ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 71.100.20 Únor 2013

Stlačený vzduch –
Část 1: Znečištění a třídy čistoty

ČSN
ISO 8573-1

10 9001

 

Compressed air –
Part 1: Contaminants and purity classes

Air comprimé –
Partie 1: Polluants et classes de pureté

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 8573-1:2010. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of International Standard ISO 8573-1:2010. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

 

Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

ISO 7183 dosud nezavedena

ISO 8573-2 zavedena v ČSN ISO 8573-2 (10 9001) Stlačený vzduch – Část 2: Zkušební metody pro stanovení obsahu aerosolu oleje

ISO 8573-3 zavedena v ČSN ISO 8573-3 (10 9001) Stlačený vzduch – Část 3: Zkušební metody pro měření vlhkosti

ISO 8573-4 zavedena v ČSN ISO 8573-4 (10 9001) Stlačený vzduch – Část 4: Zkušební metody pro stanovení obsahu pevných částic

ISO 8573-5 zavedena v ČSN ISO 8573-5 (10 9001) Stlačený vzduch – Část 5: Zkušební metody pro stanovení obsahu olejových par a organických rozpouštědel

ISO 8573-6 zavedena v ČSN ISO 8573-6 (10 9001) Stlačený vzduch – Část 6: Zkušební metody pro stanovení obsahu plynného znečištění

ISO 8573-7 zavedena v ČSN ISO 8573-7 (10 9001) Stlačený vzduch – Část 7: Zkušební metody pro stanovení obsahu životaschopného mikrobiálního znečištění

ISO 8573-8 zavedena v ČSN ISO 8573-8 (10 9001) Stlačený vzduch – Část 8: Zkušební metody pro stanovení obsahu pevných částic pomocí hmotnostní koncentrace

ISO 8573-9 zavedena v ČSN ISO 8573-9 (10 9001) Stlačený vzduch – Část 9: Zkušební metody pro stanovení obsahu kapalné vody

Vypracování normy

Zpracovatel: JANDÁK Praha, IČ 12494372, Ing. Zdeněk Jandák, CSc.

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Michal Dalibor

MEZINÁRODNÍ NORMA

Stlačený vzduch – ISO 8573-1
Část 1: Znečištění a třídy čistoty Třetí vydání
2010-04-15

ICS 71.100.20

Obsah

Strana

Předmluva 5

Úvod 6

1 Předmět normy 7

2 Citované dokumenty 7

3 Termíny a definice 7

4 Referenční podmínky 8

5 Třídy čistoty stlačeného vzduchu 8

6 Označení 10

Příloha A (informativní) Návod 12

Bibliografie 14


 

[image]

DOKUMENT CHRÁNĚNÝ COPYRIGHTEM

© ISO 2010

Veškerá práva vyhrazena. Pokud není specifikováno jinak, nesmí být žádná část této publikace reprodukována nebo používána v jakékoliv formě nebo jakýmkoliv způsobem, elektronickým nebo mechanickým, včetně fotokopií a mikrofilmů, bez písemného svolení buď od organizace ISO na níže uvedené adrese, nebo od členské organizace ISO v zemi žadatele.

ISO copyright office

Case postale 56 · CH-1211 Geneva 20

Tel. + 41 22 749 01 11

Fax + 41 22 749 09 47

E-mail copyright@iso.org

Web www.iso.org

Published in Switzerland

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který je vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této technické komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Mezinárodní normy se navrhují v souladu s pravidly, která jsou uvedena ve směrnicích ISO/IEC, část 2.

Hlavním úkolem technických komisí je vypracovávat mezinárodní normy. Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % hlasujících členů.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ISO nelze činit zodpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

ISO 8573-1 vypracovala technická komise ISO/TC 118, Kompresory a pneumatická nářadí, stroje a zařízení, subkomise SC 4, Specifikace čistoty stlačeného vzduchu a zařízení pro úpravu stlačeného vzduchu.

Toto třetí vydání ruší a nahrazuje druhé vydání (ISO 8573-1:2001), které bylo technicky revidováno. Zapracovává také technickou opravu ISO 8573-1:2001/Cor.1:2002.

ISO 8573 se skládá z následujících částí vydaných pod všeobecným názvem Stlačený vzduch:

Úvod

Tato část ISO 8573 je klíčovým prvkem série dokumentů ISO 8573, který poskytuje klasifikační systém pro hlavní znečištění v systému stlačeného vzduchu a stanovuje způsob, jakým mohou být kromě klasifikačního systému identifikována další znečištění.

Tato část ISO 8573 je doplněna dalšími částmi, které poskytují metody měření pro široký rozsah znečištění.

Aby se uživateli poskytl návod k několika hlediskům klasifikačního systému a k tématům týkajícím se přidružených metod měření, byla jako důležitý dodatek této části ISO 8573 doplněna příloha A

1 Předmět normy

Tato část ISO 8573 stanovuje třídy čistoty stlačeného vzduchu s ohledem na částice, vodu a olej nezávisle na umístění systému stlačeného vzduchu, pro nějž je vzduch stanovený nebo ve kterém se měří.

Tato část ISO 8573 poskytuje obecné informace o znečištěních v systémech stlačeného vzduchu, jakož i návaznost na další části ISO 8573 a to buď pro měření čistoty stlačeného vzduchu, nebo pro stanovení požadavků na čistotu stlačeného vzduchu.

Kromě výše uvedených znečištění částicemi, vodou a olejem identifikuje tato část ISO 8573 také plynná a mikrobiální znečištění.

V příloze A je uveden návod k použití této části ISO 8573.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz