ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 77.060 Únor 2013

Koroze kovů a slitin – Postup stanovení a odhadu rychlostí úniku iontů (runoff) kovů z materiálů v důsledku atmosférické koroze

ČSN
ISO 17752

03 8213

Corrosion of metals and alloys – Procedures to determine and estimate runoff rates of metals from materials as a result
of atmospheric corrosion

Corrosion des métaux et alliages – Modes opératoires pour déterminer et évaluer le taux d’entraînement par les eaux
de ruissellement des métaux présents dans les matériaux soumis à la corrosion atmosphérique

Tato norma přejímá anglickou verzi mezinárodní normy ISO 17752:2012. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the International Standard ISO 17752:2012. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Norma specifikuje postupy stanovení a odhadu rychlosti úniku iontů kovů (runoff) z kovů, slitin a povlaků v atmosférických podmínkách na volné atmosféře. Uvádí požadavky na zkušební vzorky včetně jejich skladování a záznamu údajů o nich, požadavky na atmosférické zkušební stanice, způsob jejich charakterizace a podmínky zkoušek. Popisuje postup zkoušky a stanoví údaje uváděné v protokolu o zkoušce. V příloze jsou uvedeny podmínky ovlivňující odhad rychlosti úniku iontů kovů z materiálů bez povlaku v důsledku atmosférické koroze pro konkrétní aplikace.

 

Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

ISO 4221zavedena v ČSN ISO 4221 (83 5712) Kvalita ovzduší. Stanovení hmotnostní koncentrace oxidu siřičitého ve venkovním ovzduší. Thorinová spektrofotometrická metoda

ISO 4226nezavedena

ISO 4543zavedena v ČSN EN ISO 4543 (03 8143) Kovové a jiné anorganické povlaky – Všeobecné zásady pro korozní zkoušky v podmínkách skladování

ISO 8565zavedena v ČSN EN ISO 8565 (03 8110) Kovy a slitiny – Atmosférické korozní zkoušky – Základní požadavky

ISO 9169zavedena v ČSN EN ISO 9169 (83 5020) Kvalita ovzduší – Definice a určení charakteristik automatizovaného měřicího systému

ISO 9225zavedena v ČSN EN ISO 9225 (03 8209) Koroze kovů a slitin – Korozní agresivita atmosfér – Měření činitelů prostředí ovlivňujících korozní agresivitu atmosféry

ISO 9226zavedena v ČSN EN ISO 9226 (03 8210) Koroze kovů a slitin – Korozní agresivita atmosfér – Stanovení korozní rychlosti standardních vzorků pro určení korozní agresivity

Vypracování normy

Zpracovatel: SVÚOM s.r.o., IČ 25794787, RNDr. Pavel Dušek, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 32 Ochrana proti korozi

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Soňa Húsková

Národní příloha NA (informativní)

Úvod, předmět normy a názvy kapitol a příloh ISO 17752:2012

Úvod

Účelem zkoušení úniku iontů je získat data o rychlostech uvolňování kovů z různých materiálů v podmínkách atmosférické expozice. Tyto zkoušky zahrnují expozici vzorků na zkušební stanici a kontinuální sběr vzorků srážkových vod stékajících z povrchu zkušebních vzorků, takže jsou náročnější než normalizované korozní zkoušky.

Normalizované korozní zkoušky nelze k získání těchto dat použít, protože rychlost úniku iontů je v dlouhodobé perspektivě vždy nižší (často mnohem nižší) než korozní rychlost nebo jsou obě rychlosti stejné. Rozdíl tvoří podíl kovu zabudovaného do korozních zplodin. Na rozdíl od normalizovaných korozních zkoušek lze zkoušky úniku iontů provádět na povrchu skutečných výrobků nebo na jakkoli povrchově zpracovaném materiálu, např. na čistých kovech, slitinách nebo různých povlacích (tj. kovových povlacích, organických povlacích obsahujících kov), pokud jsou dokumentovány historie, povrchová úprava a charakteristiky vzorku.

Výsledkem této staniční zkoušky je stanovení rychlosti uvolňování kovů do sebrané srážkové vody, která dopadá na povrch materiálu. Další možné přeměny kovu na jeho jiné chemické formy a interakce s prostředím jsou mimo rozsah platnosti této mezinárodní normy.

Rychlosti úniku iontů lze zjišťovat buď stanovením (normativně) na základě expozice vzorků, nebo odhadem (informativně) s uvážením podmínek konkrétní aplikace.

Předmět normy

Tato mezinárodní norma specifikuje postupy stanovení a odhadu rychlosti úniku iontů kovů (runoff) z kovů, slitin a povlaků v atmosférických podmínkách na volné atmosféře.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz