ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 77.140.50; 91.060.20 Září 2013

Střešní výrobky pro plechové krytiny –
Podmínky pro celoplošně podepřené krytiny
z ocelového plechu

ČSN
EN 505

74 7712

 

Roofing products from metal sheet – Specification for fully supported roofing products of steel sheet

Produits de couverture en tôle métallique – Spécification pour les produits de couverture en feuille d’acier totalement
supportés

Dachdeckungsprodukte aus Metallblech – Festlegungen für vollflächig unterstützte Bedachungselemente aus Stahlblech

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 505:2013. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 505:2013. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 505 (74 7712) z listopadu 2000.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Oproti předchozí verzi došlo ke změnám v kapitole 2, kapitole 3, článku 4.3.1, příloze B, tabulce B.3.2, tabulce C.1 a příloze D.

Informace o citovaných dokumentech

EN 508-1zavedena v ČSN EN 508-1 (74 7715) Střešní krytiny z plechu – Podmínky pro samonosné krytiny z ocelového, hliníkového nebo korozivzdorného ocelového plechu – Část 1: Ocel

EN 1427zavedena v ČSN EN 1427 (65 7060) Asfalty a asfaltová pojiva – Stanovení bodu měknutí – Metoda kroužek a kulička

EN 10079:2007zavedena v ČSN EN 10079:2007 (42 0044) Definice ocelových výrobků

EN 10143zavedena v ČSN EN 10143 (42 0036) Ocelové plechy a pásy kontinuálně žárově pokovené – Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru

EN 10169zavedena v ČSN EN 10169 (42 0923) Ocelové ploché výrobky kontinuálně povlakované organickými povlaky (svitky s povlakem) – Technické dodací podmínky

EN 10204zavedena v ČSN EN 10204 (42 0009) Kovové výrobky – Druhy dokumentů kontroly

EN 10346zavedena v ČSN EN 10147 (42 0110) Kontinuálně žárově ponorem povlakované ocelové ploché výrobky – Technické dodací podmínky

EN ISO 6270-1zavedena v ČSN EN ISO 6270-1 (67 3108) Nátěrové hmoty – Stanovení odolnosti proti vlhkosti – Část 1: Kontinuální kondenzace

EN ISO 6988zavedena v ČSN ISO 6988 (03 8130) Kovové a jiné anorganické povlaky – Zkouška oxidem siřičitým s povšechnou kondenzací vlhkosti

EN ISO 9227zavedena v ČSN EN ISO 9227 (03 8132) Korozní zkoušky v umělých atmosférách – Zkoušky solnou mlhou

Souvisící ČSN

EN ISO 1519 (67 3079)Nátěrové hmoty – Zkouška ohybem (na válcovém trnu)

EN ISO 9000 (01 0300)Systémy managementu kvality – Základní principy a slovník (ISO 9000)

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN ATELIER DEK, DEK a. s., IČ 27636801, Ing. Zdeněk Plecháč

Technická normalizační komise: TNK 65 Izolace staveb

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Radek Špaček

EVROPSKÁ NORMA EN 505
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Březen 2013

ICS 77.140.50; 91.060.20 Nahrazuje EN 505:1999

Střešní výrobky pro plechové krytiny – Podmínky pro celoplošně
podepřené krytiny z ocelového plechu

Roofing products from metal sheet – Specification for fully supported
roofing products of steel sheet 

Produits de couverture en tôle métallique –
Spécification pour les produits de couverture
en feuille d’acier totalement supportés

Dachdeckungsprodukte aus Metallblech –
Festlegungen für vollflächig unterstützte
Bedachungselemente aus Stahlblech

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2013-02-05.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2013 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 505:2013 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Obsah

Strana

Předmluva 5

Úvod 6

1 Předmět normy 7

2 Citované dokumenty 7

3 Termíny, definice, značky, jednotky a zkratky 7

3.1 Termíny a definice 7

3.2 Značky a zkratky 8

4 Požadavky 9

4.1 Obecně 9

4.2 Materiály 9

4.2.1 Ocel 9

4.2.2 Jmenovitá hmotnost kovového povlaku 9

4.2.3 Organické povlaky 10

4.3 Výrobky 10

4.3.1 Mechanické vlastnosti 10

4.3.2 Rozměry a mezní úchylky 10

4.3.3 Požární bezpečnost 12

5 Odběr vzorků a zkušební metody 12

5.1 Ploché výrobky 12

5.2 Tvarované (prefabrikované) výrobky 12

5.2.1 Odběr vzorků 12

5.2.2 Zkoušení 12

6 Označování výrobků 13

7 Značení, označování štítkem a balení 13

7.1 Značení a označování štítkem 13

7.2 Balení a zvláštní ujednání 13

7.3 Doprava, skladování a manipulace 13

Příloha A (informativní) Ocelové plechy pohliníkované (typ A) 14

Příloha B (informativní) Ocelové plechy s vícevrstvým povlakem 15

Příloha C (informativní) Kovové povlaky 16

Příloha D (informativní) Odchylky typu A 17

Bibliografie 18

Předmluva

Tento dokument (EN 505:2013) vypracovala CEN/TC 128 Střešní skládané krytiny a výrobky pro obklady stěn, jejíž sekretariát zajišťuje NBN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do září 2013 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do září 2013.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tato norma nahrazuje EN 505:1999.

Oproti předchozímu vydání byly změněny: kapitola 2, kapitola 3, článek 4.3.1, příloha B, tabulka B.3.2, tabulka C.1 a příloha D.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Úvod

Obrázek 1 znázorňuje postavení této normy v systému norem CEN, které platí pro kovové výrobky pro střešní krytinu.

[image]

Obrázek 1 – Systém norem

Vlastnosti výrobků, pro které platí tato norma, jsou stanoveny na základě několika druhů zkoušek.

Vlastnosti střešní krytiny sestavené z výrobků uvedených v této normě závisí nejen na vlastnostech výrobků stanovených touto normou, ale také na návrhu, konstrukci a provedení střechy jako celku ve vztahu k prostředí a k podmínkám použití.

Ocelové plechy s kovovým povlakem jsou lehce zpracovatelné. V mezích platných technických předpisů je lze stříhat, děrovat, lisovat, vyklepávat, ohýbat a tvarovat válcováním.

Pro většinu použití lze svitky potaženého ocelového plechu zpracovávat jako ocelové plechy s kovovým povlakem. Minimální poloměr ohybu, konstrukce formovacích strojů, teplota zpracování apod. jsou voleny s ohledem na vlastnosti materiálů.

1Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje požadavky na výrobky pro krytiny šikmých střech, které jsou zhotoveny z ocelového plechu, a které jsou nebo nejsou opatřeny dodatečným organickým povlakem.

Norma stanovuje obecné charakteristiky, definice, značení výrobků společně s požadavky na materiály, ze kterých mohou být výrobky vyrobeny. Je určena buď výrobcům, aby si zajistili, že jejich výrobky budou splňovat požadavky normy, nebo odběratelům, aby si ověřili splnění svých požadavků na výrobky před opuštěním výrobny. Norma dále stanovuje požadavky na výrobky, aby vyhovovaly normálním podmínkám použití. Výrobky mohou být prefabrikované nebo částečně tvarované stejně jako pásy, svitky a plechy pro zpracování na staveništi (například krytina se stojatou drážkou).

Norma platí pro všechny skládané celoplošně podepřené krytiny vyrobené z ocelových plechů. Norma neobsahuje ustanovení týkající se způsobu upevňování, podepření, návrhu systému střechy, provedení spojů a oplechování.

POZNÁMKATato norma se zabývá částečně plochými výrobky, částečně tvarovanými (prefabrikovanými) výrobky. Požadavky na prefabrikované samonosné výrobky jsou uvedeny v EN 508-1.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz