ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 97.220.40 Duben 2013

Horolezecká výzbroj – Brzdicí prostředky –
Část 2: Brzdicí prostředky s manuálně ovládaným
brzděním, bezpečnostní požadavky a metody
zkoušení

ČSN
EN 15151-2

94 2020

 

Mountaineering equipment – Braking devices –
Part 2: Manual braking devices, safety requirements and test methods

Equipement d’alpinisme et d’escalade – Dispositifs de freinage –
Partie 2: Dispositifs de freinage manuels, exigences de sécurité et méthodes d’essai

Bergsteigerausrüstung – Bremsgeräte –
Teil 2: Manuelle Bremsgeräte, sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfverfahren

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 15151-2:2012. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 15151-2:2012. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

 

Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

EN 892zavedena v ČSN EN 892 (94 2007) Horolezecká výzbroj – Dynamická horolezecká lana – Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení

EN 1891zavedena v ČSN EN 1891 (83 2641) Osobní ochranné prostředky pro prevenci pádů z výšky – Nízkoprůtažná lana s opláštěným jádrem

EN 15151-1:2012zavedena v ČSN EN 15151-1:2013 (94 2020) Horolezecká výzbroj – Brzdicí prostředky – Část 1:
Brzdicí prostředky s manuálně asistovaným blokováním, bezpečnostní požadavky a metody zkoušení

Souvisící ČSN

ČSN EN 362 (83 2623)Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky – Spojky

ČSN EN 12275 (94 2013)Horolezecká výzbroj – Karabiny – Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení

Citované předpisy

Směrnice Rady 89/686/EHS z 1989-12-21, o sbližování právních předpisů členských států týkajících se osobních ochranných prostředků (89/686/EEC). V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 21/2003 Sb.,
kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky, v platném znění.

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 768/2008/ES z 2008-07-09, o společném rámci pro uvádění výrobků na trh a o zrušení rozhodnutí Rady 93/465/EHS (768/2008/EC), 93/465/EEC). V České republice je toto rozhodnutí zavedeno zákonem č. 22/1997 Sb. v platném znění o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů.

Vypracování normy

Zpracovatel: Institut pro testování a certifikaci a. s., Zlín, IČ 47910381, Ing. Martina Pavlínková; LANEX a. s., Poniklá, IČ 28223209, Ing. Jiří Hrdina

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Soňa Havlů

EVROPSKÁ NORMA EN 15151-2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Srpen 2012

ICS 97.220.40

Horolezecká výzbroj – Brzdicí prostředky –
Část 2: Brzdicí prostředky s manuálně ovládaným brzděním, bezpečnostní
požadavky a metody zkoušení

Mountaineering equipment – Braking devices –
Part 2: Manual braking devices, safety requirements and test methods 

Equipement d’alpinisme et d’escalade –
Dispositifs de freinage –
Partie 2: Dispositifs de freinage manuels,
exigences de sécurité et méthodes d’essai

Bergsteigerausrüstung – Bremsgeräte –
Teil 2: Manuelle Bremsgeräte, sicherheitstechnische
Anforderungen und Prüfverfahren

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2012-06-30.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2012 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 15151-2:2012 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Předmluva 5

1 Předmět normy 6

2 Citované dokumenty 6

3 Termíny a definice 6

4 Zatřídění 7

4.1 Obecně 7

4.2 Manuální brzdicí prostředky 7

5 Bezpečnostní požadavky 8

5.1 Obecně 8

5.2 Statická pevnost 8

5.3 Statická pevnost při použití prostředku jako jisticí kotvy 9

6 Metody zkoušení 9

6.1 Obecně 9

6.2 Zkušební podmínky 9

6.3 Výběr vzorků 9

6.4 Návrh 9

6.5 Statická pevnost 10

6.6 Statická pevnost dodatečného připojovacího prvku 11

7 Značení 11

8 Informace poskytované výrobcem 12

Příloha A (informativní) Normy pro horolezeckou výzbroj 13

Bibliografie 14

Předmluva

Tento dokument (EN 15151-2:2012) vypracovala technická komise CEN/TC 136 Sporty, hrací plochy a ostatní potřeby pro rekreaci, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do února 2013 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do února 2013.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

EN 15151 se společným názvem Horolezecká výzbroj – Brzdicí prostředky sestává z těchto samostatných částí

Tato evropská norma je jednou ze skupiny norem pro horolezeckou výzbroj (viz příloha A).

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje bezpečnostní požadavky a metody zkoušení pro manuální brzdicí prostředky, které se používají při horolezectví, lezení a obdobných činnostech při jištění a slaňování, a které mají pouze ruční ovládání, aby chránily před pádem.

Tato evropská norma je určena pro brzdicí prostředky, které jsou zatěžované jednou osobou a které jsou používané s horolezeckými lany podle EN 892. V případě slaňování nebo spouštění je tato norma určena také pro brzdicí prostředky používané s nízkoprůtažnými lany s opláštěným jádrem podle EN 1891.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz