ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 77.060 Srpen 2013

Koroze kovů a slitin – Zkoušky koroze za napětí – Část 1: Obecný návod pro postupy zkoušení

ČSN
EN ISO 7539-1

03 8172

idt ISO 7539-1:2012

Corrosion of metals and alloys – Stress corrosion testing –
Part 1: General guidance on testing procedures

Corrosion des métaux et alliages – Essais de corrosion sous contrainte –
Partie 1: Lignes directrices générales relatives aux méthodes d’essai

Korrosion der Metalle und Legierungen – Prüfung der Spannungsrisskorrosion –
Teil 1: Allgemeiner Leitfaden für Prüfverfahren

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 7539-1:2012. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 7539-1:2012. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 03 8172-1 z 1990-11-01.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Text byl upraven v návaznosti na další vydané normy, některé články byly rozšířeny, upraveny či vypuštěny v souladu s novými poznatky. Zcela nové jsou článek 6.4 o rychlosti proudění, kapitola 7 o jevech závislých na čase, článek 8.5 o svarech a příloha A poskytující návod k výběru metody zkoušení.

Souvisící ČSN

ČSN EN ISO 4287 (01 4450) Geometrické požadavky na výrobky (GPS) – Struktura povrchu: Profilová metoda – Termíny, definice a parametry struktury povrchu

ČSN EN ISO 7539-9 (03 8172) Koroze kovů a slitin – Zkoušky koroze pod napětím – Část 9: Příprava a použití vzorků s nacyklovanou trhlinou s rostoucím zatěžováním nebo deformací

ČSN EN ISO 15324 (03 8149) Koroze kovů a slitin – Hodnocení korozního praskání kapací zkouškou s odpařováním roztoku

Informativní údaje z ISO 7539-1:2012

ISO 7539 se společným názvem Koroze kovů a slitin – Zkoušky koroze za napětí sestává z těchto částí:

Vypracování normy

Zpracovatel: SVÚOM s. r. o., IČ 25794787, RNDr. Pavel Dušek, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 32 Ochrana proti korozi

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Soňa Húsková

EVROPSKÁ NORMA EN ISO 7539-1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Prosinec 2012

ICS 77.060 Nahrazuje EN ISO 7539-1:1995

Koroze kovů a slitin – Zkoušky koroze za napětí –
Část 1:
Obecný návod pro postupy zkoušení
(ISO 7539-1:2012)

Corrosion of metals and alloys – Stress corrosion testing –
Part 1: General guidance on testing procedures
(ISO 7539-1:2012) 

Corrosion des métaux et alliages – Essais
de corrosion sous contrainte –
Partie 1: Lignes directrices générales relatives
aux méthodes d’essai
(ISO 7539-1:2012)

Korrosion der Metalle und Legierungen – Prüfung
der Spannungsrisskorrosion –
Teil 1: Allgemeiner Leitfaden für Prüfverfahren
(ISO 7539-1:2012)

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2012-12-18.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2012 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN ISO 7539-1:2012 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN. 

Předmluva

Tento dokument (EN ISO 7539-1:2012) vypracovala technická komise ISO/TC 156 Koroze kovů a slitin ve spolupráci s technickou komisí CEN/TC 262 Kovové a jiné anorganické povlaky, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 2013 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do června 2013.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN (a/nebo CENELEC) nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN ISO 7539-1:1995.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Oznámení o schválení

Text ISO 7539-1:2012 byl schválen CEN jako EN ISO 7539-1:2012 bez jakýchkoliv modifikací.

Obsah

Strana

1 Předmět normy 6

2 Termíny a definice 6

3 Základní předpoklady 7

4 Výběr metody zkoušení 8

5 Systémy zatěžování 8

5.1 Obecně 8

5.2 Zkoušky při konstantní celkové deformaci 8

5.3 Zkoušky při konstantním zatížení 9

5.4 Zkoušky při malé rychlosti deformace 10

6 Aspekty prostředí 10

6.1 Obecně 10

6.2 Teplota 11

6.3 Složení roztoku 11

6.4 Rychlost proudění 12

6.5 Elektrochemické aspekty 12

7 Jevy závislé na čase 13

7.1 Obecně 13

7.2 Bodová a mezikrystalová koroze 13

7.3 Záchyt vodíku 13

8 Konstrukční řešení a zhotovení vzorku 14

8.1 Obecně 14

8.2 Stav povrchu 14

8.3 Vliv velikosti plochy 15

8.4 Vzorky s předem vytvořenou trhlinou 15

8.5 Svary 16

9 Nádoby pro zkoušky koroze za napětí 16

10 Zahájení zkoušek koroze za napětí 17

11 Vyhodnocení a interpretace výsledků 17

Příloha A (informativní) Návod k výběru metody mechanické zkoušky 19

Bibliografie 21 

1 Předmět normy

1.1 Tato část ISO 7539 popisuje obecné zásady, které se používají při navrhování a provádění zkoušek za účelem posouzení náchylnosti kovů ke korozi za napětí.

1.2 Tato část ISO 7539 rovněž podává určitý obecný návod pro volbu metod zkoušení.

POZNÁMKA 1 Jednotlivé metody zkoušení nejsou v této části ISO 7539 podrobně probírány. Tyto metody jsou popsány v ostatních částech ISO 7539.

POZNÁMKA 2 Tuto část ISO 7539 lze použít i v podmínkách katodické ochrany.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz