ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 87.040 Březen 2013

Nátěrové hmoty – Zkoušky zasychání –
Část 5: Modifikovaná Bandowova-Wolffova metoda

ČSN
EN ISO 9117-
 5

67 3057

idt ISO 9117- 5:2012

Paints and varnishes – Drying tests –
Part 5: Modified Bandow-Wolff test

Peintures et vernis – Essais de séchage –
Partie 5: Essai Bandow-Wolff modifié

Beschichtungsstoffe – Trocknungsprüfungen –
Teil 5: Abgewandeltes Bandow-Wolff-Verfahren

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 9117- 5:2012. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 9117- 5:2012. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

 

Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

ISO 1513zavedena v ČSN EN ISO 1513 (67 3010) Nátěrové hmoty – Prohlídka a příprava zkušebních vzorků

ISO 1514zavedena v ČSN EN ISO 1514 (67 3009) Nátěrové hmoty – Normalizované podklady pro zkušební nátěry

ISO 2808zavedena v ČSN EN ISO 2808 (67 3061) Nátěrové hmoty – Stanovení tloušťky nátěru

ISO 3270zavedena v ČSN EN 23270 (67 3008) Nátěrové hmoty a jejich suroviny. Teploty a vlhkosti vzduchu pro kondicionování a zkoušení

ISO 9117-3zavedena v ČSN EN ISO 9117-3 (67 3057) Nátěrové hmoty – Zkoušky zasychání – Část 3: Zkouška povrchového zasychání s balotinou

ISO 15528zavedena v ČSN EN ISO 15528 (67 3007) Nátěrové hmoty a jejich suroviny – Vzorkování

Souvisící ČSN

ČSN ISO 48 (62 1433)Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer – Stanovení tvrdosti (tvrdost mezi 10 IRHD a 100 IRHD)

Informativní údaje z přejímané ISO 9117- 5:2012

ISO 9117 se společným názvem Nátěrové hmoty – Zkoušky zasychání sestává z těchto samostatných částí

Vypracování normy

Zpracovatel: SVÚOM s. r. o., IČ 25794787, RNDr. Pavel Dušek, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 32 Ochrana proti korozi

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Soňa Húsková

EVROPSKÁ NORMA EN ISO 9117- 5
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Srpen 2012

ICS 87.040

Nátěrové hmoty – Zkoušky zasychání –
Část 5: Modifikovaná Bandowova-Wolffova metoda
(ISO 9117-
 5:2012)

Paints and varnishes – Drying tests –
Part 5: Modified Bandow-Wolff test
(ISO 9117-
 5:2012) 

Peintures et vernis – Essais de séchage –
Partie 5: Essai Bandow-Wolff modifié
(ISO 9117-
 5:2012)

Beschichtungsstoffe – Trocknungsprüfungen –
Teil 5: Abgewandeltes Bandow-Wolff-Verfahren
(ISO 9117-
 5:2012)

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2012-08-14.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2012 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN ISO 9117- 5:2012 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Předmluva

Tento dokument (EN ISO 9117-5:2012) vypracovala technická komise ISO/TC 35 Nátěrové hmoty ve spolupráci s technickou komisí CEN/TC 139 Nátěrové hmoty, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do února 2013 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do února 2013.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN (a/nebo CENELEC) nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Oznámení o schválení

Text ISO 9117- 5:2012 byl schválen CEN jako EN ISO 9117- 5:2012 bez jakýchkoliv modifikací.

Obsah

Strana

Úvod 6

1 Předmět normy 7

2 Citované dokumenty 7

3 Zařízení 7

4 Vzorkování 7

5 Zkušební vzorky 7

5.1 Podklad 7

5.2 Příprava vzorků a nanesení nátěru 8

5.3 Tloušťka nátěru 8

6 Postup zkoušky 8

6.1 Zkušební podmínky 8

6.2 Obecně 8

6.3 Zkouška pro stupeň zasychání 1 8

6.4 Zkouška pro stupeň zasychání 2 8

6.5 Zkouška pro stupně zasychání 3 až 7 8

7 Preciznost 9

8 Protokol o zkoušce 9

Bibliografie 10

Úvod

Ke stupňům zasychání 2 až 7 (viz tabulka 1) definovaným v této části ISO 9117 je zapotřebí poznamenat, že zasychání různých vrstev nanesených na stejný podklad neprobíhá rovnoměrně. Procesy probíhající během vytváření nátěrového filmu při fyzikálním zasychání nebo při zasychání řízeném oxidační reakcí jsou natolik rozdílné, že jednotlivé stupně nelze zřetelně rozlišit. Při zkoušení podle této části ISO 9117 se tedy může stát, že v rozmezí stupňů zasychání 4 až 7
je vyšší stupeň zasychání dosažen dříve než nižší. Rozdíl jednoho stupně zasychání v tomto rozmezí proto neznamená nutně rozdíl v rychlosti zasychání. Elastoplastické nátěry nemusí stupně zasychání 5 až 7 vůbec dosáhnout. Jestliže je povrch lepkavý, může rovněž dojít k tomu, že vysoké stupně zasychání nebudou dosaženy, ačkoli se povrch bude zdát úplně suchý. Obecně platí, že viditelné změny u stupňů zasychání 4 a 6 (viz tabulka 1) lze vyhodnotit přesněji na lesklém povrchu než na matném nebo texturovaném povrchu.

Zkouška popsaná v této části ISO 9117 se proto má považovat za výhradně technologickou zkoušku, jejíž použitelnost je relativně omezená. Tato zkouška (použitá spolu s jinými zkušebními postupy) však má zajistit, aby se zúčastněné strany mohly dohodnout na míře užitné vlastnosti označované jako „rychlost zasychání“.

1Předmět normy

Tato část ISO 9117 specifikuje metodu stanovení, zda nátěry (včetně vícevrstvých systémů) dosáhly jednotlivých stupňů zasychání (viz tabulka 1). Kromě toho umožňuje vyhodnocovat rychlost zasychání.

U plastických nátěrů lze dosažení stupňů zasychání 4 až 7 stanovit jen v omezené míře, protože elastoplastické chování těchto nátěrů nelze hodnotit na základě dočasně viditelných změn povrchu nátěru.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz