ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 55.180.01 Prosinec 2013

Přepravní namáhání – Měření a hodnocení klimatických a jiných namáhání – Sběr dat a obecné požadavky na měřicí zařízení

ČSN
EN 16210

77 0652

Transportation loads – Measurement and evaluation of climatic and other loads – Data acquisition and general requirements for measuring equipment

Charges de transport – Mesurage et évaluation des contraintes climatiques et d’autres contraintes – Saisie de données
et exigences générales pour les systèmes de mesure

Transportbelastungen – Messen und Auswerten von klimatischen und sonstigen Belastungen – Datenerfassung
und allgemeine Anforderungen an Messeinrichtungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 16210:2013. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 16210:2013. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

 

Národní předmluva

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN CIMTO s.p., Praha, IČ 0031139, Magdalena Bambousková

Technická normalizační komise: TNK 78, Obaly a balení

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jaroslav Zajíček

EVROPSKÁ NORMA EN 16210
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Březen 2013

ICS 55.180.01

Přepravní namáhání – Měření a hodnocení klimatických a jiných namáhání – Sběr dat a obecné požadavky na měřicí zařízení

Transportation loads – Measurement and evaluation of climatic and other loads – Data acquisition and general requirements for measuring equipment

Charges de transport – Mesurage et évaluation
des contraintes climatiques et d’autres contraintes – Saisie de données et exigences générales
pour les systèmes de mesure

Transportbelastungen – Messen und Auswerten
von klimatischen und sonstigen Belastungen – Datenerfassung und allgemeine Anforderungen
an Messeinrichtungen

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2013-01-12.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2013 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 16210:2013 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Předmluva

Tento dokument (EN 16210:2013) vypracovala technická komise CEN TC 261 Obaly, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do září 2013 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s touto normou v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do září 2013.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv

V souladu s vnitřními předpisy CEN/CENELEC se k zavedení této evropské normy zavazují národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, dřívější jugoslávské republiky Makedonie, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Úvod

Tento dokument byl původně připraven o Komisí pro normalizaci obalů (NAVp), Na 115-01-04 AA „Požadavky a zkoušení“ německého normalizačního institutu (DIN). Je součástí kompletní normativní koncepce získat a popsat klimatická a jiná namáhání, která mohou nastat a ovlivnit zboží během přepravy, manipulace a skladování.

Tato norma získává značný význam, aby byly plněny požadavky evropské směrnice o obalech a obalových odpadech (směrnice 94/62/ES ze dne 20. prosince 1994). Tyto požadavky požadují zamezení nebo snížení obalového odpadu a dále, aby požadované množství obalového materiálu bylo uvedeno do souladu s očekávaným namáháním při dopravě, za účelem přiměřené ochrany přepravovaných položek. To však předpokládá určité znalosti klimatických a jiných namáhání, ke kterým dochází během přepravy.

V současnosti v národním a mezinárodním světě norem neexistují základní normy popisující a charakterizující odpovídajícím způsobem velikost namáhání při přepravě na základě vědecky potvrzených hodnot. Důvodem pro to je hlavně nedostatek publikovaných dat, nedostatečný popis měření nebo omezení šíření těchto informací.

S tímto dokumentem bude možné měřit a analyzovat klimatická a jiná přepravní namáhání, což umožní vytvoření normalizovaných a dostatečně zdokumentovaných hodnot namáhání.

1 Předmět normy

Tato evropská norma specifikuje dokumentaci měření klimatických a dalších namáhání (jako je sluneční světlo, písek, prach a elektromagnetické záření) při přepravě, manipulaci a skladování.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz