ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

IC S 33.180.20 Červenec 2013

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy –
Část 2-19: Zkoušky – Vlhké teplo (konstantní)

ČSN
EN 61300-2-19
ed. 3

35 9251

idt IEC 61300-2-19:2012

Fibre optic interconnecting devices and passive components – Basic test and measurement procedures –
Part 2-19: Tests – Damp heat (steady state)

Dispositifs d’interconnexion et composants passifs à fibres optiques – Méthodes fondamentales d’essais et de mesures –
Partie 2-19: Essais – Chaleur humide (essai continu)

Lichtwellenleiter – Verbindungselemente und passive Bauteile – Grundlegende Prüf- und Messverfahren –
Teil 2-19: Prüfungen – Feuchte Wärme (konstant)

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 61300-2-19:2013. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 61300-2-19:2013. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2013-12-12 se nahrazuje ČSN EN 61300-2-19 ed. 2 (35 9251) z dubna 2006, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Anotace obsahu

Tato norma podrobně popisuje postup zjišťování odolnosti optických vláknových součástek vůči prostředí s vysokou vlhkostí při vysokých teplotách. Jsou uvedeny požadavky na zkušební aparaturu, umístění vzorku a optická měření. Dále je podrobně popsán postup zkoušky, její přísnost a jsou specifikovány údaje, které se mají uvádět v protokolu o zkoušce.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 61300-2-19:2013 dovoleno do 2013-12-12 používat dosud platnou ČSN EN 61300-2-19 ed. 2 (35 9251) z dubna 2006.

Změny proti předchozí normě

Norma představuje technickou revizi textu, kdy byla nově posouzena přísnost zkoušky a údaje, které mají být uváděny v protokolech o zkoušce.

Informace o citovaných dokumentech

IEC 60068-2-78 zavedena v ČSN EN 60068-2-78 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 2-78: Zkoušky – Zkouška Cab: Vlhké teplo konstantní

IEC 61300-3-1 zavedena v ČSN EN 61300-3-1 ed. 2 (35 9252) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 3-1: Zkoušení a měření – Vizuální kontrola

IEC 61300-3-3 zavedena v ČSN EN 61300-3-3 ed. 2 (35 9252) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 3-3: Zkoušení a měření – Aktivní monitorování změn útlumu a útlumu odrazu

IEC 61300-3-4 zavedena v ČSN EN 61300-3-4 (35 9252) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 3-4: Zkoušení a měření – Útlum

Vypracování normy

Zpracovatel: KUCHARSKI Benešov u Prahy, IČ 69356807, Mgr. Maciej Kucharski, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 98 Vláknová optika

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jan Křivka

 
Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz