ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 31.180 Červen 2013

Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury –
Část 2-30: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály – Mědí plátované laminátové desky vyztužené tkaným sklem, impregnované nehalogenovanou epoxidovou pryskyřicí modifikovanou kyanátesterem, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření)

ČSN
EN 61249-2-30
35 9062

idt IEC 61249-2-30:2012

Materials for printed boards and other interconnecting structures –
Part 2-30: Reinforced base materials clad and unclad – Non-halogenated epoxide modified cyanate ester woven glass laminate of defined flammability (vertical burning test), copper-clad

Matériaux pour circuits imprimés et autres structures d’interconnexion –
Partie 2-30: Matériaux de base renforcés, plaqués et non plaqués – Feuille stratifiée en tissu de verre époxyde
non halogéné modifié et ester de cyanate, d’inflammabilité définie (essai de combustion verticale), plaquées cuivre

Materialien für Leiterplatten und andere Verbindungsstrukturen –
Teil 2-30: Kaschierte und unkaschierte verstärkte Basismaterialien – Kupferkaschierte mit E-Glasgewebe verstärkte Laminattafeln auf der Basis von Cyanatester-Harz, modifiziert mit halogenfreiem Epoxidharz, mit definierter Brennbarkeit (Brennprüfung mit vertikaler Prüflingslage)

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 61249-2-30:2013. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 61249-2-30:2013. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Norma uvádí požadavky na vlastnosti mědí plátovaných laminátových desek, vyztužených tkaným E-sklem, impregnovaných nehalogenovanou epoxidovou pryskyřicí, modifikovanou kyanátesterem, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření) v tloušťkách od 0,03 mm do 1,6 mm. Stanovené hořlavosti se docílí pomocí anorganických a/nebo organických sloučenin, které účinkují jako retardéry hoření. Tyto retardéry hoření jsou buď součástí struktury polymeru, nebo jsou k němu přidávány. Definovaná teplota skelného přechodu je nejméně 160 °C. Některé požadavky na vlastnosti mohou odpovídat několika třídám provedení. Objednávka by měla specifikovat požadovanou třídu, jinak lze dodat materiál standardní (implicitní) třídy.

 

Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

IEC 61189-2:2006zavedena v ČSN EN 61189-2 ed. 2:2007 (35 9039) Zkušební metody pro elektrotechnické materiály, desky s plošnými spoji a další propojovací struktury a sestavy – Část 2: Zkušební metody pro materiály pro propojovací struktury

IEC 61249-5-1:1995zavedena v ČSN EN 61249-5-1:1997 (35 9065) Materiály pro propojovací struktury – Část 5: Dílčí specifikace pro vodivé fólie a filmy s povlaky a bez povlaků – Oddíl 1: Měděná fólie (pro výrobu mědí
plátovaných základních materiálů)

IEC/PAS 61249-6-3:2011dosud nezavedena

ISO 11014:2009dosud nezavedena

Informativní údaje z IEC 61249-2-30:2012

Mezinárodní normu IEC 61249-2-30 vypracovala technická komise IEC/TC 91 Technologie montáže elektroniky.

Text této normy se zakládá na těchto dokumentech:  

FDIS

Zpráva o hlasování

91/1051/FDIS

91/1064/RVD

Úplnou informaci o hlasování lze najít ve zprávě o hlasování ve výše uvedené tabulce.

Tato publikace byla vypracována v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Seznam všech částí souboru IEC 61249 se společným názvem Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury je možno nalézt na webových stránkách IEC.

Komise rozhodla, že obsah této publikace se nebude měnit až do výsledného data aktualizace uvedeného na webových stránkách IEC (http://webstore.iec.ch) v údajích o této publikaci. K tomuto datu bude publikace buď

Souvisící ČSN

ČSN EN 60194:2007 (35 9002) Návrh, výroba a osazování desek s plošnými spoji – Termíny a definice

ČSN EN ISO 9000:2006 (01 0300) Systémy managementu kvality – Základní principy a slovník

ČSN EN ISO 14001:2005 (01 0901) Systémy environmentálního managementu – Požadavky s návodem pro použití

Vypracování normy

Zpracovatel: Anna Juráková, Praha, IČ 61278386, Dr. Karel Jurák

Technická normalizační komise: TNK 102 Součástky a materiály pro elektroniku a elektrotechniku

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Zuzana Nejezchlebová, CSc.

 Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz