ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.080.30 Únor 2013

Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné
konstrukce –
Část 14: Stanovení počáteční pevnosti ve smyku
mezi předem zhotovenou částí spřaženého překladu a nad ní provedeným zdivem

ČSN
EN 846-14

72 2711

 

Methods of test for ancillary components for masonry –
Part 14: Determination of the initial shear strength between the prefabricated part of a composite lintel and the masonry above it

Méthodes d’essai des composants accessoires de maçonnerie –
Partie 14: Détermination de la résistance initiale au cisaillement entre la partie préfabriquée d’un linteau composite
et de la maçonnerie placée au-dessus

Prüfverfahren für Ergänzungsbauteile für Mauerwerk –
Teil 14: Bestimmung der Anfangsscherfestigkeit des Verbunds zwischen dem vorgefertigten Teil eines teilweise vorgefertigten, bauseits ergänzten Sturzes und dem über dem Sturz befindlichen Mauerwerk

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 846-14:2012. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 846-14:2012. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

 

Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

EN 772-1zavedena v ČSN EN 772-1 (72 2635) Zkušební metody pro zdicí prvky – Část 1: Stanovení pevnosti v tlaku

EN 772-10 zavedena v ČSN EN 772-10 (72 2635) Zkušební metody pro zdicí prvky – Část 10: Stanovení vlhkosti vápenopískových zdicích prvků a pórobetonových tvárnic

EN 772-16 zavedena v ČSN EN 772-16 (72 2635) Zkušební metody pro zdicí prvky – Část 16: Stanovení rozměrů

EN 998-2 zavedena v ČSN EN 998-2 ed. 2 (72 2401) Specifikace malt pro zdivo – Část 2: Malta pro zdění

EN 1015-3 zavedena v ČSN EN 1015-3 (72 2400) Zkušební metody malt pro zdivo – Část 3: Stanovení konzistence čerstvé malty (s použitím střásacího stolku)

EN 1015-7 zavedena v ČSN EN 1015-7 (72 2400) Zkušební metody malt pro zdivo – Část 7: Stanovení obsahu vzduchu v čerstvé maltě

EN 1015-11 zavedena v ČSN EN 1015-11 (72 2400) Zkušební metody malt pro zdivo – Část 11: Stanovení pevnosti zatvrdlých malt v tahu za ohybu a v tlaku

Vypracování normy

Zpracovatel: Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p., IČ 00015679, ve spolupráci s Doc. Ing. Karel Lorenz, CSc., IČ 11247398, doc. Ing. Karel Lorenz, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 37 Zděné konstrukce

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Ilona Bařinová

EVROPSKÁ NORMA EN 846-14
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Září 2012

ICS 91.080.30

Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce –
Část 14: Stanovení počáteční pevnosti ve smyku mezi předem zhotovenou částí spřaženého překladu a nad ní provedeným zdivem

Methods of test for ancillary components for masonry –
Part 14: Determination of the initial shear strength between the prefabricated part
of a composite lintel and the masonry above it 

Méthodes d’essai des composants accessoires
de maçonnerie –
Partie 14: Détermination de la résistance initiale
au cisaillement entre la partie préfabriquée
d’un linteau composite et de la maçonnerie placée
au-dessus

Prüfverfahren für Ergänzungsbauteile für Mauerwerk –
Teil 14: Bestimmung der Anfangsscherfestigkeit
des Verbunds zwischen dem vorgefertigten Teil eines teilweise vorgefertigten, bauseits ergänzten Sturzes und dem über dem Sturz befindlichen Mauerwerk

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2012-02-11.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

©2012 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 846-14:2012 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Předmluva 5

1 Předmět normy 6

2 Citované dokumenty 6

3 Podstata zkoušky 6

4 Termíny, definice a značky 6

4.1 Termíny a definice 6

4.2 Značky 7

5 Materiál 7

5.1 Zdicí prvky 7

5.1.1 Kondicionování zdicích prvků 7

5.1.2 Zkoušky 7

5.2 Malta 7

5.3 Předem vyrobená část spřažených překladů – Kondicionování předem vyrobených částí spřažených překladů 8

6 Zkušební zařízení 8

7 Příprava a ošetřování zkušebních těles 8

7.1 Příprava zděných zkušebních těles 8

7.2 Ošetřování a kondicionování zkušebních těles 9

8 Postup zkoušení 9

8.1 Umístění zkušebního tělesa ve zkušebním zařízení 9

8.2 Zatěžování 11

8.2.1 Postup A 11

8.2.2 Postup B 11

8.2.3 Rychlost zatěžování 11

8.3 Měření a sledování 11

8.4 Opakování zkoušek 11

9 Výpočet 11

10 Vyhodnocení výsledků 12

10.1 Postup A 12

10.2 Postup B 12

10.2.1 Obecně 12

10.2.2 Zjednodušená metoda 12

10.2.3 Statistická metoda 12

11 Protokol o zkoušce 13

Příloha A (informativní) Způsob porušení 14

Bibliografie 16

Předmluva

Tento dokument (EN 846-14:2012) vypracovala technická komise CEN/TC 125 Zdivo, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do března 2013 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do března 2013.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1Předmět normy

Tato evropská norma určuje postup stanovení počáteční pevnosti ve smyku v rovině vodorovné spáry mezi předem vyrobenou částí spřaženého překladu a zdiva nad ním pomocí zkoušení zkušebních těles namáhaných smykem.

Je určen způsob přípravy zkušebních těles, požadované kondicionování před zkoušením, zkušební zařízení, způsob zkoušení, výpočtu a obsah protokolu o zkoušce.

Tento postup odpovídá postupu uvedeném v EN 1052-3:2003+A1:2006. Návod je uveden všude, kde se postup liší od EN 1052-3. Proto se každá část EN 1052-3 opakuje při nutných změnách.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz