ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 71.100.20 Únor 2013

Stlačený vzduch –
Část 3: Zkušební metody pro měření vlhkosti

ČSN
ISO 8573-3

10 9001

 

Compressed air –
Part 3: Test methods for measurement of humidity

Air comprimé –
Partie 3: Méthodes d’essai pour mesurer le taux d’humidité

Tato norma přejímá anglickou verzi mezinárodní normy ISO 8573-3:1999. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of International Standard ISO 8573-3:1999. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Tato část ISO 8573 je dokumentem ze série mezinárodních norem určených k harmonizaci měření znečištění vzduchu. Podle záměru se má také použít jako referenční dokument při stanovení třídy čistoty vzduchu v souladu s ISO 8573-1.

Tato část ISO 8573 poskytuje návod k výběru z dostupných vhodných metod měření vlhkosti ve stlačeném vzduchu a stanovuje omezení různých metod. Neposkytuje metody měření obsahu vody v jiných skupenstvích, než je pára. Tato část stanovuje metody vzorkování, měření, hodnocení, posuzování nejistot a uvádění vlhkosti jakožto parametru znečištění vzduchu. Uvádí návod k převodu údajů o vlhkosti do standardního formátu.

ISO 8573-3 je převzata do ČSN převzetím originálu s národní přílohou obsahující překlad kapitol 1 Předmět normy a 3 Termíny a definice.

 

Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

ISO 3857-1dosud nezavedena

ISO 5598dosud nezavedena

ISO 7183:1986dosud nezavedena

ISO 8573-1zavedena v ČSN ISO 8573-1 (10 9001) Stlačený vzduch – Část 1: Znečištění a třídy čistoty

Vypracování normy

Zpracovatel: JANDÁK Praha, IČ 12494372, Ing. Zdeněk Jandák, CSc.

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Michal Dalibor

Národní příloha NA (informativní)

1 Předmět normy

Tato část ISO 8573 poskytuje návod k výběru z dostupných vhodných metod měření vlhkosti ve stlačeném vzduchu a stanovuje omezení různých metod.

Neposkytuje metody měření obsahu vody v jiných skupenstvích, než je pára.

Tato část ISO 8573 stanovuje metody vzorkování, měření, hodnocení, posuzování nejistot a uvádění vlhkosti jakožto parametru znečištění vzduchu.

Uvádí návod k převodu údajů o vlhkosti do standardního formátu.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz