ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.100.60 Září 2013

Tepelněizolační výrobky pro použití
ve stavebnictví – Stanovení pevnosti v tahu
v rovině desky

ČSN
EN 1608

72 7052

 

Thermal insulating products for building applications – Determination of tensile strength parallel to faces

Produits isolants thermiques destinés aux applications du bâtiment – Détermination de la résistance à la traction
parallelèment aux faces

Wärmedämmstoffe für das Bauwesen – Bestimmung der Zugfestigkeit in Plattenebene

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1608:2013. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1608:2013. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1608 (72 7052) z června 1998.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Hlavní změny proti předchozímu vydání normy jsou uvedeny v předmluvě evropské normy.

Informace o citovaných dokumentech

EN 823zavedena v ČSN EN 823 (72 7042) Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení tloušťky

EN 12085zavedena v ČSN EN 12085 (72 7054) Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení lineárních rozměrů zkušebních těles

ISO 5725-1zavedena v ČSN ISO 5725-1 (01 0251) Přesnost (správnost a shodnost) metod a výsledků měření –
Část 1: Obecné zásady a definice

ISO 5725-2zavedena v ČSN ISO 5725-2 (01 0251) Přesnost (správnost a shodnost) metod a výsledků měření –
Část 2: Základní metoda pro stanovení opakovatelnosti a reprodukovatelnosti normalizované metody měření

Vypracování normy

Zpracovatel: Výzkumný ústav pozemních staveb – Certifikační společnost s. r. o., IČ 25052063, Ing. Zuzana Aldabaghová

Technická normalizační komise: TNK 120 Tepelněizolační výrobky a materiály

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Ilona Bařinová

EVROPSKÁ NORMA EN 1608
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Březen 2013

ICS 91.100.60 Nahrazuje EN 1608:1996

Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví –
Stanovení pevnosti v tahu v rovině desky

Thermal insulating products for building applications –
Determination of tensile strength parallel to faces 

Produits isolants thermiques destinés
aux applications du bâtiment – Détermination
de la résistance à la traction parallèlement aux faces

Wärmedämmstoffe für das Bauwesen – Bestimmung
der Zugfestigkeit in Plattenebene

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2012-12-15.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2013 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 1608:2013 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Obsah

Strana

Předmluva 5

1 Předmět normy 7

2 Citované dokumenty 7

3 Termíny a definice 7

4 Zásady 7

5 Zkušební zařízení 7

6 Zkušební tělesa 8

7 Postup 9

8 Výpočet a vyjádření výsledků 9

9 Přesnost měření 10

10 Protokol o zkoušce 10

Předmluva

Tento dokument (EN 1608:2013) vypracovala technická komise CEN/TC 88 Tepelněizolační materiály a výrobky, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do září 2013 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do září 2013.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 1608:1996.

Revize této normy nezahrnuje významné změny, pouze menší opravy a upřesnění edičního charakteru.

Tato evropská norma je jednou z řady norem, které specifikují zkušební metody pro stanovení rozměrů a vlastností tepelněizolačních materiálů a výrobků. Podporuje řadu norem výrobků pro tepelněizolační materiály a výrobky, které jsou odvozeny ze směrnice Rady z 21. prosince 1988 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků (směrnice 89/106/EHP), uvážením základních požadavků.

Tato evropská norma je určena pro použití v budovách, ale může být použita i v jiných oblastech, kde je to vhodné.

Tato evropská norma zkoušení je součástí následující skupiny vzájemně souvisejících norem obsahujících zkušební metody pro stanovení rozměrů a vlastností tepelněizolačních materiálů a výrobků, které všechny spadají do působnosti CEN/TC 88:

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační orgány následujících států: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1Předmět normy

Tato evropská norma specifikuje zkušební zařízení a postupy pro stanovení pevnosti v tahu výrobku rovnoběžně s jeho povrchy. Platí pro tepelněizolační výrobky.

Tato norma může být použita pro zjištění, zda výrobek má dostatečnou pevnost, aby odolal namáhání při dopravě a použití.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz