ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 33.060.40; 33.170 Duben 2013

Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály
a interaktivní služby –
Část 3-1: Metody měření nelinearity pro plně
digitální kanál zatížený DVB-C signály

ČSN
EN 60728-3-1

36 7211

idt IEC 60728-3-1:2012

Cable networks for television signals, sound signals and interactive services –
Part 3-1: Methods of measurement of non-linearity for full digital channel load with DVB-C signals

Réseaux de distribution par câbles pour signaux de télévision, signaux de radiodiffusion sonore et services interactifs –
Partie 3-1: Méthodes de mesure de la non-linéarité pour une charge faite seulement de porteuses en modulation numérique
avec des signaux DVB-C

Kabelnetze für Fernsehsignale, Tonsignale und interaktive Dienste –
Teil 3-1: Messverfahren für die Nichtlinearität bei voller digitaler Kanallast mit DVB-C-Signalen

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 60728-3-1:2012. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 60728-3-1:2012. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Tato norma se vztahuje na metody měření nelinearity pro kabelové sítě, které přenášejí pouze digitálně modulované televizní signály, rozhlasové signály a signály pro interaktivní služby. Tyto metody počítají se specifickou formou signálu a chování digitálně modulovaných signálů, které se liší od analogově vysílaných signálů představovanými převážně existencí diskrétních nosných signálů.

 

Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

IEC 60728-3zavedena v ČSN EN 60728-3 (36 7211) Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby – Část 3: Aktivní širokopásmové díly pro koaxiální kabelové sítě

ISO/IEC 13818-1:2007nezavedena

Informativní údaje z IEC 60728-3-1:2012

Mezinárodní normu IEC 60728-3-1 vypracovala technická skupina 5 Kabelové sítě pro televizní signály, zvukové signály a interaktivní služby IEC/TC 100 Audio, video a multimediální systémy a zařízení.

Text této normy se zakládá na těchto dokumentech: 

FDIS

Zpráva o hlasování

100/1969/FDIS

100/2006/RVD

Úplnou informaci o hlasování při schvalování této normy lze najít ve zprávě o hlasování ve výše uvedené tabulce.

Tato publikace byla vypracována v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Seznam všech částí souboru IEC 60728 se společným názvem Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby je možno nalézt na webových stránkách IEC.

Komise rozhodla, že obsah této publikace se nebude měnit až do výsledného data aktualizace uvedeného na webových stránkách IEC (http://webstore.iec.ch) v údajích o této publikaci. K tomuto datu bude publikace buď

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/
mezinárodních norem (včetně všech změn).

Vypracování normy

Zpracovatel: JANATA electronics, IČ 48571580, Ing. Milan Janata

Technická normalizační komise: TNK 87 Audiovizuální technika a ekodesign

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Milan Dian

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz