ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 83.140.20 Srpen 2013

Plasty – Dekorativní materiály s odolným povrchem –
Část 2: Zjišťování vlastností – Plošné výrobky

ČSN
EN ISO 19712-2

64 6930

idt ISO 19712-2:2007

Plastics – Decorative solid surfacing materials –
Part 2: Determination of properties – Sheet goods

Plastiques – Matériaux décoratifs massifs de revêtement de surface –
Partie 2: Détermination des propriétés – Produits en feuilles

Kunststoffe – Decorative Mineralwerkstoffe –
Teil 2: Prüfverfahren – Plattenware

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 19712-2:2013. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 19712-2:2013. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

 

Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

ISO 105-A02 zavedena v ČSN EN 20105-A02 (80 0119) Textilie. Zkoušky stálobarevnosti – Část A02: Šedá stupnice pro hodnocení změny odstínu (ISO 105-A02:1993)

ISO 105-B02 zavedena v ČSN EN ISO 105-B02 (80 0147) Textilie. Zkoušky stálobarevnosti – Část B02: Stálobarevnost na umělém světle: zkouška s xenonovou výbojkou

ISO 209:2007 nezavedena

ISO 1770 nezavedena

ISO 2039-1 zavedena v ČSN EN ISO 2039-1 (64 0619) Plasty – Stanovení tvrdosti – Část 1: Metoda vtlačením kuličky

ISO 2039-2 zavedena v ČSN EN ISO 2039-2 (64 0619) Plasty – Stanovení tvrdosti – Část 2: Tvrdost dle Rockwella

ISO 3668 zavedena v ČSN EN ISO 3668 (67 0530) Nátěrové hmoty – Vizuální porovnání barevného odstínu nátěrových hmot

ISO 4211:1979 nezavedena

ISO 4892:1981nezavedena

ISO 4892-1 zavedena v ČSN EN ISO 4892-1 (64 0152) Plasty – Metody vystavení plastů laboratorním zdrojům světla – Část 1: Obecné principy

ISO 4892-2:2006 zavedena v ČSN EN ISO 4892-2:2006 (64 0152) Plasty – Metody vystavení plastů laboratorním zdrojům světla – Část 2: Xenonové lampy

ISO 9370 nezavedena

ISO 19712-1 zavedena v ČSN EN ISO 19712-1 (64 6930) Plasty – Dekorativní materiály s odolným povrchem – Část 1: Klasifikace a specifikace

CIE Publication No. 85:1989 nezavedena

ASTM D 2244 nezavedena

ASTM D 2583 nezavedena

Souvisící ČSN

ČSN EN 13310:2004 (91 4108) Kuchyňské dřezy – Provozní požadavky a zkušební metody

Informativní údaje z přejímané ISO 19712-1:2013

ISO 19712 se společným názvem Plasty – Dekorativní materiály s odolným povrchem sestává z těchto samostatných částí:

Vypracování normy

Zpracovatel: Institut pro testování a certifikaci a. s., Zlín, IČ 47910381, Ing. Jarmila Kučerová

Technická normalizační komise: TNK 52 Plasty

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Marie Chalupová

EVROPSKÁ NORMA EN ISO 19712-2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Leden 2013

ICS 83.140.20

Plasty – Dekorativní materiály s odolným povrchem –
Část 2: Zjišťování vlastností – Plošné výrobky
(ISO 19712-2:2007)

Plastics – Decorative solid surfacing materials –
Part 2: Determination of properties – Sheet goods
(ISO 19712-2:2007) 

Plastiques – Matériaux décoratifs massifs
de revêtement de surface –
Partie 2: Détermination des propriétés – Produits
en feuilles
(ISO 19712-2:2007)

Kunststoffe – Decorative Mineralwerkstoffe –
Teil 2: Prüfverfahren – Plattenware
(ISO 19712-2:2007)

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2012-12-22.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2013 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN ISO 19712-2:2013 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN. 

Předmluva

Text ISO 19712-2:2007 byl vypracován technickou komisí ISO/TC 61 Plasty Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) a byl převzat jako EN ISO 19712-2:2013 technickou komisí CEN/TC 249 Plasty, jejíž sekretariát zajišťuje NBN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do července 2013 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do července 2013.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Oznámení o schválení

Text ISO 19712-2:2007 byl schválen CEN jako EN ISO 19712-2:2013 bez jakýchkoliv modifikací.

Obsah

Strana

Úvod 6

1 Předmět normy 7

2 Citované dokumenty 7

3 Termíny a definice 8

4 Čistění povrchu zkušebních těles 8

5 Povrchové vady 8

6 Stálobarevnost 9

7 Odolnost proti zatížení 11

8 Odolnost proti nárazu koulí o velkém průměru 13

9 Odolnost proti světlu 16

10 Odolnost proti vzniku skvrn/chemická odolnost 20

11 Odolnost proti žáru hořící cigarety 27

12 Odolnost proti suchému teplu 33

13 Odolnost proti vlhkému teplu 38

14 Zkouška odolnosti cyklováním horké/studené vody 41

15 Tvrdost 41

16 Schopnost obnovení 41

Bibliografie 42

Úvod

Tato část ISO 19712 je určena pro výrobce, osoby, které provádějí instalaci těchto výrobků a pro specifikace dekorativních materiálů s odolným povrchem.

Zkušební metody a uvedené minimální hodnoty byly posuzovány s ohledem na případné konečné použití výrobků. Způsob zpracování a technologický postup mohou mít vliv na chování a vlastnosti výrobků.

Mezi posuzované charakteristiky patří odolnost proti nárazu, konstrukce, obnovitelnost povrchu, stálost vybarvení, čistitelnost, odolnost proti vzniku skvrn, odolnost proti působení vody, odolnost proti působení chemikálií, odolnost proti baktériím a plísním a další odpovídající charakteristiky.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ – Osoby používající tento dokument by měly být obeznámeny s běžnou laboratorní praxí, pokud je zavedena. Účelem tohoto dokumentu není postihnout všechna případná bezpečnostní rizika spojená s jejím používáním. Uživatel této normy zodpovídá za to, aby učinil všechna příslušná opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví a splnil všechny národní zákonné podmínky.

1 Předmět normy

Tato část ISO 19712 specifikuje metody zjišťování vlastností dekorativních materiálů s odolným povrchem, definovaných v kapitole 3, které se vyrábí ve tvaru desek. Tyto metody jsou především určeny pro zkoušení materiálů uvedených v ISO 19712-1.

Zkoušky se mohou provádět na hotových deskách, obecně se však provádějí na zkušebních tělesech o rozměrech podle požadavků zkoušky, které jsou ze stejného materiálu a mají stejnou povrchovou úpravu jako hotové desky.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

 

Zdroj: www.cni.cz