ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 71.100.20 Únor 2013

Stlačený vzduch –
Část 5: Zkušební metody pro stanovení obsahu olejových par a organických rozpouštědel

ČSN
ISO 8573-5

10 9001

 

Compressed air –
Part 5: Test methods for oil vapour and organic solvent content

Air comprimé –
Partie 5: Méthodes d’essai pour la teneur en vapeurs d’huile et en solvants organiques

Tato norma přejímá anglickou verzi mezinárodní normy ISO 8573-5:2001. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of International Standard ISO 8573-5:2001. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Tato část ISO 8573 je dokumentem ze série mezinárodních norem určených k harmonizaci měření znečištění vzduchu. Podle záměru se má také použít jako referenční dokument při stanovení třídy čistoty vzduchu v souladu s ISO 8573-1.

Tato část ISO 8573 stanovuje plynovou chromatografickou zkušební metodu pro určování obsahu olejové páry (uhlovodíky tvořené šesti nebo více atomy uhlíku) ve stlačeném vzduchu, bez ohledu na zdroj stlačeného vzduchu, jakož i jakýchkoliv organických rozpouštědel v páře, které je obtížné oddělit od dalších uhlovodíků. Uvádí také pokyny pro použití chemických indikačních trubic jako prvotní indikace přítomnosti olejové páry.

Tato část ISO 8573 podrobně stanovuje vzorkování, měření, hodnocení, posuzování nejistot a uvádění olejové páry ve smyslu parametru třídy čistoty stlačeného vzduchu v souladu s ISO 8573-1.

O stanovení obsahu lehkých uhlovodíků, které tvoří pět nebo méně atomů uhlíku, pojednává ve smyslu plynných znečištění ISO 8573-6.

ISO 8573-5 je převzata do ČSN převzetím originálu s národní přílohou obsahující překlad kapitol 1 Předmět normy a 3 Termíny a definice.

 

Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

ISO 2591-1zavedena v ČSN ISO 2591-1 (25 9605) Zkušební prosévání. Část 1: Metody, při kterých se používají zkušební síta z kovové tkaniny a děrovaného plechu

ISO 3857-1dosud nezavedena

ISO 5598dosud nezavedena

ISO 8573-1:2001zavedena v ČSN ISO 8573-1:2013 (10 9001) Stlačený vzduch – Část 1: Znečištění a třídy čistoty

ISO 8573-2:1996; nahrazena ISO 8573-2:2007zavedena v ČSN ISO 8573-2:2013 (10 9001) Stlačený vzduch – Část 2: Zkušební metody pro stanovení obsahu aerosolu oleje

ISO 8573-3zavedena v ČSN ISO 8573-3 (10 9001) Stlačený vzduch – Část 3: Zkušební metody pro měření vlhkosti

ISO 9486dosud nezavedena

ISO 9487dosud nezavedena

Vypracování normy

Zpracovatel: JANDÁK Praha, IČ 12494372, Ing. Zdeněk Jandák, CSc.

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Michal Dalibor

Národní příloha NA (informativní)

1 Předmět normy

Tato část ISO 8573 stanovuje plynovou chromatografickou zkušební metodu pro určování obsahu olejové páry (uhlovodíky tvořené šesti nebo více atomy uhlíku) ve stlačeném vzduchu, bez ohledu na zdroj stlačeného vzduchu, jakož i jakýchkoliv organických rozpouštědel v páře, které je obtížné oddělit od dalších uhlovodíků. Uvádí také pokyny pro použití chemických indikačních trubic jako prvotní indikace přítomnosti olejové páry.

Tato část ISO 8573 podrobně stanovuje vzorkování, měření, hodnocení, posuzování nejistot a uvádění olejové páry ve smyslu parametru třídy čistoty stlačeného vzduchu v souladu s ISO 8573-1.

POZNÁMKA 1 O stanovení obsahu lehkých uhlovodíků, které tvoří pět nebo méně atomů uhlíku, pojednává ve smyslu plynných znečištění ISO 8573-6.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz