ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 33.180.20 Září 2013

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy –
Část 3-4: Zkoušení a měření – Útlum

ČSN
EN 61300-3-
 4
ed. 2

35 9252

idt IEC 61300-3-4:2012

Fibre optic interconnecting devices and passive components – Basic test and measurement procedures –
Part 3-4: Examinations and measurements – Attenuation

Dispositifs d’interconnexion et composants passifs à fibres optiques – Méthodes fondamentales d’essais et de mesures –
Partie 3-4: Examens et mesures – Affaiblissement

Lichtwellenleiter – Verbindungselemente und passive Bauteile – Grundlegende Prüf- und Messverfahren –
Teil 3-4: Untersuchungen und Messungen – Dämpfung

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 61300-3-4:2013. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 61300-3-4:2013. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2014-01-16 se nahrazuje ČSN EN 61300-3-4 (35 9252) z května 2002, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Anotace obsahu

Norma popisuje metody měření útlumu pasivních součástek vláknové optiky. Specifikuje požadavky na měřicí aparaturu a podmínky buzení vlákna. Dále jsou detailně popsány dvě měřicí metody, a to transmisní pomocí měřidla optického výkonu a metoda optické reflektometrie OTDR. Pro měření transmisní metodou jsou podrobně popsány měřicí postupy, a to metodou dvou délek, metodou substituční nebo třemi variantami metody vložných ztrát. Norma definuje údaje, které je nutno uvádět u této zkoušky.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 61300-3-4:2013 dovoleno do 2014-01-16 používat dosud platnou ČSN EN 61300-3-4 (35 9252) z května 2002.

Změny proti předchozí normě

V této normě byly nově posouzeny požadavky na zdroj záření, podmínky buzení a požadavky na měřidlo optického výkonu. Bylo přidáno doporučení ohledně laserové bezpečnosti a byl odstraněn popis budicích podmínek pro mnohovidová vlákna, který je nově uveden v IEC 61300-1.

Informace o citovaných dokumentech

IEC 60793-2zavedena v ČSN EN 60793-2 ed. 3 (35 9213) Optická vlákna – Část 2: Specifikace výrobku – Obecně

IEC 60825-1zavedena v ČSN EN 60825-1 ed. 2 (36 7750) Bezpečnost laserových zařízení – Část 1: Klasifikace zařízení a požadavky

IEC 61300-1zavedena v ČSN EN 61300-1 ed. 3 (35 9250) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 1: Všeobecně a návod

IEC 61300-3-1zavedena v ČSN EN 61300-3-1 ed. 2 (35 9252) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 3-1: Zkoušení a měření – Vizuální kontrola

IEC 61300-3-2zavedena v ČSN EN 61300-3-2 ed. 2 (35 9252) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 3-2: Zkoušení a měření – Polarizační závislost útlumu jedno-
vidových optických vláknových zařízení

IEC/TR 62316nezavedena

Souvisící ČSN

ČSN EN 61300-3-29 (35 9252) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 3-29: Zkoušení a měření – Měřicí metody pro stanovení amplitudy spektrální přenosové funkce součástek DWDM

ČSN EN 61280-1-3 ed. 2 (35 9270) Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému – Část 1-3: Obecné komunikační subsystémy – Měření střední vlnové délky a spektrální šířky

Vypracování normy

Zpracovatel: KUCHARSKI Benešov u Prahy, IČ 69356807, Mgr. Maciej Kucharski, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 98 Vláknová optika

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jan KřivkaKonec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz