ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 19.040 Leden 2014

Klasifikace podmínek prostředí –
Část 2-2: Podmínky vyskytující se v přírodě –
Srážky a vítr

ČSN
EN 60721-2-2

03 8900

idt IEC 60721-2-2:2012

Classification of environmental conditions –
Part 2-2: Environmental conditions appearing in nature – Precipitation and wind

Classification des conditions d’environnement –
Partie 2-2: Conditions d’environnement présentes dans la nature – Précipitations et vent

Klassifizierung von Umgebungsbedingungen –
Teil 2-2: Natürliche Umgebungsbedingungen – Niederschlag und Wind

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 60721-2-2:2013. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 60721-2-2:2013. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2016-01-17 se nahrazuje ČSN IEC 721-2-2 (03 8900) z prosince 1993, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 60721-2-2:2013 dovoleno do 2016-01-17 používat dosud platnou normu ČSN IEC 721-2-2 (03 8900) z prosince 1993.

Změny proti předchozí normě

Norma byla přepracována v souladu s přejímanou evropskou normou. Změny jsou uvedeny v předmluvě k EN.

Informace o citovaných dokumentech

IEC 60721-1zavedena v ČSN EN 60721-1 (03 8900) Klasifikace podmínek prostředí – Část 1: Parametry prostředí a jejich stupně přísnosti

Informativní údaje z IEC 60721-2-2:2012

Mezinárodní normu IEC 60721-2-2 vypracovala technická komise IEC/TC 104 Podmínky prostředí, klasifikace a metody zkoušek.

Toto druhé vydání zrušuje a nahrazuje první vydání z roku 1988 a je jeho technickou revizí.

Text této normy vychází z těchto dokumentů:

FDIS

Zpráva o hlasování

104/583/FDIS

104/596/RVD

Úplné informace o hlasování při schvalování této normy lze nalézt ve zprávě o hlasování ve výše uvedené tabulce.

Tato publikace byla navržena v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Seznam všech částí souboru IEC 60721 se společným názvem Klasifikace podmínek prostředí (Classification of environmental conditions) je možné nalézt na webových stránkách IEC.

Komise rozhodla, že se obsah této publikace nebude měnit až do výsledného data aktualizace uvedeného na webových stránkách IEC (http://webstore.iec.ch) v údajích o této publikaci. K tomuto datu bude publikace buď

Vypracování normy

Zpracovatel: RNDr. Jaroslav Matějček, CSc., IČ 41127749

Technická normalizační komise: TNK 40 Podmínky prostředí, klasifikace a metody zkoušek včetně zkoušek požárního nebezpečí

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jindřich Šesták

EVROPSKÁ NORMA EN 60721-2-2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Srpen 2013

ICS 19.040 Nahrazuje HD 478.2.2 S1:1990

Klasifikace podmínek prostředí –
Část 2-2: Podmínky vyskytující se v přírodě – Srážky a vítr
(IEC 60721-2-2:2012)

Classification of environmental conditions –
Part 2-2: Environmental conditions appearing in nature – Precipitation and wind
(IEC 60721-2-2:2012) 

Classification des conditions d’environnement –
Partie 2-2: Conditions d’environnement présentes
dans la nature – Précipitations et vent
(CEI 60721-2-2:2012)

Klassifizierung von Umgebungsbedingungen –
Teil 2-2: Natürliche Umgebungsbedingungen –
Niederschlag und Wind
(IEC 60721-2-2:2012)

Tato evropská norma byla schválena CENELEC dne 2013-01-17. Členové CENELEC jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

CENELEC

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2013 CENELEC Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
Ref. č. EN 60721-2-2:2013 E

Předmluva

Text dokumentu 104/583/FDIS, budoucího druhého vydání normy IEC 60721-2-2, vypracovaný v technické komisi IEC/TC 104 Podmínky prostředí, klasifikace a metody zkoušek, byl předložen k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC a byl schválen CENELEC jako EN 60721-2-2:2013.

Byla stanovena tato data: 

  • nejzazší datum zavedení dokumentu na národní úrovni
    vydáním identické národní normy nebo vydáním
    oznámení o schválení k přímému používání
    jako normy národní

(dop)

2014-02-02

  • nejzazší datum zrušení národních norem,
    které jsou s dokumentem v rozporu

(dow)

2016-01-17

Tento dokument nahrazuje HD 478.2.2 S1:1990.

EN 60721-2-2:2013 obsahuje dále uvedené významné technické změny vzhledem k HD 478.2.2 S1:1990:

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CENELEC [a/nebo CEN] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 60721-2-2:2012 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací.

Obsah

Strana

1 Předmět normy 6

2 Citované dokumenty 6

3 Termíny a definice 6

4 Obecně 6

4.1 Úvodní poznámka 6

4.2 Srážky 6

4.3 Vítr 6

5 Charakteristiky 6

5.1 Déšť 6

5.2 Kroupy 7

5.3 Sníh 8

5.4 Vítr 8

6 Klasifikace 8

6.1 Obecně 8

6.2 Normální déšť 8

6.3 Déšť hnaný větrem 9

6.4 Tvoření ledu 9

6.4.1 Obecně 9

6.4.2 Jíní 9

6.4.3 Zrnitá námraza 9

6.4.4 Průsvitná námraza 9

6.4.5 Ledovka 9

6.4.6 Proces tvoření ledu 9

6.5 Kroupy 9

6.6 Zatížení sněhem 9

6.7 Nízko zvířený sníh 10

6.8 Síla větru 10

Bibliografie 11

Příloha ZA (normativní) Normativní odkazy na mezinárodní publikace a na jim příslušející evropské publikace 12

Tabulka 1 – Charakteristiky deště (dlouhodobý průměr) 7

Tabulka 2 – Charakteristiky krup 8

1Předmět normy

V této části normy IEC 60721 jsou uvedeny základní vlastnosti, charakteristické veličiny a klasifikace podmínek prostředí závislých na srážkách a větru, které se týkají elektrotechnických výrobků.

Norma se má používat jako základní materiál při výběru vhodných stupňů přísnosti parametrů, které se vztahují ke srážkám a větru při použití výrobků.

Při výběru stupňů přísnosti parametrů týkajících se srážek a větru při použití výrobků se mají používat hodnoty uvedené v IEC 60721-1.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz