ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 71.100.20 Únor 2013

Stlačený vzduch –
Část 6: Zkušební metody pro stanovení obsahu plynného znečištění

ČSN
ISO 8573-
 6

10 9001

 

Compressed air –
Part 6: Test methods for gaseous contaminant content

Air comprimé –
Partie 6: Méthodes d'essai pour la détermination de la teneur en polluants gazeux

Tato norma přejímá anglickou verzi mezinárodní normy ISO 8573-6:2003. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of International Standard ISO 8573-6:2003. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Tato část ISO 8573 je dokumentem ze série mezinárodních norem určených k harmonizaci měření znečištění vzduchu. Podle záměru má být také použita jako referenční dokument při stanovení třídy čistoty vzduchu v souladu s ISO 8573-1.

Tato část ISO 8573 poskytuje výběr vhodných zkušebních metod z dostupných metod pro měření plynného znečištění ve stlačeném vzduchu. Stanovuje metodu vzorkování, měření a hodnocení, posuzování nejistot a uvádění příslušných plynných znečištění oxidem uhelnatým, oxidem uhličitým, oxidem siřičitým, oxidem dusičným, oxidem dusičitým a uhlovodíky v rozsahu od C1 do C5. Uvedené metody jsou vhodné také pro další plyny.

ISO 8573-6 je převzata do ČSN převzetím originálu s národní přílohou obsahující překlad kapitol 1 Předmět normy a 3 Termíny, definice, jednotky a značky.

 

Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

ISO 1219-1nezavedena1)

ISO 2602zavedena v ČSN ISO 2602 (01 0231) Statistická interpretace výsledků zkoušek. Odhad průměru. Konfidenční interval

ISO 2854zavedena v ČSN ISO 2854 (01 0234) Statistická interpretace údajů. Odhady a testy středních hodnot a rozptylů

ISO 8573-1zavedena v ČSN ISO 8573-1 (10 9001) Stlačený vzduch – Část 1: Znečištění a třídy čistoty

Vypracování normy

Zpracovatel: JANDÁK Praha, IČ 12494372, Ing. Zdeněk Jandák, CSc.

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Michal Dalibor

Národní příloha NA (informativní)

1 Předmět normy

Tato část ISO 8573 poskytuje výběr vhodných zkušebních metod z dostupných metod pro měření plynného znečištění ve stlačeném vzduchu. Stanovuje metodu vzorkování, měření a hodnocení, posuzování nejistot a uvádění příslušných plynných znečištění oxidem uhelnatým, oxidem uhličitým, oxidem siřičitým, oxidem dusičným, oxidem dusičitým a uhlovodíky v rozsahu od C1 do C5. Uvedené metody jsou vhodné také pro další plyny.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz