ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 33.120.10 Říjen 2013

Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení –
Část 11-1: Dílčí specifikace nestíněných kabelů
do 500 MHz – Horizontální kabely a páteřní kabely budovy

ČSN
EN 50288-11-1

34 7818

Multi-element metallic cables used in analogue and digital communication and control –
Part 11-1: Sectional specification for un-screened cables characterised up to 500 MHz – Horizontal and building backbone cables

Câbles métalliques à éléments multiples utilisés pour les transmissions et les commandes analogiques et numériques –
Partie 11-1: Spécification intermédiaire pour câbles non-blindés, pour applications jusqu’à 500 MHz – Câbles horizontaux
et verticaux de bâtiment

Mehradrige metallische Daten- und Kontrollkabel für analoge und digitale Übertragung –
Teil 11-1: Rahmenspezifikation für ungeschirmte Kabel bis 500 MHz – Kabel für den Horizontal- und Steigbereich

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 50288-11-1:2012. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 50288-11-1:2012. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Tato norma je dílčí specifikací nestíněných kabelů od 1 MHz do 500 MHz používaných v horizontální a páteřní kabeláži budovy pro obecně použitelné kabelážní systémy informační technologie. Obsahuje elektrické, mechanické, přenosové a environmentální funkční vlastnosti a požadavky na kabely zkoušené podle citovaných zkušebních metod. Tato norma se má používat spolu s EN 50288-1, která obsahuje základní ustanovení pro její použití. Kabely uvedené v této normě jsou určeny k provozu s napětími a proudy obvykle používanými v komunikačních systémech. Tyto kabely nejsou určeny k použití spolu s nízkoimpedančními zdroji (například elektrické napájení z veřejné rozvodné sítě).

 

Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

EN 50288-1zavedena v ČSN EN 50288-1 ed. 2 (34 7818) Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení – Část 1: Kmenová specifikace

EN 50289-1-4zavedena v ČSN EN 50289-1-4 (34 7819) Komunikační kabely – Specifikace zkušebních metod – Část 1-4: Elektrické zkušební metody – Izolační rezistance

EN 50289-3-2zavedena v ČSN EN 50289-3-2 (34 7819) Komunikační kabely – Specifikace zkušebních metod – Část 3-2: Mechanické zkušební metody – Pevnost v tahu a prodloužení jádra

EN 50289-3-4zavedena v ČSN EN 50289-3-4 (34 7819) Komunikační kabely – Specifikace zkušebních metod – Část 3-4: Mechanické zkušební metody – Pevnost v tahu, prodloužení a smrštivost izolace a pláště

EN 50289-3-5zavedena v ČSN EN 50289-3-5 (34 7819) Komunikační kabely – Specifikace zkušebních metod – Část 3-5: Mechanické zkušební metody – Odolnost kabelu proti rozdrcení

EN 50289-3-6zavedena v ČSN EN 50289-3-6 (34 7819) Komunikační kabely – Specifikace zkušebních metod – Část 3-6: Mechanické zkušební metody – Odolnost kabelu proti nárazům

EN 50289-3-8zavedena v ČSN EN 50289-3-8 (34 7819) Komunikační kabely – Specifikace zkušebních metod – Část 3-8: Mechanické zkušební metody – Odolnost značení kabelového pláště proti oděru

EN 50289-3-9:2001zavedena v ČSN EN 50289-3-9:2002 (34 7819) Komunikační kabely – Specifikace zkušebních metod – Část 3-9: Mechanické zkušební metody – Zkoušky ohybem

EN 50289-3-16zavedena v ČSN EN 50289-3-16 (34 7819) Komunikační kabely – Specifikace zkušebních metod – Část 3-16: Mechanické zkušební metody – Tahové vlastnosti kabelu

EN 50289-4-6zavedena v ČSN EN 50289-4-6 (34 7819) Komunikační kabely – Specifikace zkušebních metod – Část 4-6: Zkušební metody vlivů prostředí – Cyklická změna teploty

EN 50290-2 (soubor)zaveden v souboru ČSN EN 50290-2 (34 7820) Komunikační kabely – Část 2: Společná pravidla návrhu a konstrukce

EN 60708zavedena v ČSN EN 60708 (34 7832) Nízkofrekvenční kabely s polyolefinovou izolací a vrstveným polyolefinovým pláštěm zabraňujícím vnikání vlhkosti

IEC 60189-2nezavedena

Citované předpisy

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/95/ES (2006/95/EC) ze dne 12. prosince 2006 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí, v platném znění.

Informativní údaje z EN 50288-11-1:2012

Tento dokument (EN 50288-11-1:2012) vypracovala CLC/SC 46XC Vícežilové, vícepárové a čtyřkové datové komunikační kabely.

Jsou stanovena tato data: 

  • nejzazší datum zavedení dokumentu na národní úrovni
    vydáním identické národní normy nebo vydáním
    oznámení o schválení k přímému používání
    jako normy národní

(dop)

2013-11-12

  • nejzazší datum zrušení národních norem,
    které jsou s dokumentem v rozporu

(dow)

2015-11-12

Tento dokument byl vypracován podle mandátu, který CENELEC udělily Evropská komise a Evropské sdružení volného obchodu.

Tato norma pokrývá základní prvky bezpečnostních cílů pro elektrická zařízení určená pro používání v určitých mezích napětí (LVD – 2006/95/ES).

Soubor EN 50288 je rozdělen na tyto části:

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CENELEC [a/nebo CEN] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Vypracování normy

Zpracovatel: AVK Jihlava, IČ 71200665, Ing. Jaroslav Adam

Technická normalizační komise: TNK 68 Kabely a vodiče

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Viera BorošováKonec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz