ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 33.180.20 Listopad 2013

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy –
Část 3-49: Zkoušení a měření – Záchytná síla vodicího kolíku pro pravoúhlou feruli mnohovláknových konektorů

ČSN
EN 61300-3-
 49

35 9252

idt IEC 61300-3-49:2013

Fibre optic interconnecting devices and passive components – Basic test and measurement procedures –
Part 3-49: Examinations and measurements – Guide pin retention force for rectangular ferrule multi-fibre connectors

Dispositifs d’interconnexion et composants passifs à fibres optiques – Procédures fondamentales d’essais et de mesures –
Partie 3-49: Examens et mesures – Force de rétention de la broche de guidage des connecteurs multifibres à férule rectangulaire

Lichtwellenleiter – Verbindungselemente und passive Bauteile – Grundlegende Prüf- und Messverfahren –
Teil 3-49: Prüfungen und Messungen – Führungsstiftausziehkraft von rechteckigen Ferrulen
von Mehrfachfasersteckverbindern

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 61300-3-49:2013. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 61300-3-49:2013. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Norma popisuje měření záchytné síly vodicího kolíku pro mnohovláknové konektory s pravoúhlou ferulí, a to pro konektory typu MPO, Mini-MPO a MT-RJ. Jsou uvedeny požadavky na měřicí aparaturu a jsou podrobně
popsány dvě měřicí metody. Při metodě A se měří pomocí závaží, při metodě B je použit tažný zkušební stroj. Dále jsou specifikovány údaje, které se mají uvádět v protokolu o zkoušce.

 

Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

IEC 61300-1:2011zavedena v ČSN EN 61300-1 ed. 3:2012 (35 9250) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 1: Všeobecně a návod

IEC 61300-3-1zavedena v ČSN EN 61300-3-1 ed. 2 (35 9252) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 3-1: Zkoušení a měření – Vizuální kontrola

IEC 61754-7zavedena v ČSN EN 61754-7 ed. 3 (35 9244) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Rozhraní optických konektorů – Část 7: Druh optických konektorů typu MPO

IEC 61754-10zavedena v ČSN EN 61754-10 ed. 2 (35 9244) Rozhraní optických konektorů – Část 10: Druh optických konektorů typu Mini-MPO

IEC 61754-18zavedena v ČSN EN 61754-18 (35 9244) Rozhraní optických konektorů – Část 18: Druh optických konektorů MT-RJ

Vypracování normy

Zpracovatel: KUCHARSKI Benešov u Prahy, IČ 69356807, Mgr. Maciej Kucharski, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 98 Vláknová optika

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jan Křivka

 Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz