ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 07.100.30 Listopad 2013

Mikrobiologie potravin a krmiv – Úprava analytických vzorků, příprava výchozí suspenze a desetinásobných ředění –
Část 6: Specifické pokyny pro vzorky odebrané v prvovýrobě

ČSN
EN ISO 6887-
 6

56 0102

idt ISO 6887-6:2013

Microbiology of food and animal feed – Preparation of test samples, initial suspension and decimal dilutions
for microbiological examination –
Part 6: Specific rules for the preparation of samples taken at the primary production stage

Microbiologie des aliments – Préparation des échantillons, de la suspension mère et des dilutions décimales
en vue de l’examen microbiologique –
Partie 6: Règles spécifiques pour la préparation des échantillons prélevés au stade de production primaire

Mikrobiologie von Lebensmitteln und Futtermitteln – Vorbereitung von Untersuchungsproben und Herstellung
von Erstverdünnungen und von Dezimalverdünnungen für mikrobiologische Untersuchungen –
Teil 6: Spezifische Regeln für die Vorbereitung von Proben aus der Primärproduktion

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 6887-6:2013. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 6887-6:2013. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

 

Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

ISO 6887-1zavedena v ČSN EN ISO 6887-1 (56 0102) Mikrobiologie potravin a krmiv – Úprava analytických vzorků, příprava výchozí suspenze a desetinásobných ředění – Část 1: Všeobecné pokyny pro přípravu výchozí suspenze a desetinásobných ředění

ISO 7218:2007zavedena v ČSN EN ISO 7218:2007 (56 0103) Mikrobiologie potravin a krmiv – Všeobecné požadavky a doporučení pro mikrobiologické zkoušení

ISO 13307zavedena v ČSN EN ISO 13307 (56 0101) Mikrobiologie potravin a krmiv – Prvovýroba – Techniky odběru vzorků

Souvisící právní předpisy

Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení Komise (ES) č. 2073/2005 ze dne 15. listopadu 2005 o mikrobiologických kritériích pro potraviny v platném znění

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověřování, zda jsou dodržovány právní předpisy o krmivech a potravinách a ustanovení o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat

Informativní údaje z přejímané ISO 6887-6:2013

ISO 6887 se společným názvem Mikrobiologie potravin a krmiv1 – Úprava analytických vzorků, příprava výchozí suspenze a desetinásobných ředění sestává z těchto samostatných částí:

Část 1: Všeobecné pokyny pro přípravu výchozí suspenze a desetinásobných ředění

– Část 2: Specifické pokyny pro vzorky masa a masných výrobků

– Část 3: Specifické pokyny pro vzorky ryb a rybích výrobků

– Část 4: Specifické pokyny pro vzorky jiné než mléko a mléčné výrobky, maso a masné výrobky a ryby a rybí výrobky

– Část 5: Specifické pokyny pro vzorky mléka a mléčných výrobků

– Část 6: Specifické pokyny pro vzorky odebrané v prvovýrobě

Vypracování normy

Zpracovatel: RNDr. Ljuba Schlemmerová, CSc., IČ 43060927

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Kristýna Jursíková, Ph.D.

EVROPSKÁ NORMA EN ISO 6887-6
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Březen 2013

ICS 07.100.30

Mikrobiologie potravin a krmiv – Úprava analytických vzorků, příprava výchozí suspenze a desetinásobných ředění –
Část 6: Specifické pokyny pro vzorky odebrané v prvovýrobě
(ISO 6887-6:2013)

Microbiology of food and animal feed – Preparation of test samples, initial suspension and decimal dilutions for microbiological examination –
Part 6: Specific rules for the preparation of samples taken at the primary production stage
(ISO 6887-6:2013) 

Microbiologie des aliments – Préparation
des échantillons, de la suspension mère
et des dilutions décimales en vue de l’examen microbiologique –
Partie 6: Règles spécifiques pour la préparation
des échantillons prélevés au stade de production primaire
(ISO 6887-6:2013)

Mikrobiologie von Lebensmitteln und Futtermitteln – Vorbereitung von Untersuchungsproben
und Herstellung von Erstverdünnungen
und von Dezimalverdünnungen für mikrobiologische Untersuchungen –
Teil 6: Spezifische Regeln für die Vorbereitung
von Proben aus der Primärproduktion
(ISO 6887-6:2013)

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2013-02-16.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2013 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN ISO 6887-6:2013 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Předmluva

Tento dokument (EN ISO 6887-6:2013) vypracovala technická komise CEN/TC 275 Analýza potravin – Horizontální metody, jejíž sekretariát zajišťuje DIN, ve spolupráci s technickou komisí ISO/TC 34 Zemědělské potravinářské výrobky.

Této evropské normě je nutno nejpozději do září 2013 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do září 2013.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Obsah

Strana

1 Předmět normy 6

2 Citované dokumenty 6

3 Termíny a definice 6

4 Podstata 7

5 Ředicí roztoky a dezinfekční prostředky 7

5.1 Ředicí roztoky pro zvláštní účely 7

5.2 Dezinfekční prostředky pro použití v průběhu laboratorního vyšetření 7

6 Přístroje a pomůcky 7

7 Druhy vzorků, které lze zasílat do laboratoře 8

8 Příprava vzorků 8

8.1 Obecně 8

8.2 Uchovávání 8

9 Specifické postupy 8

9.1 Postupy pro vzorky odebrané v chovu 8

9.2 Postupy pro vzorky odebrané na jatkách 10

9.3 Postupy pro vzorky odebrané z drůbeže v líhni nebo během přepravy z líhně do chovu 11

10 Další desetinásobná ředění 12

Bibliografie 13 


1 Předmět normy

Tato část ISO 6887 specifikuje pokyny pro úpravu vzorků odebraných ve všech stádiích od chovu po jatky a pro přípravu jejich suspenze pro mikrobiologické zkoušení, pokud vzorky vyžadují úpravu odlišnou od obecných postupů popsaných v ISO 6887-1. Norma ISO 6887-1 definuje všeobecné pokyny pro přípravu výchozí suspenze a desetinásobných ředění pro mikrobiologické zkoušení.

Tato část ISO 6887 neplatí pro úpravu vzorků pro zkušební metody stanovení počtu nebo průkazu mikroorganismů, kde jsou podrobnosti o úpravě vzorků specifikovány v relevantních mezinárodních normách.

Tato část ISO 6887 je použitelná pro různé vzorky odebrané z líhně, z chovu, z vozidla nebo od zvířat během přepravy, nebo ze zvířat či jejich těl na jatkách pro indikaci mikrobiologického stavu zvířat ve vztahu k původcům zoonóz. Tato část ISO 6887 neplatí pro vzorky odebrané pro posouzení hygieny masa. Na ty se vztahuje ISO 6887-2.

Tato část ISO 6887 se netýká vzorků odebraných z vodního prostředí (mořského nebo sladkovodního) ve stádiu prvovýroby. Na ty se vztahuje ISO 6887-3.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz