ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 03.100.40 Květen 2013

Návod k managementu projektu

ČSN
ISO 21500

01 0345

 

Guidance on project management

Lignes directrices sur le management de projet

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 21500:2012. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO 21500:2012. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

 

Národní předmluva

Souvisící ČSN

ČSN EN ISO 9000 (01 0300)Systémy managementu kvality – Základní principy a slovník

ČSN ISO 10006 ed. 2 (01 0333)Systémy managementu jakosti – Směrnice pro management jakosti projektů

Vypracování normy

Zpracovatel: Česká společnost pro jakost, IČ 00417955, Ing. Veronika Soukupová, ve spolupráci s CTN PETRAŠOVÁ BRNO, IČ 40448584, Ivana Petrašová, dpt. a ve spolupráci se Společností pro projektové řízení o. s.

Technická normalizační komise: TNK 6 Management kvality a prokazování kvality

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Soňa Húsková

MEZINÁRODNÍ NORMA

Návod k managementu projektu ISO 21500
První vydání
2012-09-01

ICS 03.100.40

Obsah

 

Contents

Strana

 

Page

Předmluva 5

Úvod 6

1 Předmět normy 7

2 Termíny a definice 7

3 Pojmy managementu projektu 8

3.1 Obecně 8

3.2 Projekt 10

3.3 Management projektu 11

3.4 Strategie organizace a projekty 11

3.5 Prostředí projektu 12

3.6 Vedení projektů 14

3.7 Projekty a rutinní činnosti 15

3.8 Zainteresované strany a projektová organizace 15

3.9 Kompetence pracovníků v projektu 17

3.10 Životní cyklus projektu 18

3.11 Omezení projektu 18

3.12 Vztah mezi pojmy a procesy managementu
projektu 19

4 Procesy managementu projektu 19

4.1 Využití procesů managementu projektu 19

4.2 Skupiny procesů a tematické skupiny 20

4.3 Procesy 27

Příloha A (informativní)  Procesy ve skupinách procesů mapované podle tematických skupin 56

 

 

Foreword 5

Introduction 6

1 Scope 7

2 Terms and definitions 7

3 Project management concepts 8

3.1 General 8

3.2 Project 10

3.3 Project management 11

3.4 Organizational strategy and projects 11

3.5 Project environment 12

3.6 Project governance 14

3.7 Projects and operations 15

3.8 Stakeholders and project organization 15

3.9 Competencies of project personnel 17

3.10 Project life cycle 18

3.11 Project constraints 18

3.12 Relationship between project management
concepts and processes 19

4 Project management processes 19

4.1 Project management process application 19

4.2 Process groups and subject groups 20

4.3 Processes 27

Annex A (informative)  Process group processes
mapped to subject groups 56

 

 

 

[image]

DOKUMENT CHRÁNĚNÝ COPYRIGHTEM

© ISO 2012

Veškerá práva vyhrazena. Pokud není specifikováno jinak, nesmí být žádná část této publikace reprodukována nebo používána v jakékoliv formě nebo jakýmkoliv způsobem, elektronickým nebo mechanickým, včetně fotokopií a mikrofilmů, bez písemného svolení buď od organizace ISO na níže uvedené adrese, nebo od členské organizace ISO v zemi žadatele.

ISO copyright office

Case postale 56 · CH-1211 Geneva 20

Tel. + 41 22 749 01 11

Fax + 41 22 749 09 47

E-mail copyright@iso.org

Web www.iso.org

Published in Switzerland

 

Předmluva

 

Foreword

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celo-
světová federace národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

 

ISO (the International Organization for Standardization) is a worldwide federation of national standards bodies (ISO member bodies). The work of preparing International Standards is normally carried out through ISO technical committees. Each member body interested in a subject for which a technical committee has been established has the right to be represented on that committee. International organizations, governmental and non-governmental, in liaison with ISO, also take part in the work. ISO collaborates closely with the International Electrotechnical Commission (IEC) on all matters of electrotechnical standardization.

Návrhy mezinárodních norem jsou vypracovávány v souladu s pravidly danými směrnicemi ISO/IEC, část 2.

 

International Standards are drafted in accordance with the rules given in the ISO/IEC Directives, Part 2.

Hlavním úkolem technických komisí je vypracování mezinárodních norem. Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % hlasujících členů.

 

The main task of technical committees is to prepare International Standards. Draft International Standards adopted by the technical committees are circulated to the member bodies for voting. Publication as an International Standard requires approval by at least 75 % of the member bodies casting a vote.

 

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

 

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of patent rights. ISO shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

ISO 21500 vypracovala projektová komise ISO/PC 236 Management projektu.

 

ISO 21500 was prepared by Project Committee ISO/PC 236, Project management.

 

Pro účely průzkumu o normách pro management projektu se uživatelé vyzývají, aby se podělili o své názory na ISO 21500:2012 a o tom, jaké změny upřednostňují v budoucích vydáních tohoto dokumentu. Klikněte na dále uvedené spojení a zúčastněte se online průzkumu:

http://www.surveymonkey.com/s/21500

 

 

For the purposes of research on project management standards, users are encouraged to share their views on ISO 21500:2012 and their priorities for changes to future editions of the document. Click on the link below to take part in the online survey:

http://www.surveymonkey.com/s/21500

 

Úvod

 

Introduction

Tato mezinárodní norma poskytuje návod týkající se pojmů a procesů managementu projektu, které jsou pro průběh a věcné plnění projektů důležité a které jej ovlivňují.

 

This International Standard provides guidance on concepts and processes of project management that are important for, and have impact on, the performance of projects.

Cílovým okruhem čtenářů této mezinárodní normy jsou:

 

The target readership for this International Standard is the following:

  • vedoucí pracovníci (senior manažeři) a zadavatelé (sponzoři) projektů, aby lépe pochopili principy a postupy managementu projektu a získali pomoc při poskytování odpovídající podpory a rad manažerům projektů, týmům pro management projektu a projektovým týmům,

 

    senior managers and project sponsors, in order to provide them with a better understanding of the principles and practice of project management and to help them give appropriate support and guidance to their project managers, project management teams and project teams;

 
  • manažeři projektů, týmy pro management projektu a členové projektových týmů, aby měli společný základ, s nímž mohou porovnávat své normy a postupy projektu s normami a postupy projektu ostatních,

 

    project managers, project management teams and project team members, so that they have a common basis upon which to compare their project standards and practices with those of others;

    tvůrci národních nebo organizačních norem, pro použití při zpracování norem pro management projektu, které jsou na základní úrovni shodné s normami ostatních.

 

    developers of national or organizational standards, for use in developing project management standards, which are consistent at a core level with those of others.

 

1 Předmět normy

 

1 Scope

Tato mezinárodní norma poskytuje návod k manage-
mentu projektu, který může používat organizace jakéhokoli typu, včetně státních (veřejných), soukromých nebo občanských organizací; může se používat pro jakýkoli typ projektu bez ohledu na jeho složitost, rozsah nebo dobu trvání.

 

This International Standard provides guidance for project management and can be used by any type of organization, including public, private or community organizations, and for any type of project, irrespective of complexity, size or duration.

Tato mezinárodní norma poskytuje popis pojmů a procesů vyšší úrovně, které jsou považovány za pojmy a procesy představující správnou praxi v manage-
mentu projektu. Projekty jsou zařazovány v kontextu programů a portfolií projektů, nicméně tato mezi-
národní norma neposkytuje podrobný návod k manage-
mentu těchto programů a portfolií projektů. Témata týkající se obecného managementu jsou řešena pouze v rámci kontextu managementu projektu.

 

This International Standard provides high-level description of concepts and processes that are considered to form good practice in project management. Projects are placed in the context of programmes and project portfolios; however, this International Standard does not provide detailed guidance on the manage-
ment of programmes and project portfolios. Topics pertaining to general management are addressed only within the context of project management.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.  

Zdroj: www.cni.cz