ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.220.50; 91.060.10 Březen 2013

Zkoušení požární odolnosti nosných prvků –
Část 1: Stěny

ČSN
EN 1365-1

73 0854

 

Fire resistance tests for loadbearing elements – Part 1: Walls

Essais de résistance au feu des éléments porteurs – Partie 1: Murs

Feuerwiderstandsprüfungen für tragende Bauteile – Teil 1: Wände

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1365-1:2012. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1365-1:2012. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1365-1 (73 0854) z května 2000.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

EN 1365-1:1999 byla revidována a byla zpracována nová norma EN 1365-1:2012. Hlavní rozdíly obou dokumentů jsou uvedeny v předmluvě této normy.

Informace o citovaných dokumentech

EN 1363-1:1999 zavedena v ČSN EN 1363-1 (73 0851) Zkoušení požární odolnosti – Základní požadavkyNP1)

EN 1363-2 zavedena v ČSN EN 1363-2 (73 0851) Zkoušení požární odolnosti – Část 2: Alternativní a doplňkové postupy

EN ISO 13943:2010 zavedena v ČSN EN ISO 13943:2011 (73 0801) Požární bezpečnost – Slovník

Souvisící ČSN

ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení

ČSN EN 1365-4 (73 0854) Zkoušení požární odolnosti nosných prvků – Část 4: Sloupy

ČSN EN 13501-2+A1 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 2: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě vzduchotechnických zařízení

ČSN EN 15725 (73 0866) Protokoly o rozšířené aplikaci výsledků zkoušek požárních vlastností stavebních výrobků a konstrukcí staveb

Souvisící právní předpisy

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a navazující právní předpisy, kterými se provádějí některá ustanovení tohoto zákona

Vyhláška Ministerstva vnitra č. 246/2002 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), v platném znění

Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, v platném znění

Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS

Vypracování normy

Zpracovatel: PAVUS, a. s., Centrum technické normalizace pro požární ochranu, IČ 60193174, Ing. Jaroslav Dufek

Technická normalizační komise: TNK 27 Požární bezpečnost staveb

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Radek Špaček

EVROPSKÁ NORMA EN 1365-1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Říjen 2012

ICS 13.220.50; 91.060.10 Nahrazuje EN 1365-1:1999

Zkoušení požární odolnosti nosných prvků – Část 1: Stěny

Fire resistance tests – Part 1: Walls 

Essais de résistance au feu des éléments porteurs – Partie 1: Murs

Feuerwiderstandsprüfungen für tragende Bauteile – Teil 1: Wände

Tato evropská norma byla schválena CEN 2012-07-13.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2012 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 1365-1:2012 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Předmluva 5

Úvod 6

1 Předmět normy 7

2 Citované dokumenty 7

3 Termíny a definice 7

4 Zkušební zařízení 8

4.1 Obecně 8

4.2 Zkušební rám 8

4.3 Zatěžovací zařízení 8

5 Zkušební podmínky 8

5.1 Prostředí v peci 8

5.2 Zatížení a upevnění 8

6 Zkušební vzorek 8

6.1 Rozměry 8

6.2 Počet 8

6.3 Návrh 8

6.4 Provedení 9

6.5 Ověření 9

7 Instalace zkušebního vzorku 9

7.1 Obecně 9

7.2 Podpěrná konstrukce 9

7.3 Zatížení a upnutí zkušebního vzorku 9

8 Kondicionování 9

9 Použité přístroje 9

9.1 Termoelektrické články 9

9.1.1 Termoelektrické články v peci (deskové snímače teploty) 9

9.1.2 Termoelektrické články na neohřívané straně 9

9.2 Tlak 10

9.3 Deformace 10

9.3.1 Svislá 10

9.3.2 Vodorovná 10

9.4 Radiace 10

9.5 Ráz 10

10 Zkušební postup 11

10.1 Vyvození zatížení 11

10.2 Požární zkouška 11

11 Kritéria dosažení mezních stavů 11

11.1 Všeobecně 11

11.2 Nosnost 11

12 Protokol o zkoušce 11

13 Oblast přímé aplikace výsledků zkoušek 11

Bibliografie 25

Předmluva

Tento dokument (EN 1365-1:2012) byl zpracována technickou komisí CEN/TC 127 Požární bezpečnost staveb, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do dubna 2013 dát statut národní normy, a to buď vydáním identického textu nebo schválením k přímému používání a národní normy, které s ní jsou v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do dubna 2013.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 1365-1:1999.

Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu.

Hlavní rozdíly v porovnání s předchozím vydání jsou uvedeny níže:

  1. zavedení mechanického zatížení na zkušební vzorek;

  2. změny v důsledku úprav v EN 1363-1.

EN 1365 „Zkoušení požární odolnosti nosných prvků“ sestává z následujících částí:

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Úvod

Účelem této zkoušky je změřit schopnost reprezentativního vzorku nosné stěny odolávat šíření požáru z jedné strany na druhou při zachování své nosnosti. Platí pro vnitřní i obvodové stěny.

UPOZORNĚNÍ

Všechny osoby zabývající se řízením a prováděním této zkoušky požární odolnosti musí věnovat pozornost tomu, že požární zkoušky mohou být nebezpečné a že při nich existuje nebezpečí uvolňování toxických a/nebo škodlivých kouřů a plynů. Mechanické a provozní nebezpečí může vzniknout i během montáže zkušebních vzorků nebo konstrukcí, jejich zkoušení a odstraňování zbytků po zkoušce.

Je nutno posoudit všechna možná nebezpečí a rizika pro zdraví, určit a zajistit potřebná bezpečnostní opatření. Je nutno vydat písemné bezpečnostní pokyny. Příslušní pracovníci musí být patřičně vyškoleni. Má být být zajištěno, aby pracovníci laboratoře trvale dodržovali písemné bezpečnostní pokyny.

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanoví metodu zkoušení požární odolnosti nosných stěn. Platí pro vnitřní i obvodové stěny. Požární odolnost obvodových stěn se může stanovit za podmínek vnitřního i vnějšího požárního namáhání.

Požární odolnost nosných stěn se běžně hodnotí bez výplně otvorů jako jsou například dveře, zasklení nebo požárně odolné potrubí. Lze-li prokázat, že konstrukce otvoru je taková že nepřenáší zatížení, pak se výplň otvorů nemusí zkoušet v zatíženém stavu. Má-li být výplň otvoru začleněna do hodnocení, je nutno její vliv stanovit samostatně.

Tato zkušební metoda neplatí pro nedělicí nosné stěny, které lze v malých šířkách zkoušet jako sloupy podle EN 1365-4.

Tato norma navazuje na EN 1363-1:1999NP1.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz