ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 25.140.30 Prosinec 2013

Kleště a štípací kleště – Boční štípací šikmé
kleště – Rozměry a zkušební hodnoty

ČSN
ISO 5749

23 0310

 

Pliers and nippers – Diagonal cutting nippers – Dimensions and test value

Pinces et tenailles – Pinces coupantes diagonales – Dimensions et valeurs d’essai

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 5749:2004. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO 5749:2004. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

 

Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

ISO 5743nezavedena

ISO 5744:2004nezavedena

Vypracování normy

Zpracovatel: ČVUT FSTROJ Praha, IČ 68407700, Ing. Jaroslav Skopal, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 74 Nářadí

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Bc. Jan Klíma

MEZINÁRODNÍ NORMA

Kleště a štípací kleště – Boční štípací šikmé kleště – ISO 5749
Rozměry a zkušební hodnoty Třetí vydání
2004-09-15

ICS 25.140.30

Obsah

Strana

Předmluva 5

1 Předmět normy 6

2 Citované dokumenty 6

3 Rozměry a zkušební hodnoty 6

3.1 Boční štípací šikmé kleště na tvrdý drát 6

3.2 Boční štípací šikmé kleště na středně tvrdý drát 7

3.3 Boční štípací převodové kleště na tvrdý drát 9

4 Označení 10

5 Značení 10

Bibliografie 11

Odmítnutí odpovědnosti za manipulaci s PDF souborem

Tento soubor PDF může obsahovat vložené typy písma. V souladu s licenční politikou Adobe lze tento soubor tisknout nebo prohlížet, ale nesmí být editován, pokud nejsou typy písma, které jsou vloženy, používány na základě licence a instalovány v počítači, na němž se editace provádí. Při stažení tohoto souboru přejímají jeho uživatelé odpovědnost za to, že nebude porušena licenční politika Adobe. Ústřední sekretariát ISO nepřejímá za její porušení žádnou odpovědnost.

Adobe je obchodní značka „Adobe Systems Incorporated“.

Podrobnosti o softwarových produktech použitých k vytvoření tohoto souboru PDF lze najít ve Všeobecných informacích, které se vztahují k souboru; parametry, na jejichž základě byl PDF soubor vytvořen, byly optimalizovány pro tisk. Soubor byl zpracován s maximální péčí tak, aby ho členské organizace ISO mohly používat. V málo pravděpodobném případě, že vznikne problém, který se týká souboru,
informujte o tom Ústřední sekretariát ISO na níže uvedené adrese.

 

[image]

DOKUMENT CHRÁNĚNÝ COPYRIGHTEM

© ISO 2004

Veškerá práva vyhrazena. Pokud není specifikováno jinak, nesmí být žádná část této publikace reprodukována nebo používána v jakékoliv formě nebo jakýmkoliv způsobem, elektronickým nebo mechanickým, včetně fotokopií a mikrofilmů, bez písemného svolení buď od organizace ISO na níže uvedené adrese nebo od členské organizace ISO v zemi žadatele.

ISO copyright office

Case postale 56 · CH-1211 Geneva 20

Tel. + 41 22 749 01 11

Fax + 41 22 749 09 47

E-mail copyright@iso.org

Web www.iso.org

Published in Switzerland 

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Návrhy mezinárodních norem jsou vypracovávány v souladu s pravidly danými směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Hlavním úkolem technických komisí je vypracování mezinárodních norem. Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % hlasujících členů.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

ISO 5749 vypracovala technická komise ISO/TC 29 Nářadí, subkomise SC 10 Montážní nářadí pro šrouby a matice, kleště a štípací kleště.

Toto třetí vydání zrušuje a nahrazuje druhé vydání (ISO 5749:1988), které bylo technicky revidováno.

1Předmět normy

Tato mezinárodní norma specifikuje principy rozměrů bočních štípacích šikmých kleští a zkušební hodnoty pro kleště, v případě ověřování jejich funkčních schopností v souladu s ISO 5744. Obecné technické požadavky jsou uvedeny v ISO 5743.

Boční štípací šikmé kleště jsou v této mezinárodní normě zobrazeny pouze jako příklady a nejsou určeny k ovlivnění návrhu výrobce.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz