ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 33.180.20 Říjen 2013

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy –
Část 2-52: Zkoušky – Zkouška ohybem pro šňůry

ČSN
EN 61300-2-52

35 9251

idt IEC 61300-2-52:2013

Fibre optic interconnecting devices and passive components – Basic test and measurement procedures –
Part 2-52: Test – Bending test for cords

Dispositifs d’interconnexion et composants passifs à fibres optiques – Procédures fondamentales d’essais et de mesures –
Partie 2-52: Essais – Essai de courbure pour les cordons

Lichtwellenleiter – Verbindungselemente und passive Bauteile – Grundlegende Prüf- und Messverfahren –
Teil 2-52: Prüfungen – Biegeprüfung für konfektionierte Kabel

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 61300-2-52:2013. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 61300-2-52:2013. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Norma popisuje zkoušku ověřující optickou funkčnost vláknových šňůr při jejích ohybu. Norma seznamuje s principem zkoušky a uvádí postupy jejího provedení včetně přípravy vzorku. Předepisuje potřebnou výbavu a přísnost zkoušky a údaje, které se musí pro toto zkoušení stanovit.

 

Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

IEC 61300-1zavedena v ČSN EN 61300-1 ed. 3 (35 9250) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 1: Všeobecně a návod

IEC 61300-3-1zavedena v ČSN EN 61300-3-1 ed. 2 (35 9252) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 3-1: Zkoušení a měření – Vizuální kontrola

IEC 61300-3-3zavedena v ČSN EN 61300-3-3 ed. 2 (35 9252) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 3-3: Zkoušení a měření – Aktivní monitorování změn útlumu a útlumu odrazu

IEC 61300-3-4zavedena v ČSN EN 61300-3-4 ed. 2 (35 9252) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 3-4: Zkoušení a měření – Útlum

Souvisící ČSN

ČSN EN 60794-1-2 ed. 2 (35 9223) Optické kabely – Část 1-2: Kmenová specifikace – Základní zkušební postupy optických kabelů

ČSN EN 61300-3-28 ed. 2 (35 9252) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 3-28: Zkoušení a měření – Přechodná ztráta

Vypracování normy

Zpracovatel: KUCHARSKI Benešov u Prahy, IČ 69356807, Mgr. Maciej Kucharski, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 98 Vláknová optika

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jan Křivka

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz