ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 33.040.20; 33.120.30 Říjen 2013

Pasivní vysokofrekvenční a mikrovlnné součástky, měření intermodulační úrovně –
Část 5: Měření pasivní intermodulace ve filtrech

ČSN
EN 62037-5

34 7705

idt IEC 62037-5:2013

Passive RF and microwave devices, intermodulation level measurement –
Part 5: Measurement of passive intermodulation in filters

Dispositifs RF et à micro-ondes passifs, mesure du niveau d’intermodulation –
Partie 5: Mesure de l’intermodulation passive dans les filtres

Passive HF- und Mikrowellenbauteile, Messung des Intermodulationspegels –
Teil 5: Messung der passiven Intermodulation in Filtern

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 62037-5:2013. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 62037-5:2013. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Tato norma definuje zkušební přípravky a postupy doporučené pro měření úrovní pasivní intermodulace vytvářené filtry typicky používanými v bezdrátových komunikačních systémech. Účelem je definovat kvalifikační a přejímací zkušební metody pro filtry určené k použití v aplikacích s nízkou intermodulací.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Touto normou bude spolu s ostatními částmi souboru ČSN EN 62037 nahrazena ČSN EN 62037 (34 7705) z července 2000. ČSN EN 62037 bude zrušena až po vydání všech částí souboru ČSN EN 62037.

Změny proti předchozí normě

Na rozdíl od předchozí souhrnné normy je tato norma jednou z částí souboru, který se zabývá měřením intermodulační úrovně v jednotlivých typech pasivních součástek. Tato norma je technickou revizí předchozí normy.

Informace o citovaných dokumentech

IEC 62037-1:2012zavedena v ČSN EN 62037-1:2013 (34 7705) Pasivní vysokofrekvenční a mikrovlnné součástky, měření intermodulační úrovně – Část 1: Obecné požadavky a měřicí metody

Informativní údaje z EN 62037-5:2013

Text dokumentu 46/409/FDIS, budoucího 1. vydání IEC 62037-5, vypracovaný IEC/TC 46 Kabely, vodiče, vlnovody, vysokofrekvenční konektory, vysokofrekvenční a mikrovlnné pasivní součástky a příslušenství, byl předložen k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC a byl schválen CENELEC jako EN 62037-5:2013.

Jsou stanovena tato data: 

  • nejzazší datum zavedení dokumentu na národní úrovni
    vydáním identické národní normy nebo vydáním
    oznámení o schválení k přímému používání
    jako normy národní

(dop)

2013-11-20

  • nejzazší datum zrušení národních norem,
    které jsou s dokumentem v rozporu

(dow)

2016-02-20

Tento dokument částečně nahrazuje EN 62037:1999.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CENELEC [a/nebo CEN] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Text mezinárodní normy IEC 62037-5:2013 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací.

Informativní údaje z IEC 62037-5:2013

Mezinárodní normu IEC 62037-5 vypracovala IEC/TC 46 Kabely, vodiče, vlnovody, vysokofrekvenční konektory, vysokofrekvenční a mikrovlnné pasivní součástky a příslušenství.

Text této normy se zakládá na těchto dokumentech:

FDIS

Zpráva o hlasování

46/409/FDIS

46/421/RVD

Úplnou informaci o hlasování lze najít ve zprávě o hlasování ve výše uvedené tabulce.

Tato publikace byla vypracována v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Seznam všech částí souboru IEC 62037 se společným názvem Pasivní vysokofrekvenční a mikrovlnné součástky, měření intermodulační úrovně je možno nalézt na webových stránkách IEC.

Komise rozhodla, že obsah této publikace se nebude měnit až do výsledného data aktualizace uvedeného na webových stránkách IEC (http://webstore.iec.ch) v údajích o této publikaci. K tomuto datu bude publikace buď

Vypracování normy

Zpracovatel: AVK Jihlava, IČ 71200665, Ing. Jaroslav Adam

Technická normalizační komise: TNK 68 Kabely a vodiče

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Viera Borošová


Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz