ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 25.160.20 Duben 2013

Svařovací materiály – Plněné elektrody
bez a s plynovou ochranou pro obloukové
svařování niklu a niklových slitin – Klasifikace

ČSN
EN ISO 12153

05 5507

idt ISO 12153:2011

Welding consumables – Tubular cored electrodes for gas shielded and non-gas shielded metal arc welding of nickel
and nickel alloys – Classification

Produits consommables pour le soudage – Fils-électrodes fourrés pour soudage à l’arc avec ou sans gaz de protection
du nickel et des alliages de nickel – Classification

Schweißzusätze – Fülldrahtelektroden zum Metall-Lichtbogenschweißen mit und ohne Gasschutz von Nickel
und Nickellegierungen – Einteilung

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 12153:2012. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 12153:2012. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Evropská norma přejímá nově normu ISO.

Informace o citovaných dokumentech

ISO 544 zavedena v ČSN EN ISO 544 (05 5001) Svařovací materiály – Technické dodací podmínky přídavných materiálů a tavidel – Druhy výrobků, rozměry, mezní úchylky a označování

ISO 6847 zavedena v ČSN EN ISO 6847 (05 5017) Svařovací materiály – Příprava návaru svarového kovu pro chemický rozbor

ISO 6947:2011 zavedena v ČSN EN ISO 6947:2011 (05 0024) Svařování a příbuzné procesy – Polohy svařování

ISO 14175 zavedena v ČSN EN ISO 14175 (05 2510) Svařovací materiály – Plyny a jejich směsi pro tavné svařování a příbuzné procesy

ISO 14344 zavedena v ČSN EN ISO 14344 (05 0341) Svařovací materiály – Opatřování přídavných materiálů a tavidel

ISO 15792-1 zavedena v ČSN EN ISO 15792-1 (05 1102) Svařovací materiály – Zkušební metody – Část 1: Zkušební metody pro zkušební vzorky z čistých svarových kovů z oceli, niklu a slitin niklu

ISO 80000-1:2009zavedena v ČSN ISO 80000-1:2011 (01 1300) Veličiny a jednotky – Část 1: Obecně

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Jan Weischera, Kladno – IČ 65253213

Technická normalizační komise: TNK 70 Svařování

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Václav Voves

EVROPSKÁ NORMA EN ISO 12153
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Duben 2012

ICS 25.160.20

Svařovací materiály – Plněné elektrody bez a s plynovou ochranou
pro obloukové svařování niklu a niklových slitin – Klasifikace
(ISO 12153:2011)

Welding consumables – Tubular cored electrodes for gas shielded and non-gas
shielded metal arc welding of nickel and nickel alloys – Classification
(ISO 12153:2011) 

Francouzsky Produits consommables
pour le soudage – Fils-électrodes fourrés
pour soudage à l’arc avec ou sans gaz de protection
du nickel et des alliages de nickel – Classification
(ISO 12153:2011)

Schweißzusätze – Fülldrahtelektroden
zum Metall-Lichtbogenschweißen mit und ohne
Gasschutz von Nickel und Nickellegierungen –
Einteilung
(ISO 12153:2011)

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2012-04-07.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u které-
hokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2012 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN ISO 12153:2012 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Předmluva

Text ISO 12153:2011 byl připraven technickou komisí ISO/TC 44 „Svařování a příbuzné procesy“ (ISO) a byl převzatý jako EN ISO 12153:2012 technickou komisí CEN/TC 121 „Svařování“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do listopadu 2012 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu je nutno zrušit nejpozději do listopadu 2012.

Upozorňuje se na možnost, že některé části tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. Není odpovědností CEN [a/nebo CENELEC] identifikovat jakékoliv nebo všechna tato patentová práva.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinni zavést národní normalizační orgány následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Oznámení o schválení

Text ISO 12153:2012 byl schválen CEN jako EN ISO 12153:2012 bez jakékoliv modifikace.

Obsah

Strana

Předmluva 4

1 Předmět normy 6

2 Citované dokumenty 6

3 Klasifikace 6

4 Značky a požadavky 6

4.1 Značka pro výrobek/metodu 6

4.2 Značka pro chemické složení návaru čistého svarového kovu 6

4.3 Značka pro druh jádra elektrody 7

4.4 Značka pro ochrannou atmosféru 7

4.5 Značka pro polohu při svařování 7

5 Chemický rozbor 7

6 Mechanické vlastnosti čistého svarového kovu 11

7 Postup zaokrouhlování 11

8 Opakované zkoušky 12

9 Technické dodací podmínky 12

10 Příklady označování 12

Příloha A (informativní) Obdobná národní specifikace 13

1Předmět normy

Tato mezinárodní norma stanovuje požadavky na klasifikaci plněných elektrod pro obloukové svařování niklu a niklových slitin v ochranné atmosféře nebo bez ochranné atmosféry. Obsahuje jejich složení, ve kterém obsah niklu převyšuje obsah kteréhokoli jiného prvku.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz