ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.280; 17.240 Prosinec 2013

Přístroje radiační ochrany – Měření osobních
dávkových ekvivalentů
Hp(10) a Hp(0,07) pro záření X,
gama, beta a neutronové záření – Měřiče a monitory
osobního dávkového ekvivalentu s přímým odečtem

ČSN
EN 61526
ed. 2

35 6672

mod IEC 61526:2010

Radiation protection instrumentation – Measurement of personal dose equivalents Hp(10) and Hp(0,07) for X, gamma,
neutron and beta radiations – Direct reading personal dose equivalent meters

Instrumentation pour la radioprotection – Mesure des équivalents de dose individuels Hp(10) et Hp(0,07)
pour les rayonnements X, gamma, neutron et bêta – Appareils de mesure à lecture directe de l‘équivalent de dose individuel

Strahlenschutz-Messgeräte – Messung der Tiefen- und der Oberflächen-Personendosis Hp(10) und Hp(0,07) für Röntgen-,
Gamma-, Neutronen- und Betastrahlung – Direkt ablesbare Personendosimeter

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 61526:2013. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 61526:2013. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2015-12-24 se nahrazuje ČSN EN 61526 (35 6672) ze září 2007, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Anotace obsahu

Tato norma platí pro měřiče osobního dávkového ekvivalentu s těmito charakteristikami: jsou nošeny na trupu nebo končetinách těla; měří osobní dávkové ekvivalenty Hp(10) a Hp(0,07) od vnějšího záření X, gama, beta a neutronového záření a může měřit příkony osobních dávkových ekvivalentů [image] [image]; mají číslicovou indikaci; mohou mít výstražné funkce pro osobní dávkové ekvivalenty nebo příkony osobních dávkových ekvivalentů. Tato norma nezahrnuje zvláštní požadavky na havarijní nebo bezpečnostní dozimetry, i když tyto dozimetry mohou být pro tento účel použity.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 61526:2013 dovoleno do 2015-12-24 používat dosud platnou ČSN EN 61526 (35 6672) ze září 2007.

Změny proti předchozí normě

Toto vydání obsahuje tyto významné technické změny proti předchozímu vydání:

Informace o citovaných dokumentech

IEC 60050-393:2003zavedena v ČSN IEC 60050-393:2005 (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník –
Část 393: Přístroje jaderné techniky – Fyzikální jevy a základní pojmy

IEC 60050-394:2007zavedena v ČSN IEC 60050-394:2010 (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník –
Část 394: Přístroje jaderné techniky – Přístroje, systémy, vybavení a detektory

IEC 60068-2-31:2008zavedena v ČSN EN 60068-2-31:2009 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 2-31: Zkoušky – Zkouška Ec: Rázy při hrubém zacházení, přednostně pro vzorky typu zařízení

IEC 60086-1:2006zavedena v ČSN EN 60086-1 ed. 3:2007 (36 4110) Primární baterie – Část 1: Všeobecně

IEC 60086-2:2006zavedena v ČSN EN 60086-2 ed. 3:2007 (36 4110) Primární baterie – Část 2: Fyzikální a elektrické specifikace

IEC 60359:2001zavedena v ČSN EN 60359:2003 (35 6504) Elektrická a elektronická měřicí zařízení – Vyjadřování vlastností

IEC 60529:1989zavedena v ČSN EN 60529:1993 (33 0330) Stupně ochrany krytem (krytí – IP kód)

IEC 61000-4-2:2008zavedena v ČSN EN 61000-4-2 ed. 2:2009 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC) –
Část 4-2: Zkušební a měřicí technika – Elektrostatický výboj – Zkouška odolnosti

IEC 61000-4-3:2006zavedena v ČSN EN 61000-4-3 ed. 3:2006 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC) –
Část 4-3: Zkušební a měřicí technika – Vyzařované vysokofrekvenční elektromagnetické pole – Zkouška odolnosti

IEC 61000-4-4:2004zavedena v ČSN EN 61000-4-4 ed. 2:2005 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC) –
Část 4-4: Zkušební a měřicí technika – Rychlé elektrické přechodné jevy/skupiny impulzů – Zkouška odolnosti

IEC 61000-4-5:2005zavedena v ČSN EN 61000-4-5 ed. 2:2007 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC) –
Část 4-5: Zkušební a měřicí technika – Rázový impulz – Zkouška odolnosti

IEC 61000-4-6:2008zavedena v ČSN EN 61000-4-6 ed. 3:2009 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC) –
Část 4-6: Zkušební a měřicí technika – Odolnost proti rušením šířeným vedením, indukovaným vysokofrekvenčními poli

IEC 61000-4-8:2009zavedena v ČSN EN 61000-4-8 ed. 2:2010 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC) –
Část 4-8: Zkušební a měřicí technika – Magnetické pole síťového kmitočtu – Zkouška odolnosti

IEC 61000-4-11:2004zavedena v ČSN EN 61000-4-11 ed. 2:2005 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC) –
Část 4-11: Zkušební a měřicí technika – Krátkodobé poklesy napětí, krátká přerušení a pomalé změny napětí –
Zkoušky odolnosti

IEC 61000-6-2:2005zavedena v ČSN EN 61000-6-2 ed. 3:2006 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC) –
Část 6-2: Kmenové normy – Odolnost pro průmyslové prostředí

IEC 61187:1993zavedena v ČSN EN 61187:1997 (35 6506) Elektrická a elektronická měřicí zařízení – Průvodní dokumentace

IEC/TR 62461:2006nezavedena

ISO/IEC Guide 98-3:2008zavedena v TNI 01 4109-3:2011 Nejistoty měření – Část 3: Pokyn pro vyjádření nejistoty měření (GUM:1995) (Pokyn ISO/IEC 98-3)

ISO/IEC Guide 98-3/Suppl.1:2008zavedena v TNI 01 4109-3.1:2011 Nejistota měření – Část 3: Pokyn k vyjádření nejistoty měření (GUM 1995) Doplněk 1: Šíření rozdělení užitím metod Monte Carlo (Pokyn ISO/IEC 98-3/Doplněk 1)

ISO 4037-1:1996nezavedena

ISO 4037-2:1997nezavedena

ISO 4037-3:1999nezavedena

ISO 4037-4:2004nezavedena

ISO 6980-1:2006nezavedena

ISO 6980-2:2004nezavedena

ISO 6980-3:2006nezavedena

ISO 8259-1:2001nezavedena

ISO 8259-2:2000nezavedena

ISO 8259-3:1998nezavedena

ISO 12789-1:2008nezavedena

ISO 12789-2:2008nezavedena

ICRU Report 51:1993nezavedena

Vypracování normy

Zpracovatel: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, IČ 48135267

Technická normalizační komise: TNK 56 Elektrické měřicí přístroje

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Tomáš Pech

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz