ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.060.20; 77.140.50 Září 2013

Střešní výrobky pro plechové krytiny –
Podmínky pro celoplošně podepřené krytiny
z korozivzdorného ocelového plechu

ČSN
EN 502

74 7710

 

Roofing products from metal sheet – Specification for fully supported roofing products of stainless steel sheet

Produits de couverture en tôle métallique – Spécification pour les produits de couverture en feuille d’acier inoxydable
totalement supportés

Dachdeckungsprodukte aus Metallblech – Festlegungen für vollflächig unterstützte Bedachungselemente
aus nichtrostendem Stahlblech

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 502:2013. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 502:2013. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 502 (74 7710) z listopadu 2000.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Oproti předchozí verzi došlo ke změnám v tabulce 1 a v přílohách A a B.

Informace o citovaných dokumentech

EN 10079:2007zavedena v ČSN EN 10079:2007 (42 0044) Definice ocelových výrobků

EN 10088-1zavedena v ČSN EN 10088-1 (42 0927) Korozivzdorné oceli – Část 1: Přehled korozivzdorných ocelí

EN 10088-4zavedena v ČSN EN 10088-4 (42 0927) Korozivzdorné oceli – Část 4: Technické dodací podmínky pro plech a pás z ocelí odolných korozi pro požití ve stavebnictví

EN 10202zavedena v ČSN EN 10202 (42 0914) Ocelové plechy na obaly, válcované za studena – Elektrolyticky pocínované a speciálně pochromované

EN 10204zavedena v ČSN EN 10204 (42 0009) Kovové výrobky – Druhy dokumentů kontroly

EN ISO 7438zavedena v ČSN EN ISO 7438 (42 0401) Kovové materiály – Zkouška ohybem

EN ISO 9445-2zavedena v ČSN EN ISO 9445-2 (42 0039) Korozivzdorné oceli kontinuálně válcované za studena –
Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru – Část 2: Široký pás a plech

Souvisící ČSN

ČSN EN 508-3 (74 7715)Kovová střešní krytina – Specifikace samonosných výrobků z ocelového, hliníkového nebo ocelového korozivzdorného plechu – Část 3: Korozivzdorná ocel

ČSN EN 10020 (42 0002)Definice a rozdělení ocelí

ČSN EN 10027-1 (42 0011)Systémy označování ocelí – Část 1: Stavba značek ocelí

ČSN EN 10169+A1 (42 0923)Ocelové ploché výrobky kontinuálně povlakované organickými povlaky (svitky s povlakem) – Technické dodací podmínky

ČSN EN ISO 9000 (01 0300)Systémy managementu kvality – Základní principy a slovník (ISO 9000)

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN ATELIER DEK, DEK a. s., IČ 27636801, Ing. Zdeněk Plecháč

Technická normalizační komise: TNK 65 Izolace staveb

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Radek Špaček

EVROPSKÁ NORMA EN 502
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Březen 2013

ICS 91.060.20 Nahrazuje EN 502:1999

Střešní výrobky pro plechové krytiny – Podmínky pro celoplošně podepřené
krytiny z korozivzdorného ocelového plechu

Roofing products from metal sheet – Specification for fully supported
roofing products of stainless steel sheet 

Produits de couverture en tôle métallique –
Spécification pour les produits de couverture
en feuille d’acier inoxydable totalement supportés

Dachdeckungsprodukte aus Metallblech Festlegungen
für vollflächig unterstützte Bedachungselemente
aus nichtrostendem Stahlblech

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2013-02-05.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2013 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 502:2013 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Obsah

Strana

Předmluva 5

Úvod 6

1 Předmět normy 7

2 Citované dokumenty 7

3 Termíny, definice, značky a zkratky 7

3.1 Termíny a definice 7

3.2 Značky a zkratky 8

4 Požadavky 8

4.1 Obecně 8

4.2 Materiály 8

4.2.1 Druhy ocelí 8

4.2.2 Chemické složení 9

4.2.3 Fyzikální vlastnosti 9

4.2.4 Jakosti povrchů korozivzdorných ocelí 9

4.2.5 Korozivzdorná ocel žárově pokovená TERN-slitinou 9

4.2.6 Korozivzdorná ocel pocínovaná 9

4.2.7 Korozivzdorná ocel s organickým povlakem 9

4.3 Výrobky 10

4.3.1 Mechanické vlastnosti 10

4.3.2 Rozměry a mezní úchylky plochých výrobků 10

4.3.3 Tvarované (prefabrikované) výrobky 10

4.3.4 Požární bezpečnost 11

5 Odběr vzorků a zkušební metody 11

5.1 Ploché výrobky 11

5.2 Tvarované (prefabrikované) výrobky 11

5.2.1 Odběr vzorků 11

5.2.2 Zkoušení 11

6 Označování výrobků 11

7 Značení, označování štítkem a balení 12

7.1 Značení a označování štítkem 12

7.2 Balení a zvláštní ujednání 12

7.3 Doprava, skladování a manipulace 12

Příloha A (informativní) Fyzikální vlastnosti 13

Příloha B (informativní) Odchylky typu A 14

Bibliografie 15

Předmluva

Tento dokument (EN 502:2013) vypracovala CEN/TC 128 Střešní skládané krytiny a výrobky pro obklady stěn, jejíž sekretariát zajišťuje NBN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do září 2013 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do září 2013.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tato norma nahrazuje EN 502:1999.

Oproti předchozímu vydání byly změněny: tabulka 1, příloha A a příloha B.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Úvod

Obrázek 1 znázorňuje postavení této normy v systému norem CEN, které platí pro kovové výrobky pro střešní krytinu.

[image]

Obrázek 1 – Systém norem

Vlastnosti výrobků, pro které platí tato norma, jsou stanoveny na základě několika druhů zkoušek.

Vlastnosti střešní krytiny sestavené z výrobků uvedených v této normě závisí nejen na vlastnostech výrobků stanovených touto normou, ale také na návrhu, konstrukci a provedení střechy jako celku ve vztahu k prostředí a k podmínkám použití.

1Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje požadavky na výrobky pro krytiny šikmých střech, které jsou zhotoveny z plechů z korozivzdorných ocelí, z korozivzdorných ocelí pokovených TERN-slitinou, z korozivzdorných ocelí pocínovaných nebo z korozivzdorných ocelí s organickým povlakem.

Norma stanovuje obecné charakteristiky, definice, značení výrobků společně s požadavky na materiály, ze kterých mohou být výrobky vyrobeny. Je určena buď výrobcům, aby zajistili, že jejich výrobky budou splňovat požadavky normy, nebo odběratelům, aby si ověřili splnění svých požadavků na výrobky před opuštěním výrobny. Norma dále stanovuje požadavky na výrobky, aby vyhovovaly normálním podmínkám použití. Výrobky mohou být prefabrikované nebo částečně tvarované stejně jako pásy, svitky a plechy pro zpracování na staveništi (například krytina se stojatou drážkou).

Norma platí pro všechny skládané celoplošně podepřené krytiny vyrobené z korozivzdorných ocelových plechů. Norma neobsahuje ustanovení týkající se způsobu upevňování, podepření, návrhu systému střechy, provedení spojů a oplechování.

POZNÁMKATato norma se zabývá částečně plochými výrobky, částečně tvarovanými (prefabrikovanými) výrobky. Požadavky na prefabrikované samonosné výrobky jsou uvedeny v EN 508-3.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz