ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 33.180.10 Červen 2013

Optické vláknové kabely –
Část 4-20: Nadzemní optické kabely podél elektrických silových vedení – Rodová specifikace pro optické kabely ADSS (plně dielektrický, samonosný)

ČSN
EN 60794-
 4-20

35 9223

idt IEC 60794-4-20:2012

Optical fibre cables –
Part 4-20: Aerial optical cables along electrical power lines – Family specification for ADSS (All Dielectric Self Supported) optical cables

Câbles à fibres optiques –
Partie 4-20: Câbles optiques aériens installés le long des lignes d’énergie électrique – Spécification de famille
pour les câbles optiques autoportés par le diélectrique (ADSS)

Lichtwellenleiterkabel –
Teil 4-20: Lichtwellenleiter-Luftkabel auf Starkstrom-Freileitungen – Familienspezifikation für ADSS-LWL-Kabel (dielektrische, selbsttragende LWL-Kabel)

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 60794-4-20:2012. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 60794-4-20:2012. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Norma uvádí základní požadavky na optické, elektrické a mechanické vlastnosti plně dielektrických samonosných optických kabelů pro použití podél elektrických silových vedení. Jsou uvedeny základní požadavky na konstrukci kabelu, doporučení pro montáž a jsou specifikovány požadované zkoušky. Norma obsahuje čtyři informativní přílohy A, B, C a D. Příloha A obsahuje doporučení na balení a značení kabelů, příloha B udává doporučení pro montáž těchto kabelů. Obsahem přílohy C je elektrická zkouška kabelu (tvorba vodivých cest) a příloha D udává vzorovou specifikaci.

 

Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

IEC 60304zavedena v ČSN IEC 304 (34 7701) Normalizované barvy izolace nízkofrekvenčních kabelů a vodičů

IEC 60793-1-40 zavedena v ČSN EN 60793-1-40 (35 9213) Optická vlákna – Část 1-40: Měřicí metody a zkušební postupy – Útlum

IEC 60793-1-44 zavedena v ČSN EN 60793-1-44 ed. 2 (35 9213) Optická vlákna – Část 1-44: Měřicí metody a zkušební postupy – Mezní vlnová délka

IEC 60793-1-48 zavedena v ČSN EN 60793-1-48 ed. 2 (35 9213) Optická vlákna – Část 1-48: Měřicí metody a zkušební postupy – Polarizační vidová disperze

IEC 60793-2-50 zavedena v ČSN EN 60793-2-50 ed. 3 (35 9213) Optická vlákna – Část 2-50: Specifikace výrobku – Dílčí specifikace pro jednovidová vlákna třídy B

IEC 60794-1-1 zavedena v ČSN EN 60794-1-1 ed. 2 (35 9223) Optické vláknové kabely – Část 1-1: Kmenová specifikace – Obecně

IEC 60794-1-2zavedena v ČSN EN 60794-1-2 ed. 2 (35 9223) Optické kabely – Část 1-2: Kmenová specifikace – Základní zkušební postupy optických kabelů

IEC 60794-1-22zavedena v ČSN EN 60794-1-22 (35 9223) Optické vláknové kabely – Část 1-22: Kmenová specifikace – Základní zkušební postupy optických kabelů – Environmentální zkušební metody

IEC 60794-1-23zavedena v ČSN EN 60794-1-23 (35 9223) Optické vláknové kabely – Část 1-23: Kmenová specifikace – Základní zkušební postupy optických kabelů – Zkušební metody kabelových prvků

IEC 60794-4zavedena v ČSN EN 60794-4 (35 9223) Optické kabely – Část 4: Dílčí specifikace – Nadzemní optické kabely podél elektrických silových vedení

IEC 61395zavedena v ČSN EN 61395 (34 7474) Vodiče venkovního elektrického vedení – Postup zkoušky tečením u lanových vodičů

Souvisící ČSN

ČSN EN 60060-1 (34 5640)Technika zkoušek vysokým napětím – Část 1: Obecné definice a požadavky na zkoušky

ČSN EN 60794 (soubor) (35 9223)Optické vláknové kabely

ČSN EN 60794-1-2X (jednotlivé části souboru) (35 9223)Optické vláknové kabely – Část 1-2X: Kmenová specifikace – Základní zkušební postupy optických kabelů

ČSN EN 60794-3 (35 9223)Optické kabely – Část 3: Dílčí specifikace – Vnější kabely

ČSN EN ISO 9001 ed. 2 (01 0321)Systémy managementu kvality – Požadavky

Vypracování normy

Zpracovatel: KUCHARSKI Benešov u Prahy, IČ 69356807, Mgr. Maciej Kucharski, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 98 Vláknová optika

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jan Křivka

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz