ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 85.060 Únor 2013

Papír a lepenka – Stanovení plošné hmotnosti

ČSN
EN ISO 536

50 0304

idt ISO 536:2012

Paper and board – Determination of grammage

Papier et carton – Détermination du grammage

Papier und Pappe – Bestimmung der flächenbezogenen Masse

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 536:2012. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 536:2012. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 536 (50 0304) z února 1998.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

V textu normy je upravena Příloha B (informativní). Původní kapitola „Omezení plochy vzorku“ je nahrazena kapitolou „Preciznost“, která shrnuje poznatky a výsledky mezilaboratorních porovnání provedených v roce 2011.

Informace o citovaných dokumentech

ISO 186 zavedena v ČSN EN ISO 186 (50 0302) Papír a lepenka – Odběr vzorků pro stanovení průměrné kvality

ISO 187 zavedena v ČSN ISO 187 (50 0303) Papír, lepenka a vlákniny – Standardní atmosféra pro klimatizaci a zkoušení. Metoda řízení atmosféry a klimatizace vzorků

ISO 287 zavedena v ČSN EN ISO 287 (50 0306) Papír a lepenka – Stanovení obsahu vlhkosti dávky – Metoda sušení v sušárně

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN CIMTO s. p., Praha, IČ 0031139

Technická normalizační komise: TNK 53 Vlákniny, papír a lepenka

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Soňa Havlů

EVROPSKÁ NORMA EN ISO 536
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Červenec 2012

ICS 85.060 Nahrazuje EN ISO 536:1996

Papír a lepenka – Stanovení plošné hmotnosti
(ISO 536:2012)

Paper and board – Determination of grammage
(ISO 536:2012)

Papier et carton – Détermination du grammage
(ISO 536:2012)

Papier und Pappe – Bestimmung
der flächenbezogenen Masse
(ISO 536:2012)

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2012-07-14.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2012 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN ISO 536:2012 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Předmluva

Tento dokument (EN ISO 536:2012) vypracovala technická komise ISO/TC 6 Papír, lepenka a vlákniny ve spolupráci s technickou komisí CEN/TC 172 Vláknina, papír a lepenka, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do ledna 2013 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do ledna 2013.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN ISO 536:1996.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Oznámení o schválení

Text ISO 536:2012 byl schválen CEN jako EN ISO 536:2012 bez jakýchkoliv modifikací.

Obsah

Strana

1 Předmět normy 6

2 Citované dokumenty 6

3 Termíny a definice 6

4 Podstata metody 6

5 Přístroje 6

6 Odběr vzorků 6

7 Klimatizování 7

8 Postup 7

9 Výpočet a vyjádření výsledků 7

10 Protokol o zkoušce 8

Příloha A (normativní) Stanovení plošné hmotnosti vzorků „při sušině dosažené v sušárně“ a vzorků ve stavu „při odběru“ 9

Příloha B (normativní) Preciznost 10

Bibliografie 11

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma uvádí metodu pro stanovení plošné hmotnosti papíru a lepenky.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz