ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 25.120.10 Listopad 2013

Tvářecí nástroje – Držáky střižníků jištěných kuličkou –
Část 2: Typy C a D, redukované pro lehký provoz

ČSN
ISO 11900-2

22 6260

 

Tools for pressing – Ball-lock punch retainers –
Part 2: Types C and D, reduced for light duty

Outillage de presse – Porte-poinçons pour poinçons à bille –
Partie 2: Types C et D, réduits pour tôles minces

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 11900-2:2008. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO 11900-2:2008. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

 

Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

ISO 273zavedena v ČSN EN 20273 (02 1050) Spojovací součásti. Díry pro šrouby (ISO 273:1979)

ISO 4762zavedena v ČSN EN ISO 4762 (02 1143) Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem

ISO 8735zavedena v ČSN EN ISO 8735 (02 2149) Válcové kolíky s vnitřním závitem z kalené oceli nebo martenzitické korozivzdorné oceli

ISO 10071-1nezavedena

Vypracování normy

Zpracovatel: ČVUT FSTROJ Praha, IČ 68407700, Ing. Jaroslav Skopal, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 74 Nářadí

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Bc. Jan Klíma

MEZINÁRODNÍ NORMA

Tvářecí nástroje – Držáky střižníků jištěných kuličkou – ISO 11900-2
Část 2: Typy C a D, redukované pro lehký provoz Druhé vydání
2008-11-01

ICS 25.120.10

Obsah

Strana

Předmluva 5

1 Předmět normy 6

2 Citované dokumenty 6

3 Rozměry 6

3.1 Obecné tolerance 6

3.2 Držák střižníku jištěného kuličkou typ C 7

3.3 Držák střižníku jištěného kuličkou typ D 9

4 Materiál a odpovídající tvrdost 10

5 Označení 10

Odmítnutí odpovědnosti za manipulaci s PDF souborem

Tento soubor PDF může obsahovat vložené typy písma. V souladu s licenční politikou Adobe lze tento soubor tisknout nebo prohlížet, ale nesmí být editován, pokud nejsou typy písma, které jsou vloženy, používány na základě licence a instalovány v počítači, na němž se editace provádí. Při stažení tohoto souboru přejímají jeho uživatelé odpovědnost za to, že nebude porušena licenční politika Adobe. Ústřední sekretariát ISO nepřejímá za její porušení žádnou odpovědnost.

Adobe je obchodní značka „Adobe Systems Incorporated“.

Podrobnosti o softwarových produktech použitých k vytvoření tohoto souboru PDF lze najít v Ošeobecných informacích, které se vztahují k souboru; parametry, na jejichž základě byl PDF soubor vytvořen, byly optimalizovány pro tisk. Soubor byl zpracován s maximální péčí tak, aby ho členské organizace ISO mohly používat. V málo pravděpodobném případě, že vznikne problém, který se týká souboru,
informujte o tom Ústřední sekretariát ISO na níže uvedené adrese.

 

[image]

DOKUMENT CHRÁNĚNÝ COPYRIGHTEM

© ISO 2008

Veškerá práva vyhrazena. Pokud není specifikováno jinak, nesmí být žádná část této publikace reprodukována nebo používána v jakékoliv formě nebo jakýmkoliv způsobem, elektronickým nebo mechanickým, včetně fotokopií a mikrofilmů, bez písemného svolení buď od organizace ISO na níže uvedené adrese nebo od členské organizace ISO v zemi žadatele.

ISO copyright office

Case postale 56 · CH-1211 Geneva 20

Tel. + 41 22 749 01 11

Fax + 41 22 749 09 47

E-mail copyright@iso.org

Web www.iso.org

Published in Switzerland

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Návrhy mezinárodních norem jsou vypracovávány v souladu s pravidly danými směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Hlavním úkolem technických komisí je vypracování mezinárodních norem. Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % hlasujících členů.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

ISO 11900-2 vypracovala technická komise ISO/TC 29 Nářadí, subkomise SC 8 Nástroje pro lisování a tváření.

Toto druhé vydání zrušuje a nahrazuje první vydání (ISO 11900-2:2001), které představuje menší revizi. Zejména byly aktualizovány odkazy v kapitole 2 a byla aktualizována indikace textur povrchu v souladu s ISO 1302:2002.

ISO 11900 sestává z následujících částí se společným názvem Tvářecí nástroje – Držáky střižníků jištěných kuličkou:

1Předmět normy

Tato část ISO 11900 specifikuje rozměry a tolerance, v milimetrech, redukovaných držáků střižníků jištěných kuličkou, typu C a typu D pro lehký provoz a jejich zpětné zástrčky, hlavní použití držáků střižníků jištěných kuličkou v souladu s ISO 10071-1, když jsou děrovány díry do ocelových tabulí.

Také jsou zde uvedeny materiálové pokyny a specifikována tvrdost a označení držáků střižníků jištěných kuličkou, které jsou v souladu s těmito specifikacemi.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz