ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 87.040 Březen 2013

Nátěrové hmoty – Zkoušky zasychání –
Část 6: Zkouška zasychání do stavu bez otisku

ČSN
EN ISO 9117-
 6

67 3057

idt ISO 9117- 6:2012

Paints and varnishes – Drying tests –
Part 6: Print-free test

Peintures et vernis – Essais de séchage –
Partie 6: Essai de séchage apparent complet

Beschichtungsstoffe – Trocknungsprüfungen –
Teil 6: Bestimmung der Abdruckfestigkeit

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 9117- 6:2012. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 9117- 6:2012. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 3678 (67 3056) ze září 1997.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Norma byla začleněna do souboru ČSN EN ISO 9117 jako část 6. Úvod byl vypuštěn, informace v něm požadované byly přesunuty do protokolu o zkoušce. Odkazy na jiné normy byly aktualizovány. V celé normě byly provedeny redakční úpravy.

Informace o citovaných dokumentech

ISO 1513 zavedena v ČSN EN ISO 1513 (67 3010) Nátěrové hmoty – Prohlídka a příprava zkušebních vzorků

ISO 1514 zavedena v ČSN EN ISO 1514 (67 3009) Nátěrové hmoty – Normalizované podklady pro zkušební nátěry

ISO 2808 zavedena v ČSN EN ISO 2808 (67 3061) Nátěrové hmoty – Stanovení tloušťky nátěru

ISO 15528 zavedena v ČSN EN ISO 15528 (67 3007) Nátěrové hmoty a jejich suroviny – Vzorkování

Souvisící ČSN

ČSN ISO 48 (62 1433)Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer – Stanovení tvrdosti (tvrdost mezi 10 IRHD a 100 IRHD)

ČSN EN 23270 (67 3008)Nátěrové hmoty a jejich suroviny. Teploty a vlhkosti vzduchu pro kondicionování a zkoušení

Informativní údaje z přejímané ISO 9117- 6:2012

ISO 9117 se společným názvem Nátěrové hmoty – Zkoušky zasychání sestává z těchto samostatných částí

Vypracování normy

Zpracovatel: SVÚOM s. r. o., IČ 25794787, RNDr. Pavel Dušek, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 32 Ochrana proti korozi

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Soňa Húsková

EVROPSKÁ NORMA EN ISO 9117- 6
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Červenec 2012

ICS 87.040 Nahrazuje EN ISO 3678:1995

Nátěrové hmoty – Zkoušky zasychání –
Část 6: Zkouška zasychání do stavu bez otisku
(ISO 9117-
 6:2012)

Paints and varnishes – Drying tests –
Part 6: Print-free test
(ISO 9117-
 6:2012) 

Peintures et vernis – Essais de séchage –
Partie 6: Essai de séchage apparent complet
(ISO 9117-
 6:2012)

Beschichtungsstoffe – Trocknungsprüfungen –
Teil 6: Bestimmung der Abdruckfestigkeit
(ISO 9117-
 6:2012)

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2012-06-30.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2012 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN ISO 9117- 6:2012 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Předmluva

Tento dokument (EN ISO 9117- 6:2012) vypracovala technická komise ISO/TC 35 Nátěrové hmoty ve spolupráci s technickou komisí CEN/TC 139 Nátěrové hmoty, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do ledna 2013 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do ledna 2013.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN (a/nebo CENELEC) nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN ISO 3678:1995.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Oznámení o schválení

Text ISO 9117- 6:2012 byl schválen CEN jako EN ISO 9117- 6:2012 bez jakýchkoliv modifikací.

Obsah

Strana

1 Předmět normy 6

2 Citované dokumenty 6

3 Termíny a definice 6

4 Zařízení 6

5 Vzorkování 7

6 Zkušební vzorky 7

7 Postup zkoušky 7

8 Protokol o zkoušce 7

Bibliografie 9

1Předmět normy

Tato část ISO 9117 specifikuje jednoduchou empirickou metodu pro hodnocení odolnosti povlaku vytvořeného z nátěrové hmoty nebo obdobného výrobku proti vzniku otisku polyamidové gázy přiložené na povlak po předepsanou dobu při předepsaném zatížení.

Tuto metodu lze provádět

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz