ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 71.100.80 Listopad 2013

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Uhličitan vápenatý

ČSN
EN 1018

75 5891

Chemicals used for treatment of water intended for human consumption – Calcium carbonate

Produits chimiques utilisés pour le traitement de l’eau destinée à la consommation humaine – Carbonate de calcium

Produkte zur Aufbereitung von Wasser für den menschlichen Gebrauch – Calciumcarbonat

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1018:2013. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1018:2013. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1018 (75 5891) z března 2007.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Hlavní změny proti předchozímu vydání jsou uvedeny v předmluvě této evropské normy.

Informace o citovaných dokumentech

EN 12485zavedena v ČSN EN 12485 (75 5889) Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Uhličitan vápenatý, vápno a polovypálený dolomit – Metody zkoušení

ISO 3165dosud nezavedena

ISO 6206dosud nezavedena

ISO 9277dosud nezavedena

Vypracování normy

Zpracovatel: Sweco Hydroprojekt a.s., Praha, IČ 26475081, Ing. Lenka Fremrová

Technická normalizační komise: TNK 104 Kvalita vod

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Alena Mastná

EVROPSKÁ NORMA EN 1018
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Květen 2013

ICS 71.100.80 Nahrazuje EN 1018:2006

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Uhličitan vápenatý

Chemicals used for treatment of water intended for human consumption – Calcium carbonate 

Produits chimiques utilisés pour le traitement de l’eau destinée à la consommation humaine – Carbonate
de calcium

Produkte zur Aufbereitung von Wasser für den menschlichen Gebrauch – Calciumcarbonat

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2013-03-28.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2013 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 1018:2013 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Obsah

Strana

Předmluva 5

Úvod 6

1 Předmět normy 7

2 Citované dokumenty 7

3 Termíny a definice 7

4 Popis 7

4.1 Identifikace 7

4.2 Obchodní formy 8

4.3 Fyzikální vlastnosti 8

4.4 Chemické vlastnosti 9

5 Kritéria čistoty 9

5.1 Obecně 9

5.2 Složení obchodního výrobku 9

5.3 Hlavní a vedlejší příměsi 9

5.4 Chemické ukazatele 9

6 Metody zkoušení 10

6.1 Odběr vzorků 10

6.2 Analýzy 10

7 Označování – Přeprava – Skladování 10

7.1 Způsob dodávání 10

7.2 Výstražné a bezpečnostní označování podle legislativy EU 10

7.3 Přepravní předpisy a označování 10

7.4 Označení 10

7.5 Skladování 11

Příloha A (informativní)  Obecné informace o uhličitanu vápenatém 12

A.1 Původ 12

A.2 Použití 12

A.3 Pravidla pro bezpečné zacházení a používání 12

A.4 Postup při nehodě 13

Příloha B (normativní)  Příprava vzorku a zkoušení specifického povrchu uhličitanu vápenatého 14

B.1 Příprava vzorku 14

B.2 Zkoušení 14

B.3 Kritéria pro rozlišení mezi neporézním a porézním uhličitanem vápenatým 14

Bibliografie 15

 

Předmluva

Tento dokument (EN 1018:2013) vypracovala technická komise CEN/TC 164 Vodárenství, jejíž sekretariát
zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do listopadu 2013 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do listopadu 2013.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoli nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 1018:2006.

Dále je uveden významný technický rozdíl mezi tímto vydáním a EN 1018:2006:

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska,
Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Úvod

K případným nepříznivým účinkům výrobku, kterého se týká tato evropská norma, na kvalitu vody určené k lidské spotřebě:

  1. tento dokument neposkytuje žádnou informaci o možných omezeních v používání tohoto výrobku v kterékoli členské zemi EU nebo EFTA;

  2. předpokládá se, že do doby, než budou přijata ověřitelná evropská kritéria, stávající národní předpisy týkající se použití a/nebo vlastností tohoto výrobku zůstanou v platnosti.

POZNÁMKA Shoda s touto normou neznamená přijetí nebo schválení výrobku v kterékoliv členské zemi EU nebo EFTA. Používání výrobku popsaného touto evropskou normou podléhá předpisům nebo dohledu národních úřadů.

1 Předmět normy

Tato evropská norma platí pro uhličitan vápenatý používaný pro úpravu vody určené k lidské spotřebě. Popisuje vlastnosti uhličitanu vápenatého a stanoví požadavky a odpovídající metody zkoušení pro uhličitan vápenatý. Informuje o jeho použití při úpravě vody.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz