ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 71.100.20 Únor 2013

Stlačený vzduch –
Část 4: Zkušební metody pro stanovení obsahu pevných částic

ČSN
ISO 8573-
 4

10 9001

 

Compressed air –
Part 4: Test methods for solid particle content

Air comprimé –
Partie 4: Méthodes d’essai pour la détermination de la teneur en particules solides

Tato norma přejímá anglickou verzi mezinárodní normy ISO 8573- 4:2001 včetně opravy
ISO 8573- 4:2001/Cor.1:2002-04. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of International Standard ISO 8573- 4:2001 including its Corrigendum ISO 8573- 4:2001/Cor.1:2002-04. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Tato část ISO 8573 je dokumentem ze série mezinárodních norem určených k harmonizaci měření znečištění vzduchu. Podle záměru se má také použít jako referenční dokument při stanovení třídy čistoty vzduchu v souladu s ISO 8573-1.

Tato část ISO 8573 poskytuje návod při volbě vhodné metody k určení obsahu koncentrace pevných částic ve stlačeném vzduchu, vyjádřené jako počet pevných částic v příslušných třídách velikosti. Popisuje omezení různých metod.

Tato část ISO 8573 identifikuje metody vzorkování a metody měření založené na počítání částic a popisuje hodnocení, posuzování nejistot a uvádění pevných částic jakožto parametru čistoty vzduchu.

Zkušební metody popsané v této části ISO 8573 jsou vhodné metody pro určování tříd čistoty uvedených v ISO 8573-1.

O stanovení obsahu pevných částic určených podle hmotnostní koncentrace pojednává ISO 8573-8.

ISO 8573-4 je převzata do ČSN převzetím originálu s národní přílohou obsahující překlad kapitol 1 Předmět normy a 3 Termíny a definice.

 

Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

ISO 3857-1dosud nezavedena

ISO 5598nezavedena1)

ISO 1217dosud nezavedena

ISO 5167-1 nezavedena2)

Vypracování normy

Zpracovatel: JANDÁK Praha, IČ 12494372, Ing. Zdeněk Jandák, CSc.

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Michal Dalibor

Národní příloha NA (informativní)

1 Předmět normy

Tato část ISO 8573 poskytuje návod při výběru vhodné metody k určení obsahu koncentrace pevných částic ve stlačeném vzduchu, vyjádřené jako počet pevných částic v příslušných třídách velikosti. Popisuje omezení různých metod.

Tato část ISO 8573 identifikuje metody vzorkování, metody měření založené na počítání částic a popisuje hodnocení, posuzování nejistot a uvádění pevných částic jakožto parametru čistoty vzduchu.

POZNÁMKA 1 Zkušební metody popsané v této části ISO 8573 jsou vhodné metody pro určování tříd čistoty uvedených v ISO 8573-1.

POZNÁMKA 2 O stanovení obsahu pevných částic určených podle hmotnostní koncentrace pojednává ISO 8573-8.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz