ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 25.160.50 Srpen 2013

Tavidla pro měkké pájení – Zkušební metody – Část 10: Zkouška účinnosti tavidla, metoda roztékavosti pájky

ČSN
EN ISO 9455-10

05 0060

idt ISO 9455-10:2012

Soft soldering fluxes – Test methods – Part 10: Flux efficacy test, solder spread method

Flux de brasage tendre – Méthodes d’essai – Partie 10: Essai d’efficacité du flux, méthode d’étalement

Flussmittel zum Weichlöten – Prüfverfahren – Teil 10: Bestimmung der Wirksamkeit des Flussmittels, Ausbreitungsprüfung

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 9455-10:2012. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 9455-10:2012. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 9455-10 (05 0060) ze srpna 2001.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Norma byla zcela přepracována.

Informace o citovaných dokumentech

ISO 9453 zavedena v ČSN EN ISO 9453 (05 5605) Slitiny pro měkké pájení – Chemické složení a dodávané tvary

ISO 9454-1:1990 zavedena v ČSN EN 29454-1:1997 (05 0046) Tavidla pro měkké pájení – Klasifikace a požadavky – Část 1: Klasifikace, označování a balení

Vypracování normy

Zpracovatel: IČ 65595971, Ing. Zdeněk Láska

Technická normalizační komise: TNK 70 Svařování

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Václav Voves

EVROPSKÁ NORMA EN ISO 9455-10
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Září 2012

ICS 25.160.50 Nahrazuje EN ISO 9455-10:2000

Tavidla pro měkké pájení – Zkušební metody –
Část 10: Zkouška účinnosti tavidla, metoda roztékavosti pájky
(ISO 9455-10:2012)

Soft soldering fluxes – Test methods –
Part 10: Flux efficacy test, solder spread method
(ISO 9455-10:2012)

Flux de brasage tendre – Méthodes d’essai –
Partie 10: Essai d’efficacité du flux, méthode d’étalement
(ISO 9455-10:2012)

Flussmittel zum Weichlöten – Prüfverfahren –
Teil 10: Bestimmung der Wirksamkeit des Flussmittels, Ausbreitungsprüfung
(ISO 9455-10:2012)

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 14. září 2012.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2012 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 9455-10:2012 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN. 

Předmluva

Tento dokument (EN ISO 9455-10:2012) byl připraven Technickou komisí ISO/TC 44 „Svařování a příbuzné procesy“, ve spolupráci s technickou komisí CEN/TC 121 „Svařování“, jejíž sekretariát je veden v DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do března 2013 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do března 2013.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tato norma nahrazuje EN ISO 9455-10:2000.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Oznámení o schválení

Text ISO 9455-10:2012 byl schválen CEN jako EN ISO 9455-10:2012 bez jakýchkoliv modifikací.

Obsah

Strana

Předmluva 4

1 Předmět normy 6

2 Citované dokumenty 6

3 Symboly 6

4 Podstata metody 6

5 Činidla 6

6 Zařízení a materiály 7

7 Zkušební vzorky 7

7.1 Mosazné zkušební desky 7

7.2 Vzorek pájky 7

8 Postup 8

8.1 Příprava zkušebních desek 8

8.2 Zkušební metoda 8

8.3 Opakované zkoušky 8

9 Výsledky 8

10 Přesnost 9

11 Protokol o zkoušce 9

Příloha A (informativní) Metoda pro přípravu standardního referenčního tekutého tavidla na bázi kalafuny obsahujícího
25 % hmotnostních netěkavých látek 11

Příloha B (informativní) Chemické složení mosazných zkušebních desek 12

Bibliografie 13

1 Předmět normy

Tato část ISO 9455 specifikuje metodu pro stanovení účinnosti tavidla pro měkké pájení. Metoda je známa jako metoda roztékavosti pájky a lze ji použít pro všechny třídy tavidel definovaných ISO 9454-1.

POZNÁMKA Alternativní metoda pro stanovení účinnosti tavidla, použitelná pouze pro tekutá tavidla, známá jako metoda smáčecích vah, je specifikovaná v ISO 9455-16[3].

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz