ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 27.040 Červenec 2013

Vodotrubné kotle a pomocná zařízení –
Část 18: Návody k obsluze

ČSN
EN 12952-18

07 7604

 

Water-tube boilers and auxiliary installations –
Part 18: Operating instructions

Chaudières à tubes d’eau et installations auxiliaires –
Partie 18: Instructions de service

Wasserrohrkessel und Anlagenkomponenten –
Teil 18: Betriebsanleitungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12952-18:2012. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12952-18:2012. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

 

Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

EN 12952-1:2001zavedena v ČSN EN 12952-1:2002 (07 7604) Vodotrubné kotle a pomocná zařízení – Část 1:
Všeobecné požadavky

EN 12952-3:2011zavedena v ČSN EN 12952-3:2012 (07 7604) Vodotrubné kotle a pomocná zařízení – Část 3:
Konstrukce a výpočet částí kotle namáhaných tlakem

EN 12952-6:2011zavedena v ČSN EN 12952-6:2012 (07 7604) Vodotrubné kotle a pomocná zařízení – Část 6:
Kontrola při výrobě; dokumentace a značení částí kotle namáhaných tlakem

EN 12952-12:2003zavedena v ČSN EN 12952-12:2008 (07 7604) Vodotrubné kotle a pomocná zařízení – Část 12:
Požadavky na kvalitu napájecí vody a kotelní vody

Citované předpisy

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/23/ES (97/23/EC) z 1997-05-29, o sbližování právních předpisů členských států týkajících se tlakových zařízení. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 26/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení, v platném znění.

Souvisící právní předpisy

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění

Vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN PETRAŠOVÁ BRNO, IČ 40448584, Ivana Petrašová, Petr Remeš; odborná spolupráce Alois Matěják, předseda TNK 101

Technická normalizační komise: TNK 101 Kotle – Vyhrazená tlaková zařízení

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Petr Svoboda

EVROPSKÁ NORMA EN 12952-18
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Říjen 2012

ICS 27.040

Vodotrubné kotle a pomocná zařízení –
Část 18: Návody k obsluze

Water-tube boilers and auxiliary installations –
Part 18: Operating instructions 

Chaudières à tubes d’eau et installations auxiliaires –
Partie 18: Instructions de service

Wasserrohrkessel und Anlagenkomponenten –
Teil 18: Betriebsanleitungen

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2012-09-08.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2012 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 12952-18:2012 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Předmluva 5

1 Předmět normy 6

2 Citované dokumenty 6

3 Termíny a definice 6

4 Cíl návodů k obsluze 6

5 Obsah a skladba návodů k obsluze 7

5.1 Obecná hlediska 7

5.2 Skladba návodů k obsluze 7

5.3 Hlediska týkající se zařízení a procesu 7

5.4 Hlediska týkající se provozu 8

Příloha A (informativní) Doporučené části návodů k obsluze 9

Příloha ZA (informativní) Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky směrnice EU 97/23/ES 10

Bibliografie 11

Předmluva

Tento dokument (EN 12952-18:2012) vypracovala technická komise CEN/TC 269 Válcové a vodotrubné kotle, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do dubna 2013 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do dubna 2013.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu (ESVO) a podporuje základní požadavky směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnici EU 97/23/ES je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Tato evropská norma řady EN 12952, týkající se vodotrubných kotlů a pomocných zařízení, sestává z těchto částí:

Ačkoli lze tyto části normy získat samostatně, je třeba poznamenat, že jsou vzájemně závislé. Proto pro konstrukci a výrobu vodotrubných kotlů je třeba použít více částí normy tak, aby mohly být uspokojivě splněny požadavky této evropské normy.

V CEN/TC 269 byl zřízen „Boiler Helpdesk“, který lze kontaktovat v případě jakýchkoli otázek týkajících se aplikace evropských norem řady EN 12952 a EN 12953, viz webová stránka: http://www.boiler-helpdesk.din.de.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1 Předmět normy

Tato část této evropské normy stanovuje skladbu a obsah návodů k obsluze vodotrubných kotlů a pomocných zařízení definovaných v EN 12952-1 a dodávaných na trh.

Do jaké míry se dále uvedená hlediska používají pro vypracování návodů k obsluze, závisí na dohodnutém rozsahu dodávky a na požadavcích uvedených ve smlouvě, pokud jde o provoz a údržbu zařízení.

POZNÁMKAV rozsahu dodávky výrobce může být buď tlakové zařízení, nebo tlakové zařízení a „pomocné“ zařízení, např. motory, čerpadla a ventilátory.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz