ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 31.220.10 Říjen 2013

Konektory pro elektronická zařízení –
Zkoušky a měření –
Část 28-100: Zkoušky integrity signálu
do 1 000 MHz na konektorech souborů IEC 60603-7 a IEC 61076-3 – Zkoušky 28a až 28g

ČSN
EN 60512-28-100

35 4055

idt IEC 60512-28-100:2013

Connectors for electronic equipment – Tests and measurements –
Part 28-100: Signal integrity tests up to 1 000 MHz on IEC 60603-7 and IEC 61076-3 series connectors – Tests 28a to 28g

Connecteurs pour équipements électroniques – Essais et mesures –
Partie 28-100: Essais d’intégrité des signaux jusqu’à 1 000 MHz sur les connecteurs des séries CEI 60603-7 et CEI 61076-3 – Essais 28a à 28g

Steckverbinder für elektronische Einrichtungen – Mess- und Prüfverfahren –
Teil 28-100: Signalintegritätsprüfungen bis 1 000 MHz an Steckverbindern der Reihen IEC 60603-7 und IEC 61076-3 – Prüfungen 28a bis 28g

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 60512-28-100:2013. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 60512-28-100:2013. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Tato norma specifikuje zkušební metody pro přenosové vlastnosti konektorů souborů IEC 60603-7 a IEC 61076-3 do 1 000 MHz. Rovněž je vhodná pro zkoušení konektorů s nižší frekvencí, avšak zkušební metoda, stanovená v předmětové specifikaci pro daný konektor, zůstane referenční zkouškou shody pro tento konektor.

Zkušební metody zde stanovené jsou:

Pro zkoušku přenosové impedance (ZT), viz IEC 60512-26-100, zkouška 26e.

Pro vazební útlum, viz IEC 62153-4-12.

 

Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

IEC 60050-581 zavedena v ČSN IEC 60050-581 (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník – Část 581: Elektromechanické součástky pro elektronická zařízení

IEC 60512-1 zavedena v ČSN EN 60512-1 (35 4055) Konektory pro elektronická zařízení – Zkoušky a měření – Část 1: Všeobecně

IEC 60512-26-100:2008 zavedena v ČSN EN 60512-26-100:2009 (35 4055) Konektory pro elektronická zařízení – Zkoušky a měření – Část 26-100: Uspořádání měření, zkoušky a doporučené zapojení a měření na konektorech série IEC 60603-7 – Zkoušky 26a až 26g

IEC 60603-7 (soubor) zaveden v souboru ČSN EN 60603-7 (35 4620) Konektory pro elektronická zařízení

IEC 61076-1 zavedena v ČSN EN 61076-1 (35 4621) Konektory pro elektronická zařízení – Požadavky na výrobu – Část 1: Kmenová specifikace

IEC 61076-3-104 zavedena v ČSN EN 61076-3-104 ed. 2 (35 4621) Konektory pro elektronická zařízení – Požadavky na výrobky – Část 3-104: Předmětová specifikace pro 8pólové stíněné volné a pevné konektory pro přenos dat s frekvencemi do 1 000 MHz

IEC 61076-3-110 zavedena v ČSN EN 61076-3-110 ed. 2 (35 4621) Konektory pro elektronická zařízení – Požadavky na výrobky – Část 3-110: Předmětová specifikace pro stíněné, volné a pevné konektory pro přenos dat s frekvencemi do 1 000 MHz

IEC 61156 (soubor) nezaveden

IEC 61156-6 nezavedena

IEC 61169-16 zavedena v ČSN EN 61169-16 (35 3811) Vysokofrekvenční konektory – Část 16: Dílčí specifikace – Vysokofrekvenční koaxiální konektory s vnitřním průměrem vnějšího vodiče 7 mm (0,276 palce) se šroubovým spojením – Charakteristická impedance 50 ohmů (75 ohmů) (typ N)

IEC 62153-4-12 nezavedena

ISO/IEC 11801 nezavedena

Informativní údaje z IEC 60512-28-100:2013

Mezinárodní normu IEC 60512-28-100 vypracovala technická subkomise IEC/SC 48B Konektory, technické komise IEC/TC 48 Elektromechanické součásti a mechanické konstrukce elektronických zařízení.

Text této normy se zakládá na těchto dokumentech:  

FDIS

Zpráva o hlasování

48B/2322/FDIS

48B/2332/RVD

Úplnou informaci o hlasování při schvalování této normy lze najít ve zprávě o hlasování ve výše uvedené tabulce.

Tato publikace byla vypracována v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Seznam všech částí souboru IEC 60512 pod všeobecným názvem Konektory pro elektronická zařízení – Zkoušky a měření lze najít na webových stránkách IEC.

Komise rozhodla, že obsah této publikace se nebude měnit až do výsledného data aktualizace uvedeného na webových stránkách IEC (http://webstore.iec.ch) v údajích o této publikaci. K tomuto datu bude publikace buď

Vypracování normy

Zpracovatel: TESLA Jihlava, s. r. o., IČ 24140635, Ing. Jiří Pavlů

Technická normalizační komise: TNK 102 Součástky a materiály pro elektroniku a elektrotechniku

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Milan Dian

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz