ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 77.140.65 Duben 2013

Ocelový drát a výrobky z drátu na ploty a pletiva –
Část 5: Drátěné ocelové kloubové a uzlové sítě na ploty

ČSN
EN 10223-5

42 6428

 

Steel wire and wire products for fencing and netting – Part 5: Steel wire woven hinged joint and knotted mesh fencing

Fils et produits tréfilés en acier pour clôtures et grillages – Partie 5: Grillage noué et grillage à raccords pivotants en acier

Stahldraht und Drahterzeugnisse für Zäune und Drahtgeflechte – Teil 5: Gelenk- und Knotengitter aus Stahldraht für Zäune

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 10223-5:2012. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 10223-5:2012. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 10223-5 (42 6432) ze srpna 1999.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Text technické normy byl doplněn a přepracován.

Informace o citovaných dokumentech

EN 10021zavedena v ČSN EN 10021 (42 0905) Všeobecné technické dodací podmínky pro ocelové výrobky

EN 10204zavedena v ČSN EN 10204 (42 0009) Kovové výrobky – Druhy dokumentů kontroly

EN 10218-1zavedena v ČSN EN 10218-1 (42 0418) Ocelový drát a výrobky z drátu – Obecně – Část 1: Zkušební metody

EN 10218-2:2012zavedena v ČSN EN 10218-2:2012 (42 0418) Ocelový drát a výrobky z drátu – Obecně – Část 2: Rozměry drátu, mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru

EN 10244-1zavedena v ČSN EN 10244-1 (42 6611) Ocelové dráty a výrobky z drátu – Kovové neželezné povlaky na ocelových drátech – Část 1: Všeobecné podmínky

EN 10244-2:2009 zavedena v ČSN EN 10244-2:2009 (42 6611) Ocelové dráty a výrobky z drátu – Kovové neželezné povlaky na ocelových drátech – Část 2: Povlaky ze zinku nebo slitin zinku

Vypracování normy

Zpracovatel: Hutnictví železa, a. s., IČ 47115998, Ing. Jan Weischera

Technická normalizační komise: TNK 62 Ocel

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Michal Dalibor

EVROPSKÁ NORMA EN 10223-5
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Listopad 2012

ICS 77.140.65 Nahrazuje EN 10223-5:1998

Ocelový drát a výrobky z drátu na ploty a pletiva –
Část 5: Drátěné ocelové kloubové a uzlové sítě na ploty

Steel wire and wire products for fencing and netting –
Part 5: Steel wire woven hinged joint and knotted mesh fencing 

Fils et produits tréfilés en acier pour clôtures
et grillages –
Partie 5: Grillage noué et grillage à raccords pivotants en acier

Stahldraht und Drahterzeugnisse für Zäune
und Drahtgeflechte –
Teil 5: Gelenk- und Knotengitter aus Stahldraht
für Zäune

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2012-10-13.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2012 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 10223-5:2012 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Předmluva 5

1 Předmět normy 6

2 Citované dokumenty 6

3 Termíny a definice 6

4 Údaje poskytované odběratelem 7

5 Označování kloubových a uzlových sítí 8

6 Výroba 8

6.1 Základní materiál 8

6.2 Zpracování 8

7 Požadavky 8

7.1 Pevnost v tahu 8

7.1.1 Kloubové sítě 8

7.1.2 Uzlové sítě 8

7.2 Průměry drátů 9

7.2.1 Kloubové sítě 9

7.2.2 Uzlové sítě 9

7.3 Mezní úchylky 9

7.4 Povlak 9

8 Odběr zkušebních vzorků a zkoušení 11

9 Dokument kontroly 11

10 Zkušební metody 11

10.1 Zkouška tahem 11

10.2 Zkouška povlaku 11

11 Balení 11

Příloha A (informativní) Běžné označení kloubových a uzlových sítí 12

Předmluva

Tento dokument (EN 10223-5:2012) byl vypracován technickou komisí ECISS/TC 106 „Válcovaný drát a drát“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do května 2013 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému použití, a národní normy, které jsou s ní v rozporu je nutno zrušit nejpozději května 2013.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 10223-5:1998.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu, uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky směrnice (směrnic) EU.

EN 10223 „Ocelový drát a výrobky z drátu na ploty a pletiva“ sestává z následujících částí:

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinni zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1 Předmět normy

Toto evropská norma stanoví požadavky na přednostní rozměry, vlastnosti a zinkové povlaky a povlaky ze zinkové slitiny kloubových a uzlových sítí z ocelových drátů na ploty.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz