ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 33.100.10 Prosinec 2013

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Námořní osobní naváděcí maják určený pro použití na kmitočtu 121,5 MHz pouze pro pátrací a záchranné operace –
Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

ČSN
ETSI EN 302 961-2
V1.2.1


87 5164

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) – Maritime Personal Homing Beacon intended for use
on the frequency 121,5 MHz for search and rescue purposes only –
Part 2: Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy ETSI EN 302 961-2 V1.2.1:2013. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard ETSI EN 302 961-2 V1.2.1:2013. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Tato norma stanovuje minimální technické vlastnosti a metody měření vyžadované pro námořní osobní naváděcí maják určený pro použití na kmitočtu 121,5 MHz pouze pro pátrací a záchranné operace. Tato norma rovněž specifikuje technické vlastnosti, metody měření a požadované výsledky zkoušek. 

Národní předmluva

Termín „harmonizovaná norma“ uvedený v názvu ČSN je českým překladem termínu uvedeného v názvu
evropské normy. V České republice se stává tato ČSN harmonizovanou ve smyslu § 4a zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších změn, přejímá-li plně požadavky harmonizované evropské normy. Tuto skutečnost Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví oznámí ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví s uvedením technického předpisu České republiky, ke kterému se tato norma vztahuje, a s odkazem na odpovídající harmonizovanou evropskou normu uveřejněnou v Úředním věstníku Evropských společenství.

Informace o citovaných dokumentech

ETSI EN 302 961-1 V1.2.1:2013zavedena v ČSN ETSI EN 302 961-1 V1.2.1:2013 (87 5164) Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Námořní osobní naváděcí maják určený pro použití na kmitočtu 121,5 MHz pouze pro pátrací a záchranné operace – Část 1: Technické vlastnosti a metody měření

ETSI TR 100 028 V1.4.1:2001 (soubor)nezaveden

POZNÁMKAPokud jsou v originálu normy citovány nezaváděné dokumenty ETR, TBR, ES, EG, TS, TR a GSM, jsou dostupné v Informačním centru ÚNMZ.

Citované předpisy

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/5/ES (1999/5/EC) ze dne 9. března 1999 o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody (Směrnice R&TTE). V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení ve znění nařízení vlády č. 483/2002 Sb. a nařízení vlády č. 251/2003 Sb. v platném znění.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES (98/34/EC) ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 339/2002 Sb. o postupech při poskytování informací v oblasti technických předpisů, technických dokumentů a technických norem ve znění nařízení vlády č. 178/2004 Sb.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/48/ES (98/48/EC) ze dne 20. července 1998, kterou se mění směrnice 98/34/ES o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 339/2002 Sb. o postupech při poskytování informací v oblasti technických předpisů, technických dokumentů a technických norem ve znění nařízení vlády č. 178/2004 Sb.

Vypracování normy

Zpracovatel: MAREŠKA Praha, IČ 86983555, Ing. Antonín Mareška

Technická normalizační komise: TNK 96 Telekomunikace

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jan Křivka

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz