ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.060.10 Březen 2013

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí –
Část 60: Měděný vodič pravoúhlého průřezu, holý nebo lakovaný, ovinutý vláknem polyester-sklo, minimální třída 155, impregnovaný pryskyřicí nebo lakem, nebo neimpregnovaný, teplotní index 155

ČSN
EN 60317-60


34 7307

idt IEC 60317-60:2012

Specifications for particular types of winding wires –
Part 60: Polyester glass fibre wound minimum class 155 resin or varnish impregnated or not impregnated, bare
or enamelled, rectangular copper wire, temperature index 155

Spécifications pour types particuliers de fils de bobinage –
Partie 60: Fil de section rectangulaire en cuivre nu ou émaillé, guipé de fibres de verre avec polyester de classe d’au
moins 155, imprégnées ou non de vernis ou de résine, d’indice de température 155

Technische Lieferbedingungen für bestimmte Typen von Wickeldrähten –
Teil 60: Flachdrähte aus Kupfer, blank oder lackisoliert und umhüllt mit Polyesterglasgewebe, imprägniert mit Harz
oder Lack oder unimprägniert, Temperaturindex 155

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 60317-60:2012. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 60317-60:2012. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

 

Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

IEC 60317-0-8:2012 dosud nezavedena

Souvisící ČSN

Soubor ČSN EN 60264 a ČSN IEC 264 (34 7384, 34 7385, 34 7386, 34 7388, 34 7392, 34 7393, 34 7394, 34 7395) Balení vodičů pro vinutí

Soubor ČSN EN 60317 a ČSN IEC 317 (34 7307) Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí

Soubor ČSN EN 60851 (34 7303, 34 7308)Vodiče pro vinutí – Zkušební metody

Informativní údaje z IEC 60317-60:2012

Mezinárodní normu IEC 60317-60 vypracovala technická komise IEC/TC 55 Vodiče pro vinutí.

Text této normy se zakládá na těchto dokumentech:

FDIS

Zpráva o hlasování

 

55/1320/FDIS

55/1334/RVD

Úplnou informaci o hlasování lze najít ve zprávě o hlasování ve výše uvedené tabulce.

Tato publikace byla vypracována v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Tato mezinárodní norma se má používat spolu s IEC 60317-0-8:2012.

Seznam všech částí souboru IEC 60317 se společným názvem Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí je možno nalézt na webových stránkách IEC.

Číslování kapitol v této normě není souvislé od kapitoly 20 do kapitoly 30 kvůli vyhrazení prostoru pro možné budoucí požadavky na vodiče před požadavky na balení vodičů.

Komise rozhodla, že obsah této publikace se nebude měnit až do výsledného data aktualizace uvedeného na webových stránkách IEC (http://webstore.iec.ch) v údajích o této publikaci. K tomuto datu bude publikace buď

Vypracování normy

Zpracovatel: ORGREZ Brno, IČ 46900829, Ing. Jaroslav Adam

Technická normalizační komise: TNK 68 Kabely a vodiče

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Viera Borošová

EVROPSKÁ NORMA EN 60317-60
EUROPEAN STANDARD

NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Srpen 2012

ICS 29.060.10

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí –
Část 60: Měděný vodič pravoúhlého průřezu, holý nebo lakovaný, ovinutý vláknem polyester-sklo, minimální třída 155, impregnovaný pryskyřicí nebo lakem, nebo neimpregnovaný, teplotní index 155
(IEC 60317-60:2012)

Specifications for particular types of winding wires –
Part 60: Polyester glass fibre wound minimum class 155 resin or varnish impregnated or not impregnated, bare or enamelled, rectangular copper wire, temperature index 155
(IEC 60317-60:2012)

Spécifications pour types particuliers de fils
de bobinage –
Partie 60: Fil de section rectangulaire en cuivre nu
ou émaillé, guipé de fibres de verre avec polyester
de classe d’au moins 155, imprégnées ou non
de vernis ou de résine, d’indice de température 155
(CEI 60317-60:2012)

Technische Lieferbedingungen für bestimmte Typen von Wickeldrähten –
Teil 60: Flachdrähte aus Kupfer, blank oder lackisoliert und umhüllt mit Polyesterglassgewebe, imprägniert
mit Harz oder Lack oder unimprägniert,
Temperaturindex 155
(IEC 60317-60:2012)

Tato evropská norma byla schválena CENELEC dne 2012-07-31. Členové CENELEC jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

CENELEC

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2012 CENELEC Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
Ref. č. EN 60317-60:2012 E

Předmluva

Text dokumentu 55/1320/FDIS, budoucího 1. vydání IEC 60317-60, vypracovaný IEC/TC 55 Vodiče pro vinutí, byl předložen k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC a byl schválen CENELEC jako EN 60317-60:2012.

Jsou stanovena tato data: 

 • nejzazší datum zavedení dokumentu na národní úrovni
  vydáním identické národní normy nebo vydáním
  oznámení o schválení k přímému používání
  jako normy národní

(dop)

2013-04-31

 • nejzazší datum zrušení národních norem,
  které jsou s dokumentem v rozporu

(dow)

2015-07-31

Tato norma se má používat spolu s FprEN 60317-0-8:2012.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CENELEC [a/nebo CEN] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 60317-60:2012 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací.

Obsah

Strana

Úvod 6

1 Rozsah platnosti 7

2 Citované dokumenty 7

3 Termíny, definice, obecné poznámky a vzhled 7

3.1 Termíny a definice 7

3.2 Obecné poznámky 7

3.2.1 Zkušební metody 7

3.2.2 Vodič pro vinutí 7

3.3 Vzhled 7

4 Rozměry 8

5 Elektrický odpor 8

6 Tažnost 8

7 Pružnost 8

8 Ohebnost a přilnavost 8

9 Tepelný náraz 8

10 Termoplasticita 8

11 Odolnost vůči oděru 8

12 Odolnost vůči rozpouštědlům 8

13 Průrazné napětí 8

14 Souvislost izolace 8

15 Teplotní index 8

16 Odolnost vůči chladivům 8

17 Pájitelnost 8

18 Slepitelnost teplem nebo rozpouštědlem 9

19 Dielektrický ztrátový činitel 9

20 Odolnost vůči transformátorovému oleji 9

23 Zkouška mikrotrhlin 9

30 Balení 9

Bibliografie 10

Příloha ZA (normativní) Normativní odkazy na mezinárodní publikace a na jim příslušející evropské publikace 11

Úvod

Tato část IEC 60317 je jednou ze souboru, který se zabývá izolovanými vodiči používanými pro vinutí v elektrických zařízeních. Soubor má tři skupiny, které popisují:

 1. Vodiče pro vinutí – Zkušební metody (IEC 60851);

 2. Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí (IEC 60317);

 3. Balení vodičů pro vinutí (IEC 60264).

1 Rozsah platnosti

Tato část IEC 60317 specifikuje požadavky na měděný vodič pro vinutí pravoúhlého průřezu, holý nebo lakovaný, ovinutý vláknem polyester-sklo, impregnovaný nebo neimpregnovaný, teplotní index 155.

POZNÁMKA Pro tento typ vodiče se zkouška tepelným nárazem neprovádí, a proto nelze stanovit teplotu tepelného nárazu. Vzhledem k tomu není možno specifikovat třídu na základě požadavků na teplotní index a teplotu tepelného nárazu.

Rozsah jmenovitých rozměrů jader, na které se tato norma vztahuje, je tento:

Předepsané kombinace šířky a tloušťky, stejně jako předepsaný poměr šířka/tloušťka, jsou podle IEC 60317-0-8.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz