ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 65.080 Březen 2013

Pomocné půdní látky a substráty –
Stanovení odezvy rostlin –
Část 2: Zkouška s řeřichou na Petriho miskách

ČSN
EN 16086-2

83 6455

 

Soil improvers and growing media – Determination of plant response –
Part 2: Petri dish test using cress

Amendements du sol et supports de culture – Détermination de la réponse des plantes –
Partie 2: Essai en boîte de Pétri avec du cresson

Bodenverbesserungsmittel und Kultursubstrate – Bestimmung der Pflanzenverträglichkeit –
Teil 2: Petrischalentest mit Kresse

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 16086-2:2011. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 16086-2:2011. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 16086-2 (83 6167) z května 2012.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 16086-2:2011 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 16086-2 z května 2012 převzala EN 16086-2:2011 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Informace o citovaných dokumentech

EN 13037 zavedena v ČSN EN 13037 (83 6222) Pomocné půdní látky a substráty – Stanovení pH

EN 13038 zavedena v ČSN EN 13038 (83 6211) Pomocné půdní látky a substráty – Stanovení elektrické konduktivity

EN 13040 zavedena v ČSN EN 13040 (83 6161) Půdní melioranty a stimulanty růstu – Příprava vzorků pro chemické a fyzikální zkoušky, stanovení obsahu sušiny, vlhkosti a objemové hmotnosti laboratorně zhutnělého vzorku

EN ISO 3696 zavedena v ČSN ISO 3696 (68 4051) Jakost vody pro analytické účely – Specifikace a zkušební metody

Vypracování normy

Zpracovatel: Sweco Hydroprojekt a. s., Praha, IČ 26475081, Ing. Lenka Fremrová

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jan Šuser

EVROPSKÁ NORMA EN 16086-2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Listopad 2011

ICS 65.080

Pomocné půdní látky a substráty – Stanovení odezvy rostlin –
Část 2: Zkouška s řeřichou na Petriho miskách

Soil improvers and growing media – Determination of plant response –
Part 2: Petri dish test using cress 

Amendements du sol et supports de culture – Détermination de la réponse des plantes –
Partie 2: Essai en boîte de Pétri avec du cresson

Bodenverbesserungsmittel und Kultursubstrate – Bestimmung der Pflanzenverträglichkeit –
Teil 2: Petrischalentest mit Kresse

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2011-09-17.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2011 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 16086-2:2011 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Předmluva 5

1 Předmět normy 6

2 Citované dokumenty 6

3 Termíny a definice 6

4 Podstata zkoušky 6

5 Výběr metodiky 7

5.1 Kontaktní metoda 7

5.2 Extrakční metoda (metoda s extraktem) 7

6 Materiály 7

6.1 Semena řeřichy (Lepidium sativum) 7

6.2 Voda stupně 3 7

6.3 Rašeliníková rašelina 7

6.4 Hnojená a vápněná rašeliníková rašelina 7

6.5 Petriho misky 7

6.6 Perlit 7

6.7 Zkušební zařízení 7

6.8 Síto s velikostí ok 10 mm 7

6.9 Filtrační papír 7

6.10 Mletý vápenec 7

7 Kontaktní metoda 8

7.1 Úprava vzorku 8

7.2 Uchovávání a příprava vzorku 8

7.3 Postup zkoušky 8

7.4 Vyhodnocení parametrů 9

8 Extrakční metoda 10

8.1 Příprava extraktu vzorku 10

8.2 Postup zkoušky 11

8.3 Vyhodnocení parametrů 11

9 Protokol o zkoušce 11

Příloha A (informativní) Validace 12

Příloha B (normativní) Manuální zkouška vlhkosti, živný roztok 14

B.1 Manuální zkouška vlhkosti 14

B.2 Složení živného roztoku 14

Bibliografie 16

Předmluva

Tento dokument (EN 16086-2:2011) vypracovala technická komise CEN/TC 223 Pomocné půdní látky a substráty, jejíž sekretariát zajišťuje ASI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do května 2012 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do května 2012.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoli nebo všech patentových práv.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Při manipulaci se vzorky, které práší nebo mohou obsahovat ostré úlomky, je potřebná opatrnost.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

1 Předmět normy

Tato norma popisuje metodu rutinního stanovení účinku pomocných půdních látek a substrátů nebo jejich složek na klíčení a raný vývoj kořene řeřichy.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz