ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 33.180.10 Červen 2013

Optická vlákna –
Část 1-54: Měřicí metody a zkušební postupy –
Záření gama

ČSN
EN 60793-1-54
ed. 2

35 9213

idt IEC 60793-1-54:2012

Optical fibres –
Part 1-54: Measurement methods and test procedures – Gamma irradiation

Fibres optiques –
Partie 1-54: Méthodes de mesure et procédures d’essai – Irradiation gamma

Lichtwellenleiter –
Teil 1-54: Messmethoden und Prüfverfahren – Radioaktive Strahlung

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 60793-1-54:2013. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 60793-1-54:2013. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinnosti od 2015-11-29 se nahrazuje ČSN EN 60793-1-54 (35 9213) z května 2004, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Anotace obsahu

Norma popisuje zkoušku vlivu záření gama na optická vlákna a kabely. Zkouška je vhodná pro jednovidová a mnohovidová vlákna. Uvádí základní požadavky na nezbytné přístrojové vybavení a na přípravu vlákna nebo kabelu pro zkoušku. Popisuje postup zkoušky jak při měření vlivu radiačního pozadí, tak i při vysokých dávkách záření a pro každý postup je uveden způsob výpočtu změn útlumu vlákna. Norma specifikuje výsledek zkoušky a informace, které mají být uváděny v měřicích protokolech.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 60793-1-54:2013 dovoleno do 2015-11-29 používat dosud platnou ČSN EN 60793-1-54 (35 9213) z května 2004.

Změny proti předchozím normám

Byly nově posouzeny a lépe definovány zdroje optického záření a podmínky buzení vlákna.

Informace o citovaných dokumentech

IEC 60793-1-40 zavedena v ČSN EN 60793-1-40 (35 9213) Optická vlákna – Část 1-40: Měřicí metody a zkušební postupy – Útlum

IEC 60793-1-44 zavedena v ČSN EN 60793-1-44 ed. 2 (35 9213) Optická vlákna – Část 1-44: Měřicí metody a zkušební postupy – Mezní vlnová délka

IEC 60793-1-46 zavedena v ČSN EN 60793-1-46 (35 9213) Optická vlákna – Část 1-46: Měřicí metody a zkušební postupy – Monitorování změn optické propustnosti

IEC 61280-4-1 zavedena v ČSN EN 61280-4-1 ed. 2 (35 9270) Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému – Část 4-1: Instalované kabelové trasy – Měření mnohovidového útlumu

Souvisící ČSN

ČSN EN 60793-2-10 ed. 4 (35 9213) Optická vlákna – Část 2-10: Specifikace výrobku – Dílčí specifikace pro mnohovidová vlákna kategorie A1

ČSN EN 60793-2-20 ed. 2 (35 9213) Optická vlákna – Část 2-20: Specifikace výrobku – Dílčí specifikace pro mnohovidová vlákna kategorie A2

ČSN EN 60793-2-50 ed. 3 (35 9213) Optická vlákna – Část 2-50: Specifikace výrobku – Dílčí specifikace pro jednovidová vlákna třídy B

Vypracování normy

Zpracovatel: KUCHARSKI Benešov u Prahy, IČ 69356807, Mgr. Maciej Kucharski, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 98 Vláknová optika

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jan Křivka

 
Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz