ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 97.220.40 Listopad 2013

Horolezecká výzbroj – Karabiny –
Bezpečnostní požadavky a zkušební metody

ČSN
EN 12275

94 2013

 

Mountaineering equipment – Connectors – Safety requirements and test methods

Equipement d’alpinisme et d’escalade – Connecteurs – Exigences de sécurité et méthodes d’essai

Bergsteigerausrüstung – Karabiner – Sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfverfahren

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12275:2013. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12275:2013. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12275 (94 2013) z července 1999.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Výčet změn přijatých v této normě proti předchozí normě je uveden v předmluvě této normy.

Informace o citovaných dokumentech

EN 565:2006 zavedena v ČSN EN 565:2007 (94 2002) Horolezecká výzbroj – Popruhy – Bezpečnostní požadavky a zkušební metody

EN ISO 139:2005 zavedena v ČSN EN ISO 139:2005 (80 0056) Textilie – Normální ovzduší pro klimatizování a zkoušení

ISO 7000 zavedena v ČSN ISO 7000 (01 8024) Grafické značky pro použití na zařízeních – Rejstřík a přehled

Citované předpisy

Směrnice Rady 89/686/EHS z 1989-12-21, o sbližování právních předpisů členských států, týkajících se osobních ochranných prostředků (89/686/EEC). V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008/ES z 2008-07-09, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobku na trh a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93. V České republice provádí adaptaci na toto nařízení zákon č. 490/2009, kterým se mění zákony v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem, týkající se uvádění výrobků na trh.

Vypracování normy

Zpracovatel: Institut pro testování a certifikaci, a. s., IČ 47910381, Ing. Martina Pavlínková

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jan Šuser

EVROPSKÁ NORMA EN 12275
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Duben 2013

ICS 97.220.40 Nahrazuje EN 12275:1998

Horolezecká výzbroj – Karabiny – Bezpečnostní požadavky a zkušební metody

Mountaineering equipment – Connectors – Safety requirements and test methods 

Equipement d’alpinisme et d’escalade – Connecteurs – Exigences de sécurité et méthodes d’essai

Bergsteigerausrüstung – Karabiner – Sicherheitstechnische Anforderungen
und Prüfverfahren

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2013-02-09.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2013 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 12275:2013 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN. 

Obsah

Strana

Předmluva 5

Úvod 6

1 Předmět normy 7

2 Citované dokumenty 7

3 Termíny a definice 7

4 Požadavky 10

5 Zkušební metody 13

6 Značení 18

7 Informace dodávané výrobcem 19

Příloha A (informativní) Profil příčného řezu a tloušťka karabiny 20

Příloha B (informativní) Normy pro horolezeckou výzbroj 21

Příloha ZA (informativní) Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky směrnice EU 89/686/EEC 22

Bibliografie 23

Předmluva

Tento dokument (EN 12275:2013) vypracovala technická komise CEN/TC 136 Sporty, hrací plochy a ostatní potřeby pro rekreaci, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do října 2013 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do října 2013.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit zodpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tato evropská norma nahrazuje EN 12275:1998.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí této normy.

Hlavní změny ve srovnání s předcházejícím vydáním jsou:

  1. byly provedeny editační změny;

  2. byl vložen obrázek samočinně se zavírající karabiny Klettersteig;

  3. vloženy požadavky na textilní součásti uchycené na karabině;

  4. vloženy požadavky na odolnost západky;

  5. vloženy další postupy zkoušení pro čelní stranu západky a boční stranu západky.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Úvod

Text vychází z normy UIAA-Standard C (International Mountaineering and Climbing Federation), která byla vypracována za mezinárodní účasti.

Tato norma je součástí souboru norem pro horolezeckou výzbroj, viz příloha B.

1 Předmět normy

Tato norma uvádí bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro karabiny používané pro horolezectví, stěnové lezení a při podobných činnostech. Karabiny jsou součástí bezpečnostního systému, která chrání lezce před pádem z výšky.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz