ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.080.30 Únor 2013

Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce –
Část 7: Stanovení únosnosti ve smyku a závislosti
deformace na zatížení smykových a kluzných spon
(zkouška dvouprvkového tělesa s maltovou ložnou
spárou)

ČSN
EN 846-7


72 2711

 

Methods of test for ancillary components for masonry –
Part 7: Determination of shear load capacity and load displacement characteristics of shear ties and slip ties (couplet test
for mortar joint connections)

Méthodes d’essai des composants accessoires de maçonnerie –
Partie 7: Détermination de la charge admissible au cisaillement et des caractéristiques effort-déformation des attaches
résistant au cisaillement et des attaches de glissement (essai dans un joint de mortier entre deux éléments)

Prüfverfahren für Ergänzungsbauteile für Mauerwerk –
Teil 7: Bestimmung der Schubtragfähigkeit und der Steifigkeit von Mauerverbindern (Steinpaar-Prüfung in Mörtelfugen)

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 846-7:2012. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 846-7:2012. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 846-7 (72 2711) z února 2001.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Změny proti předchozímu vydání normy jsou uvedeny v předmluvě evropské normy.

Informace o citovaných dokumentech

EN 771-1 zavedena v ČSN EN 771-1 (72 2634) Specifikace zdicích prvků – Část 1: Pálené zdicí prvky

EN 771-2 zavedena v ČSN EN 771-2 (72 2634) Specifikace zdicích prvků – Část 2: Vápenopískové zdicí prvky

EN 771-3 zavedena v ČSN EN 771-3 (72 2634) Specifikace zdicích prvků – Část 3: Betonové tvárnice s hutným nebo pórovitým kamenivem

EN 771-4 zavedena v ČSN EN 771-4 (72 2634) Specifikace zdicích prvků – Část 4: Pórobetonové tvárnice

EN 771-5 zavedena v ČSN EN 771-5 (72 2634) Specifikace zdicích prvků – Část 5: Zdicí prvky z umělého kamene

EN 771-6 zavedena v ČSN EN 771-6 (72 2634) Specifikace zdicích prvků – Část 6: Zdicí prvky z přírodního kamene

EN 772-1 zavedena v ČSN EN 772-1 (72 2635) Zkušební metody pro zdicí prvky – Část 1: Stanovení pevnosti v tlaku

EN 772-10 zavedena v ČSN EN 772-10 (72 2635) Zkušební metody pro zdicí prvky – Část 10: Stanovení vlhkosti vápenopískových zdicích prvků a pórobetonových tvárnic

EN 845-1 zavedena v ČSN EN 845-1+A1 (72 2710) Specifikace pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce –
Část 1: Spony, tahové pásky, třmeny pro stropnice a konzolky

EN 998-2 zavedena v ČSN EN 998-2 ed. 2 (72 2401) Specifikace malt pro zdivo – Část 2: Malta pro zdění

EN 1015-3 zavedena v ČSN EN 1015-3 (72 2400) Zkušební metody malt pro zdivo – Část 3: Stanovení konzistence čerstvé malty (s použitím střásacího stolku)

EN 1015-7 zavedena v ČSN EN 1015-7 (72 2400) Zkušební metody malt pro zdivo – Část 7: Stanovení obsahu vzduchu v čerstvé maltě

EN 1015-11 zavedena v ČSN EN 1015-11 (72 2400) Zkušební metody malt pro zdivo – Část 11: Stanovení pevnosti zatvrdlých malt v tahu za ohybu a v tlaku

Vypracování normy

Zpracovatel: Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p., IČ 00015679, ve spolupráci s Doc. Ing. Karel Lorenz, CSc., IČ 11247398, doc. Ing. Karel Lorenz, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 37 Zděné konstrukce

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Ilona Bařinová

EVROPSKÁ NORMA EN 846-7
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Srpen 2012

ICS 91.080.30 Nahrazuje EN 846-7:2000

Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce –
Část 7: Stanovení únosnosti ve smyku a závislosti deformace na zatížení smykových a kluzných spon (zkouška dvouprvkového tělesa
s maltovou ložnou spárou)

Methods of test for ancillary components for masonry –
Part 7: Determination of shear load capacity and load displacement characteristics
of shear ties and slip ties (couplet test for mortar joint connections) 

Méthodes d’essai des composants accessoires
de maçonnerie –
Partie 7: Détermination de la charge admissible
au cisaillement et des caractéristiques
effort-déformation des attaches résistant
au cisaillement et des attaches de glissement
(essai dans un joint de mortier entre deux éléments)

Prüfverfahren für Ergänzungsbauteile für Mauerwerk –
Teil 7: Bestimmung der Schubtragfähigkeit
und der Steifigkeit von Mauerverbindern
(Steinpaar-Prüfung in Mörtelfugen)

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2012-02-11.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

©2012 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 846-7:2012 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Předmluva 5

1 Předmět normy 6

2 Citované dokumenty 6

3 Podstata zkoušky 6

4 Materiál 7

4.1 Zdicí prvky 7

4.1.1 Odběr vzorků a kondicionování 7

4.1.2 Zkoušky 7

4.2 Malta 7

4.3 Stěnové spony 7

5 Zkušební zařízení 7

6 Příprava a ošetřování zkušebních těles 7

6.1 Obecně 7

6.2 Příprava 7

6.3 Ošetřování 10

7 Postup zkoušení 10

7.1 Umístění zkušebního tělesa ve zkušebním zařízení 10

7.2 Zkušební prostředí 10

7.3 Zatěžování 10

8 Vyjádření výsledků 10

9 Protokol o zkoušce 10

Předmluva

Tento dokument (EN 846-7:2012) vypracovala technická komise CEN/TC 125 Zdivo, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do února 2013 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do února 2013.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 846-7:2000.

Toto znění normy neobsahuje žádné zásadní změny proti předchozímu vydání kromě vyjasnění doby ošetřování pro různé druhy malty.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1Předmět normy

Tato evropská norma určuje postup provedení zkoušky dvouprvkového tělesa pro stanovení únosnosti ve smyku ve vodorovném a svislém směru a závislosti deformace na zatížení smykových a kluzných spon, zakotvených v maltových spárách zdiva. Zkouška je určena pro spony, které se používají ke vzájemnému spojení dvou vrstev zdiva, které mají tvořit dvouvrstvou spřaženou stěnu, nebo dvou stěn v pravém úhlu. Použije se též pro spony k připojení výplňových stěn k rámové konstrukciNP1), která přiléhá k jejich obvodu.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz