ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 77.160; 77.040.99 Prosinec 2013

Slinuté karbidy – Stanovení koercitivity (magnetizace)

ČSN
EN ISO 3326

42 0867

idt ISO 3326:2013

Hardmetals – Determination of (the magnetization) coercivity

Métaux-durs – Détermination de la coercitivité (d’aimantation)

Hartmetalle – Ermittlung der Koerzitivfeldstärke (Magnetisierung)

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 3326:2013. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 3326:2013. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 23326 (42 0867) z dubna 1995.

 

Národní předmluva

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN WOZNIAK, IČ 15492958, Ing. Jan Wozniak, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 64 Mechanické zkoušení kovů

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Lubomír Drápal, CSc.

EVROPSKÁ NORMA EN ISO 3326
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Červenec 2013

ICS 77.160; 77.040.99 Nahrazuje EN 23326:1993

Slinuté karbidy – Stanovení koercitivity (magnetizace)
(ISO 3326:2013)

Hardmetals – Determination of (the magnetizatization) coercivity
(ISO 3326:2013)

Métaux-durs – Détermination de la coercitivité (d’aimantation)
(ISO 3326:2013)

Hartmetalle – Ermittlung der Koerzitivfeldstärke (Magnetisierung)
(ISO 3326:2013)

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2013-07-22.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2013 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN ISO 3326:2013 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN. 

Obsah

Strana

Předmluva 5

1 Předmět normy 6

2 Princip 6

3 Značky a jejich význam 6

4 Přístroj 6

5 Postup 6

6 Vyjádření výsledků 7

8 Zkušební protokol 7

Předmluva

Tento dokument (EN ISO 3326:2013) byl vypracovaný technickou komisí ISO/TC 119 „Prášková metalurgie“.

Této evropské normě je nutno nejpozději do ledna 2014 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do ledna 2014.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 23326:1993.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Oznámení o schválení

Text ISO 3326:2013 byl schválen CEN jako EN ISO 3326:2013 bez jakýchkoliv modifikací.

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma specifikuje metodu stanovení koercitivity (magnetizace) slinutých karbidů s minimálním obsahem hmotnostního zlomku 3 % feromagnetického pojícího kovu.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz