ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 71.100.20 Únor 2013

Stlačený vzduch –
Část 9: Zkušební metody pro stanovení obsahu kapalné vody

ČSN
ISO 8573-9

10 9001

 

Compressed air –
Part 9: Test methods for liquid water content

Air comprimé –
Partie 9: Méthodes d’essai pour la détermination de la teneur en eau liquide

Tato norma přejímá anglickou verzi mezinárodní normy ISO 8573-9:2004. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of International Standard ISO 8573-9:2004. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Tato část ISO 8573 je dokumentem ze série mezinárodních norem vypracovaných k harmonizaci měření znečištění vzduchu. Podle záměru se má také použít jako referenční dokument při stanovení třídy čistoty vzduchu v souladu s ISO 8573-1.

Tato část ISO 8573 stanovuje zkušební metody pro určování obsahu kapalné vody ve stlačeném vzduchu, vyjádřeného pomocí hmotnostní koncentrace kapalné vody. Jsou uvedena také omezení metod. Jakožto jedna ze série norem zaměřených na harmonizování měření znečištění identifikuje metody vzorkování a uvádí také požadavky na hodnocení, posuzování nejistot a uvádění kapalné vody jakožto parametru znečištění vzduchu.

ISO 8573-9 je převzata do ČSN převzetím originálu s národní přílohou obsahující překlad kapitol 1 Předmět normy a 3 Termíny a definice.

 

Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

ISO 1219-1 nezavedena

ISO 3857-1 nezavedena

ISO 5598 nezavedena

ISO 8573-1 zavedena v ČSN ISO 8573-1 (10 9001) Stlačený vzduch – Část 1: Znečištění a třídy čistoty

ISO 8573-2 zavedena v ČSN ISO 8573-2 (10 9001) Stlačený vzduch – Část 2: Zkušební metody pro stanovení obsahu aerosolu oleje

ISO 8573-3 zavedena v ČSN ISO 8573-3 (10 9001) Stlačený vzduch – Část 3: Zkušební metody pro měření vlhkosti

Vypracování normy

Zpracovatel: JANDÁK Praha, IČ 12494372, Ing. Zdeněk Jandák, CSc.

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Michal Dalibor

Národní příloha NA (informativní)

1 Předmět normy

Tato část ISO 8573 stanovuje zkušební metody pro určování obsahu kapalné vody ve stlačeném vzduchu, vyjádřeného pomocí hmotnostní koncentrace kapalné vody. Jsou uvedena také omezení metod. Jakožto jedna ze série norem zaměřených na harmonizování měření znečištění identifikuje metody vzorkování a uvádí také požadavky na hodnocení, posuzování nejistot a uvádění kapalné vody jakožto parametru znečištění vzduchu. Zkušební metody jsou vhodné pro určování tříd čistoty v souladu ISO 8573-1.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

 

Zdroj: www.cni.cz