ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 43.080.10 Listopad 2013

Zařízení a příslušenství na LPG –
Postupy plnění a vypouštění autocisteren
na LPG

ČSN
EN 13776

07 8456

 

LPG equipment and accessories – Filling and discharge procedures for LPG road tankers

Équipements et accessoires pour GPL – Procédures de chargement et déchargement des camions-citernes pour GPL

Flüssiggas-Geräte und Ausrüstungsteile – Füll- und Entleerungsverfahren für Straßentankfahrzeuge für Flüssiggas (LPG)

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 13776:2013. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 13776:2013. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13776 (07 8456) z března 2003. 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Oproti předchozí verzi je tato norma technicky revidována v souladu s posledními poznatky v daném oboru. Hlavní technické změny jsou uvedeny v předmluvě evropské normy.

Informace o citovaných dokumentech

EN 12252 zavedena v ČSN EN 12252 (07 8472) Zařízení a příslušenství na LPG – Výstroj autocisteren na LPG

Souvisící ČSN

ČSN EN 12493+A1:2012 (07 8450) Zařízení a příslušenství na LPG – Svařované ocelové nádrže na zkapalněný uhlovodíkový plyn (LPG) – Provedení a výroba autocisteren

ČSN ISO 14021 (01 0921) Environmentální značky a prohlášení – Vlastní environmentální tvrzení (typ II environmentálního značení)

ČSN ISO 14024 (01 0924) Environmentální značky a prohlášení – Environmentální značení typu I – Zásady a postupy

ČSN ISO 14025 (01 0925) Environmentální značky a prohlášení – Environmentální prohlášení typu III – Zásady a postupy

Citované předpisy

Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) se všemi změnami a doplňky, platnými od 1. 1. 2013, byla uveřejněna ve Sbírce mezinárodních smluv, částka 5, jako sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 8/2013 Sb.m.s.

Souvisící právní předpisy

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 23/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu, v platném znění

Nařízení vlády č. 26/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, v platném znění

Nařízení vlády č. 208/2011 Sb., o technických požadavcích na přepravitelná tlaková zařízení, v platném znění

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, v platném znění

Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu, v platném znění

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN PETRAŠOVÁ BRNO, IČ 40448584, Ivana Petrašová, Petr Remeš

Technická normalizační komise: TNK 103 Tlakové nádoby na přepravu plynů

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Tomáš Velát

EVROPSKÁ NORMA EN 13776
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Červen 2013

ICS 43.080.10 Nahrazuje EN 13776:2002

Zařízení a příslušenství na LPG –
Postupy plnění a vypouštění autocisteren na LPG

LPG equipment and accessories – Filling and discharge procedures
for LPG road tankers 

Équipements et accessoires pour GPL –
Procédures de chargement et déchargement
des camions-citernes pour GPL

Flüssiggas-Geräte und Ausrüstungsteile –
Füll- und Entleerungsverfahren für Straßentankfahrzeuge für Flüssiggas (LPG)

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2013-04-18.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2013 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 13776:2013 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN. 

Obsah

Strana

Předmluva 5

Úvod 6

1 Předmět normy 7

2 Citované dokumenty 7

3 Termíny a definice 7

4 Obecně 8

5 Postupy plnění 8

5.1 Příprava k plnění 8

5.2 Plnění 8

5.3 Dokončení plnění 9

5.4 Bezpečnostní opatření proti přeplnění 9

6 Postupy vypouštění 9

6.1 Příprava k vypouštění 9

6.2 Vypouštění 10

6.3 Dokončení vypouštění 10

7 Postupy pro nouzové situace 11

Příloha A (informativní) Tabulka směsí LPG 12

Příloha B (informativní) Environmentální kontrolní seznam 13

Bibliografie 14

Předmluva

Tento dokument (EN 13776:2013) vypracovala technická komise CEN/TC 286 Zařízení a příslušenství na zkapalněné uhlovodíkové plyny, jejíž sekretariát zajišťuje NSAI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do prosince 2013 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do prosince 2013.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu.

Tento dokument nahrazuje EN 13776:2002.

Mezi hlavní technické změny oproti vydání z r. 2002 patří

Tato evropská norma se předkládá pro odkazy v technických přílohách ADR [5].

POZNÁMKA Tyto předpisy (ADR) mají přednost před jakýmkoli ustanovením této normy. Zdůrazňuje se, že předpisy RID/ADR/ADN jsou pravidelně revidovány v intervalech dvou let, což může vést k dočasnému nesouladu s ustanoveními této evropské normy.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Úvod

Tato evropská norma zahrnuje používání látek a postupů, které mohou poškozovat zdraví a/nebo životní prostředí, nejsou-li přijata dostatečná bezpečnostní opatření. Týká se to pouze technické vhodnosti, v zásadě to nezprošťuje uživatele jeho právních závazků.

Ochrana životního prostředí je klíčovou politickou otázkou v Evropě i na celém světě. Ochrana životního prostředí je v tomto dokumentu chápána v co nejširším významu. Jedná se o hlediska týkající se celého životního cyklu výrobku, např. jeho působení na životní prostředí, včetně spotřeby energie, a to během všech etap počínaje těžbou surovin, přes výrobu, balení, distribuci, používání, likvidaci až po recyklování materiálů atd.

POZNÁMKA Příloha B obsahuje environmentální kontrolní seznam uvádějící, která ustanovení této evropské normy se zabývají otázkami životního prostředí.

Ustanovení se omezují pouze na obecný návod. Mezní hodnoty jsou specifikovány ve vnitrostátních právních předpisech.

Doporučuje se, aby si výrobci vypracovali politiku environmentálního managementu. Pro návod viz soubor norem EN ISO 14000 [2], [3][4].

Při zpracování této evropské normy se předpokládalo, že prováděním daných ustanovení budou pověřeni odpovídajícím způsobem kvalifikované a zkušené osoby.

Pokud není stanoveno jinak, jsou uvedené tlaky chápány jako manometrické tlaky (tj. přetlaky).

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje postupy plnění a vypouštění a také postupy pro nouzové situace pro autocisterny vybavené výstrojí a příslušenstvím podle EN 12252, které se používají k přepravě zkapalněného uhlovodíkového plynu (LPG).

Tato evropská norma neplatí pro „baterie nádob“.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz