ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 71.100.20 Únor 2013

Stlačený vzduch –
Část 8: Zkušební metody pro stanovení obsahu pevných částic pomocí hmotnostní koncentrace

ČSN
ISO 8573-8

10 9001

 

Compressed air –
Part 8: Test method for solid particle content by mass concentration

Air comprimé –
Partie 8: Méthodes d’essai pour la détermination de la teneur en particules solides par concentration massique

Tato norma přejímá anglickou verzi mezinárodní normy ISO 8573-8:2004. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of International Standard ISO 8573-8:2004. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Tato část ISO 8573 je dokumentem ze série mezinárodních norem určených k harmonizaci měření znečištění vzduchu. Podle záměru se má také použít jako referenční dokument při stanovení třídy čistoty vzduchu v souladu s ISO 8573-1.

Tato část ISO 8573 stanovuje zkušební metody pro určování hmotnostní koncentrace pevných částic ve stlačeném vzduchu, vyjádřené pomocí hmotnosti pevných částic při uplatnění mezí pro maximální velikost částic. Jsou uvedena také omezení metod. Jakožto jedna ze série norem zaměřených na harmonizování měření znečištění vzduchu identifikuje metody vzorkování a stanovuje požadavky na hodnocení, posuzování nejistot a uvádění pevných částic pomocí hmotnostní koncentrace jakožto parametru čistoty vzduchu. Zkušební metoda je vhodná pro určování tříd čistoty v souladu s ISO 8573-1.

ISO 8573-8 je převzata do ČSN převzetím originálu s národní přílohou obsahující překlad kapitol 1 Předmět normy a 3 Termíny a definice.

 

Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

ISO 1219-1nezavedena1)

ISO 3857-1dosud nezavedena

ISO 5598dosud nezavedena

ISO 8573-1zavedena v ČSN ISO 8573-1 (10 9001) Stlačený vzduch – Část 1: Znečištění a třídy čistoty

ISO 8573-2zavedena v ČSN ISO 8573-2 (10 9001) Stlačený vzduch – Část 2: Zkušební metody pro stanovení obsahu aerosolu oleje

ISO 8573-4zavedena v ČSN ISO 8573-4 (10 9001) Stlačený vzduch – Část 4: Zkušební metody pro stanovení obsahu pevných částic

Vypracování normy

Zpracovatel: JANDÁK Praha, IČ 12494372, Ing. Zdeněk Jandák, CSc.

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Michal Dalibor

Národní příloha NA (informativní)

1 Předmět normy

Tato část ISO 8573 stanovuje zkušební metody pro určování hmotnostní koncentrace pevných částic ve stlačeném vzduchu, vyjádřené pomocí hmotnosti pevných částic při uplatnění mezí pro maximální velikost částic. Jsou uvedena také omezení metod. Jakožto jedna ze série norem zaměřených na harmonizování měření znečištění vzduchu identifikuje metody vzorkování a stanovuje požadavky na hodnocení, posuzování nejistot a uvádění pevných částic pomocí hmotnostní koncentrace jakožto parametru čistoty vzduchu. Zkušební metoda je vhodná pro určování tříd čistoty v souladu s ISO 8573-1. (O stanovení obsahu částic založeného na počítání částic pojednává ISO 8573-4.)

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz