ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 77.140.50 Listopad 2013

Ploché výrobky válcované za studena z hlubokotažných ocelí určených ke smaltování – Technické dodací podmínky

ČSN
EN 10209

42 0125

Cold rolled low carbon steel flat products for vitreous enamelling – Technical delivery conditions

Produits plats laminés à froid, en acier doux pour émaillage par vitrification – Conditions techniques de livraison

Kaltgewalzte Flacherzeugnisse aus weichen Stählen zum Emaillieren – Technische Lieferbedingungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 10209:2013. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 10209:2013. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 10209 (42 0125) z ledna 1998.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Text normy byl zjednodušen a přeformulován.

Informace o citovaných dokumentech

EN 10021zavedena v ČSN EN 10021 (42 0905) Všeobecné technické dodací podmínky pro ocelové výrobky

EN 10027-1zavedena v ČSN EN 10027-1 (42 0011) Systémy označování ocelí – Část 1: Stavba značek ocelí

EN 10027-2zavedena v ČSN EN 10027-2 (42 0012) Systémy označování ocelí. Část 2: Systém číselného označování

EN 10049zavedena v ČSN EN 10049 (42 2001) Měření průměrné aritmetické úchylky profilu drsnosti Ra a počtu vrcholů RPc plochých kovových výrobků

EN 10079:2007zavedena v ČSN EN 10079:2007 (42 0044) Definice ocelových výrobků

EN 10131zavedena v ČSN EN 10131 (42 6314) Ploché výrobky bez povlaku a elektrolyticky pokovené zinkem nebo kombinací zinek-nikl z nízkouhlíkové oceli a z ocelí s vyšší mezí kluzu k tváření za studena – Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru

EN 10204zavedena v ČSN EN 10204 (42 0009) Kovové výrobky – Druhy dokumentů kontroly

EN ISO 377zavedena v ČSN EN ISO 377 (42 0305) Ocel a ocelové výrobky – Umístění a příprava zkušebních vzorků a zkušebních těles pro mechanické zkoušení

EN ISO 6892-1zavedena v ČSN EN ISO 6892-1 (42 0310) Kovové materiály – Zkoušení tahem – Část 1: Zkušební metoda za pokojové teploty

ISO 10113zavedena v ČSN ISO 10113 (42 0435) Kovové materiály – Plechy a pásy – Stanovení součinitele plastické anizotropie

Vypracování normy

Zpracovatel: Hutnictví železa, a.s., IČ 47115998, Ing. Jan Weischera

Technická normalizační komise: TNK 62 Ocel

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Michal Dalibor

EVROPSKÁ NORMA EN 10209
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Červen 2013

ICS 77.140.50 Nahrazuje EN 10209:1996

Ploché výrobky válcované za studena z hlubokotažných ocelí určených
ke smaltování – Technické dodací podmínky

Cold rolled low carbon steel flat products for vitreous enamelling – Technical delivery conditions 

Produits plats laminés à froid, en acier doux
pour émaillage par vitrification – Conditions techniques de livraison

Kaltgewalzte Flacherzeugnisse aus weichen Stählen zum Emaillieren – Technische Lieferbedingungen

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2013-04-11.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2013 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 10209:2013 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Předmluva 5

1 Předmět normy 6

2 Citované dokumenty 6

3 Termíny a definice 6

4 Označování 7

5 Požadavky 7

6 Zkoušky 9

7 Značení 10

8 Balení 10

9 Reklamace 10

10 Údaje dodané odběratelem při objednávání 10

Příloha A (normativní)  Postup pro zjišťování odolnosti k tvoření šupin u ocelí určených ke smaltování 13

Příloha B (normativní)  Metoda stanovení ztráty hmotnosti (ztráty železa) po moření u tříd ocelí pro přímé smaltování
podle 5.4.2 17

Příloha C (normativní)  Metoda stanovení přilnavosti smaltu použitého na ocelovém plechu 20

Příloha D (informativní)  Charakteristické znaky pro výběr značek ocelí ke smaltování 23

Národní příloha NA (informativní)  Značení oceli podle EN 10027-1, číselné označení podle EN 10027-2 a dřívější označení a charakteristické znaky pro výběr značek ocelí ke smaltování v anglickém, francouzském a německém jazyce 24


Předmluva

Toto dokument (EN 10209:2013) byl vypracován technickou komisí ECISS/TC 109 „Ploché výrobky s povlakem nebo bez povlaku pro tváření za studena“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do prosince 2013 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do prosince 2013.

Tento dokument nahrazuje EN 10209:1996.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinni zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, České republiky, Dánska,
Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

 

1 Předmět normy

Tato evropská norma platí pro ploché výrobky z hlubokotažných ocelí válcované za studena, bez povlaku ve válcovaných šířkách rovných nebo větších než 600 mm a v tloušťkách rovných nebo menších než 3 mm, dodávají se jako plechy, široký pás, široký pás dělený podél nebo pruhy dělené z širokého pasu nebo plechu.

Tato evropská norma neplatí pro úzké pásy válcované za studena (válcovaná šířka < 600 mm) a další ploché výrobky válcované za studena, pro které existuje norma, jako například pro následující výrobky:

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz